ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

案内書

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -案内書-, *案内書*
Japanese-English: EDICT Dictionary
案内書[あんないしょ, annaisho] (n) guidebook; guide [Add to Longdo]
案内書[あんないしょてい, annaishotei] (n) presentation of a guidebook [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you send me a brochure?案内書を送ってもらえますか。
Would you give me some travel brochures of your country?観光案内書をもらえますか。
I want a guide to Chicago.私はシカゴの案内書が欲しい。
I bought several guidebooks, none of which helped me.数冊の案内書を買ったが、どれも私の助けにはならなかった。
Please look up the first train to London in the railway guide.鉄道案内書でロンドン行きの始発列車の時刻を調べてください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone is staring at you in Personal Growth.[JA] 誰かがあなたを"人生案内書" コーナーから見つめてるわよ When Harry Met Sally... (1989)
Would you like a brochure?[JA] 案内書、いかがですか? We Bought a Zoo (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top