Search result for

stab

(171 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stab-, *stab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stab[VT] แทง, See also: ทิ่ม, จิ้ม, แยง, Syn. knife, pierce, thrust
stab[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การจิ้ม, Syn. jab, prick, puncture
stab[N] การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. severe criticism
stab[N] ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน, Syn. sting, twinge
stab[N] ความพยายาม, Syn. attempt, endeavour, try
stable[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
stable[ADJ] คงรูป, See also: อยู่ตัว, คงตัว, Syn. fixed, permanent
stable[N] คอกม้า, See also: โรงม้า, Syn. corral, pen, shelter
stable[VT] นำเข้าคอก, See also: ใส่ในคอก, Syn. corral, pen
stab at[PHRV] ทิ่ม, See also: แทง, กะซวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm,fixed,sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า,เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily

English-Thai: Nontri Dictionary
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
stable(n) โรงม้า,คอกม้า,คอกสัตว์
stable(vt) เอาเข้าคอก
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilisation clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stability clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ มีความหมายเหมือนกับ stabilisation clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizationการทำให้มีเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizationการรักษาเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization fundกองทุนรักษาเสถียรภาพเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stability เสถียรภาพ
ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
Stabilizationการปรับเสถียร
การรักษาระดับปริมาตรอัตราการไหลหรือสภาพอื่นๆให้คงที่ ; ในการลดความกระด้างของน้ำโดยไลม์โซดา หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดตะกรันน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ; ในการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สมบัติของน้ำคงที่ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เช่น บ่อปรับเสถียร ; ในการควบคุมการกัดเซาะหมายถึง การสร้างกำแพงน้ำ สร้างแนวป้องกันริมฝั่งโดยการปลูกพืชคลุมให้รากยึดดินหรือวิธีอื่นๆ ; ในการควบคุมการกัดกร่อน หมายถึง การปรับค่าพีเอชของน้ำเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอเนตที่จุดอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization การปรับเสถียร , การปรับเสถียร
ความหมายที่ใช้กับหลุมฝังกลบขยะ หมายถึง การทำให้เกิด 1) การสลายตัวของสารอินทรีย์จนมีสภาพคงตัว 2) การทรุดตัวของหลุมฝังกลบจนถึงระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลง 3) การป้องกันดินถูกกัดเซาะโดยการปลูกพืชบนหลุมฝังกลบหรือเนินดิน [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Lagoon สระปรับเสถียร
สระตื้นสำหรับเก็บน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง อาจจะใช้สำหรับพักน้ำเสียและทำให้เกิดเสถียรภาพของน้ำก่อนปล่อยทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Pond บ่อปรับเสถียร
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ เช่นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stable equilibriumสมดุลเสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้วศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลังงานศักย์ของวัตถุมากขึ้น เมื่อเลิกออกแรงกระทำ วัตถุจะกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stabilizer (n) ขาค้ำยัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก 12 Angry Men (1957)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ใครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง? 12 Angry Men (1957)
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง 12 Angry Men (1957)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stabThe Japanese yen is a stable currency.
stabYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
stabThe government of the country is now stable.
stabHe stabbed me in the back!
stabShe's determined to get back at her friend for stabbing her in the back.
stabI'm a thief, I'll leave when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.
stabLet's refrain from stabbing people with knives.
stabPrices are stable these days.
stabThe stable is right behind the farm house.
stabThere's no telling when she'll stab you in the back.
stabRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
stabAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
อย่างมั่นคง[ADV] stably, See also: steadily, Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร, Example: มหาตมะคานธียึดถือแนวทางอหิงสาอย่างมั่นคง, Thai definition: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างถาวร[ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
ความเสถียร[N] stability, See also: steadiness, strongness, Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ความเสมอต้นเสมอปลาย[N] constancy, See also: stability, steadiness, Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ, Example: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี
คอก[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count unit: คอก, Thai definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
คอกม้า[N] stable, Example: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร
แทง[V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
เล้า[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick   FR: piquer
การโอนเอน[n.] (kān ōn-ēn) EN: unstability   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAB    S T AE1 B
STABS    S T AE1 B Z
STABLE    S T EY1 B AH0 L
STABLER    S T EY1 B AH0 L ER0
STABILE    S T EY1 B AH0 L
STABLEY    S T AE1 B L IY0
STABBED    S T AE1 B D
STABLES    S T EY1 B AH0 L Z
STABENOW    S T AE1 B AH0 N OW0
STABBING    S T AE1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stab    (v) (s t a1 b)
stabs    (v) (s t a1 b z)
stable    (v) (s t ei1 b l)
stabbed    (v) (s t a1 b d)
stabber    (n) (s t a1 b @ r)
stabled    (v) (s t ei1 b l d)
stables    (v) (s t ei1 b l z)
stabbers    (n) (s t a1 b @ z)
stabbing    (v) (s t a1 b i ng)
stabling    (v) (s t ei1 b l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly, #8,483 [Add to Longdo]
稳固[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable, #13,711 [Add to Longdo]
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick, #18,816 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] stable; barn, #37,804 [Add to Longdo]
稳压[wěn yā, ㄨㄣˇ ㄧㄚ, / ] stable voltage, #48,213 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison, #81,782 [Add to Longdo]
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off, #144,043 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] stab, #253,985 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dolchstich {m} | Dolchstiche {pl}stab with a dagger | stabs with a dagger [Add to Longdo]
Messerstich {m} | Messerstiche {pl}stab with a knife | stabs with a knife [Add to Longdo]
Stab {m}; Rute {f} | Stäbe {pl}; Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Stab {m} | Stäbe {pl}baton | batons [Add to Longdo]
Stab {m} | Stäbe {pl}staff | staffs [Add to Longdo]
Stab {m} | Stäbe {pl}wand | wands [Add to Longdo]
Stabantenne {f}rod aerial [Add to Longdo]
Stabbatterie {f} | Stabbatterien {pl}tubular battery | tubular batteries [Add to Longdo]
Stabdrucker {m}stick printer [Add to Longdo]
Stabdrucker {m}; Stangendrucker {m}bar printer [Add to Longdo]
Stabeisen {n}bar-iron [Add to Longdo]
Stabhochspringer {m} [sport]pole jumper [Add to Longdo]
Stabhochsprung {m} [sport]pole vault; pole-jumping [Add to Longdo]
Stabilisator {m}balancer [Add to Longdo]
Stabilisator {m} | Stabilisatoren {pl} | automatischer Stabilisatorstabilizer | stabilizers | automatic stabilizer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
佐官[さかん, sakan] Stabsoffizier [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
頭韻[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stab \Stab\, n.
   1. The thrust of a pointed weapon.
    [1913 Webster]
 
