Search result for

ให้กำเนิด

(45 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้กำเนิด-, *ให้กำเนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
If I fail to produce an heir again...หากครั้งนี้ข้ายังไม่สามารถ ให้กำเนิดทายาทได้ Portrait of a Beauty (2008)
Who gave birth to this wonderful, obedient daughter?ใครให้กำเนิดลูกสาวที่แสนดีเช่นนี้? Iljimae (2008)
You had born a child that looks exactly like you.เจ้าให้กำเนิดลูกที่หน้าตาเหมือนเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
Can any of you white women imagine what it would be like to bring a black baby into this world?พวกคุณสาวผิวขาวล่ะนึกถึงอะไรตอนที่คุณ... ให้กำเนิดเด็กผิวดำเกิดมาบนโลกนี้มั้ย The Bank Job (2008)
Katherine of Aragon will never give Henry Tudor a son.แคทเธอรีนแห่งอารากอนไม่สามารถ ให้กำเนิดบุตรชายแก่เฮนรี่ ทิวดอร์ ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
The queen may yet give birth to a son.พระราชินีก็อาจจะให้กำเนิดบุตรชายได้เหมือนกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Who cannot produce a male heir.ราชินีผู้ให้กำเนิดทายาทชายไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
Well, soon the truth will be out, that I cannot bear children.แต่ไม่นาน ข่าวนี้ก็จะแพร่สะพัด ว่าข้าให้กำเนิดบุตรไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
breed[VT] ให้กำเนิด
bring forth[PHRV] ให้กำเนิดเด็ก, See also: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว)
bring someone into the world[IDM] ให้กำเนิด, See also: มีลูก, คลอดลูก, Syn. come into
calve[VT] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
calve[VI] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
deliver of[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
fawn[VI] ให้กำเนิดลูกกวาง, See also: คลอดลูกกวาง
give to[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
bulbiferousadj. ให้กำเนิดหรือสร้างหัวใต้ดิน
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
fructiferousadj. ซึ่งให้กำเนิดผล.
fructificationn. การออกผล,การให้กำเนิดผล,ผลไม้,อวัยวะที่ให้กำเนิดผล

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
generative(adj) ซึ่งทำให้เกิดขึ้น,ซึ่งให้กำเนิด,เกี่ยวกับการกำเนิด
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産む[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด
生む[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top