ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stable

S T EY1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stable-, *stable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stable(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
stable(adj) คงรูป, See also: อยู่ตัว, คงตัว, Syn. fixed, permanent
stable(n) คอกม้า, See also: โรงม้า, Syn. corral, pen, shelter
stable(vt) นำเข้าคอก, See also: ใส่ในคอก, Syn. corral, pen
stableboy(n) เด็กเลี้ยงม้า, See also: เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, hostler
stableman(n) ชายเลี้ยงม้า, See also: ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, ostler
stablemate(n) ม้าเจ้าของเดียวกัน, See also: ม้าคอกเดียวกัน
stablemate(n) คนที่มาจากค่ายเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า, คอกวัว, คอกสัตว์, vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm, fixed, sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า, เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน, -แมน) n. ชายเลี้ยงม้า, ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ, นายตำรวจ, ขุนวัง
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง, น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง, ไม่คงที่, ไม่แน่นอน, Syn. unstable
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
tastable(เทส'สะเบิล) adj. =tasteable (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
stable(adj) มีเสถียรภาพ, คงที่, มั่นคง, แน่วแน่
stable(n) โรงม้า, คอกม้า, คอกสัตว์
stable(vt) เอาเข้าคอก
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้, ซึ่งแก้ไขได้
constable(n) ตำรวจ, โปลิศ, ขุนวัง
detestable(adj) น่าชิงชัง, น่าเกลียดชัง, น่าชัง
incontestable(adj) แย้งไม่ได้, เถียงไม่ได้
LIVERY livery stable(n) โรงรถม้าเช่า
unstable(adj) ไม่แน่นอน, ไม่เที่ยง, ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stable age distributionการกระจายตามอายุเมื่อประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable birth rateอัตราเกิดคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable death rateอัตราตายคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stable populationประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable population analysisการวิเคราะห์ประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stable equilibriumสมดุลเสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้วศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลังงานศักย์ของวัตถุมากขึ้น เมื่อเลิกออกแรงกระทำ วัตถุจะกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการแผ่รังสีและสลายตัวไปเป็นไอโซโทปอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า Wuthering Heights (1992)
And he gives the stable buck hell too. You see, the stable buck's a nigger.แล้วเขาก็พาลใส่คนเลี้ยงม้า คนเลี้ยงม้าเป็นนิโกร Of Mice and Men (1992)
But the stable buck...แต่เจ้าคนเลี้ยงม้า... . Of Mice and Men (1992)
The stable buck don't give a damn about that.ไม่เคยถือสาเรื่องนั้นเลย Of Mice and Men (1992)
Cane's writing has been known to have an effect... on his less stable readers.นิยายของเคนได้รับความนิยมอย่างมาก จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่านด้วย In the Mouth of Madness (1994)
You'll be more stable after marriageคุณจะมั่นคงขึ้นหลังจากแต่งงาน Infernal Affairs (2002)
Something was in the stable tearing our horses to pieces.บางสิ่งในความมืด ฉีกม้าเราออกเป็นชิ้นๆ Underworld (2003)
In any case, Lucy, your condition is stable but most likely permanent.อย่างไรก็ตามลูซี่ กรณีของเธอค่อนข้างคงตัว แต่ค่อนไปทางถาวรมากกว่า 50 First Dates (2004)
He woke up his stable boy in the middle of the night and ordered him to take him to the White House to see Andrew Jackson, because it was urgent that he speak to the president.เขาปลุกคนเลี้ยงม้าตอนกลางดึกคืนนั้น และสั่งให้พาเขาไปที่ทำเนียบขาว เพื่อพบ แอนดรูย์ แจ็คสัน. เพราะมีเรื่องด่วนที่จะแจ้ง ท่านประธานาธิบดี. National Treasure (2004)
He's got a stable job but is never around because he's always flyingเค้ามีงานที่ดี แต่เค้าต้องบินบ่อยๆ เลยไม่ค่อยได้เจอกัน Rice Rhapsody (2004)
- Stable and her vitals are strong.- คงที่ครับ ร่างกายแข็งแรงดี. Fantastic Four (2005)
Actually things don't feel totally 100% stable at the moment.ที่จริง อะไรๆ ก็ไม่ค่อยแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตอนนี้ Imagine Me & You (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stableA stable economy is the aim of every government.