   2. A wound with a sharp-pointed weapon; as, to fall by the
    stab of an assassin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: An injury inflicted covertly or suddenly; as, a stab
    given to character.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stab \Stab\ (st[a^]b), v. t. [imp. & p. p. {Stabbed} (st[a^]bd);
   p. pr. & vb. n. {Stabbing}.] [Cf. OD. staven to fix, fasten,
   fr. stave, staff, a staff, rod; akin to G. stab a staff,
   stick, E. staff; also Gael. stob to stab, as n., a stake, a
   stub. Cf. {Staff}.]
   1. To pierce with a pointed weapon; to wound or kill by the
    thrust of a pointed instrument; as, to stab a man with a
    dagger; also, to thrust; as, to stab a dagger into a
    person.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To injure secretly or by malicious falsehood or
    slander; as, to stab a person's reputation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stab \Stab\, v. i.
   1. To give a wound with a pointed weapon; to pierce; to
    thrust with a pointed weapon.
    [1913 Webster]
 
       None shall dare
       With shortened sword to stab in closer war.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To wound or pain, as if with a pointed weapon.
    [1913 Webster]
 
       She speaks poniards, and every word stabs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To stab at}, to offer or threaten to stab; to thrust a
    pointed weapon at.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stab culture \Stab culture\ (Bacteriol.)
   A culture made by inoculating a solid medium, as gelatin,
   with the puncture of a needle or wire; -- called also {stab}.
   The growths are usually of characteristic form.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stab
   n 1: a sudden sharp feeling; "pangs of regret"; "she felt a stab
      of excitement"; "twinges of conscience" [syn: {pang},
      {stab}, {twinge}]
   2: a strong blow with a knife or other sharp pointed instrument;
     "one strong stab to the heart killed him" [syn: {stab},
     {thrust}, {knife thrust}]
   3: informal words for any attempt or effort; "he gave it his
     best shot"; "he took a stab at forecasting" [syn: {shot},
     {stab}]
   v 1: use a knife on; "The victim was knifed to death" [syn:
      {knife}, {stab}]
   2: stab or pierce; "he jabbed the piece of meat with his pocket
     knife" [syn: {stab}, {jab}]
   3: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her ribs"
     [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stab /ʃtaːp/ 
  baton; rod; staff; wand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top