stablePrices are stable these days.
stablePrices have been stable for the past three years.
stableThe current political situation is not very stable.
stableThe economy of Japan is still stable.
stableThe government of that country is now stable.
stableThe government of the country is now stable.
stableThe Japanese yen is a stable currency.
stableThe stable is right behind the farm house.
stableThis stable contains twelve stalls.
stableYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอก(n) stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count Unit: คอก, Thai Definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
คอกม้า(n) stable, Example: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร
เล้า(n) stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai Definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่
ปึกแผ่น(adj) stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
ปุ๋ยคอก(n) manure, See also: stable manure, farmyard manure, cow manure, Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน
โรงม้า(n) stable
ซอง(n) stall, See also: stable, pen, shed, Example: เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง, Thai Definition: ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
โดยไม่มีข้อสงสัย[dōi mai mī khøsongsai] (adv) EN: undoubtedly  FR: indubitablement ; incontestablement
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [ m ] ; abri [ m ] ; enceinte [ f ] ; étable [ f ] ; porcherie [ f ] ; corral [ m ] ; box [ m ]
คอกม้า[khøk mā] (n) EN: stable  FR: écurie [ f ]
คอกวัว[khøk wūa] (n) EN: cowshed ; stable ; cattle pen  FR: étable [ f ] ; enclos à bétail [ m ]
คง[khong] (adj) EN: stable ; steady ; firm  FR: constant ; stable
คงที่[khongthī] (v) EN: be stable ; be unchanged ; be constant  FR: être stable ; être constant
คงที่[khongthī] (adj) EN: fixed ; stable  FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
คงตัว[khongtūa] (v) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged  FR: être stable ; être constant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STABLE S T EY1 B AH0 L
STABLER S T EY1 B AH0 L ER0
STABLER S T EY1 B L ER0
STABLES S T EY1 B AH0 L Z
STABLEY S T AE1 B L IY0
STABLEST S T EY1 B AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stable (v) stˈɛɪbl (s t ei1 b l)
stabled (v) stˈɛɪbld (s t ei1 b l d)
stables (v) stˈɛɪblz (s t ei1 b l z)
stableboy (n) stˈɛɪblbɔɪ (s t ei1 b l b oi)
stableman (n) stˈɛɪblmæn (s t ei1 b l m a n)
stablemen (n) stˈɛɪblmɛn (s t ei1 b l m e n)
stableboys (n) stˈɛɪblbɔɪz (s t ei1 b l b oi z)
stablemate (n) stˈɛɪblmɛɪt (s t ei1 b l m ei t)
stablemates (n) stˈɛɪblmɛɪts (s t ei1 b l m ei t s)
stable-companion (n) stˈɛɪbl-kəmpˌænɪəʳn (s t ei1 b l - k @ m p a2 n i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly #8,483 [Add to Longdo]
稳固[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable #13,711 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] stable; barn #37,804 [Add to Longdo]
稳压[wěn yā, ㄨㄣˇ ㄧㄚ, / ] stable voltage #48,213 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail #66,786 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison #81,782 [Add to Longdo]
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off #144,043 [Add to Longdo]
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] TH: คอกม้า  EN: stable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeiten { pl }stable properties [Add to Longdo]
Stallgefährte { m } | Stallgefährten { pl }stable mate | stable mates [Add to Longdo]
Wertbeständigkeit { f }stable value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
部屋[へや, heya] (n) (1) room; (2) (abbr) (See 相撲部屋) sumo stable; (P) #1,762 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
師匠[ししょう, shishou] (n) (1) master; teacher; (2) sumo coach who owns his stable; (P) #5,868 [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) #9,312 [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na, n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) #9,491 [Add to Longdo]
厩舎;廐舎(oK);廏舎;きゅう舎[きゅうしゃ, kyuusha] (n) barn; stable #10,510 [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) #11,145 [Add to Longdo]
同心[どうしん, doushin] (n, adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period #12,477 [Add to Longdo]
厩;廐;馬屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn #14,532 [Add to Longdo]
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another #17,486 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]
双安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top