ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endurance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endurance-, *endurance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endurance(n) ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน, ความอมตะ, ความไม่ตาย, สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability

English-Thai: Nontri Dictionary
endurance(n) ความทนทาน, ความอดทน, ความยืนยง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enduranceความคงทน, ความอดทน, ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Endurance Testแบบทดสอบความทนทาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป The Illusionist (2006)
I guess I don't have the endurance that you all have.ฉันคิดว่าฉันไม่มีความอดทน เหมือนกับคุณ Hitting the Ground (2010)
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย Death Trap (2010)
That's either adrenaline or an extremely high endurance level.ถ้าไม่ใช่เพราะอดรีนาลีน ก็มีพลังล้นเหลือ The Bittersweet Science (2011)
A fighter would have the endurance it takes to commit this kind of overkill on this many people with a pipe or with his hands.ทำการฆ่าเกินความจำเป็น กับคนพวกนี้ได้ ด้วยท่อเหล็ก หรือด้วยมือเขา The Bittersweet Science (2011)
I'm sure it would fascinate him, the niggers' endurance for pain.ฉันมั่นใจว่า เขาจะต้องประทับใจ ที่เห็นความอดทนของทาสพวกนี้ Django Unchained (2012)
The Dakar rally is an endurance car race.เดกเกอร์แรลลี่คือการแข่งรถวิบาก If It Bleeds, It Leads (2012)
We're gonna focus on your endurance and your speed so you get so fast, he's gonna crawl right back up into his mama's vagina.เพื่อให้คุณได้อย่างรวดเร็วเช่นนั้นเขาก็จะรวบรวมข้อมูล ขวากลับขึ้นเข้าไปในช่องคลอดแม่ของเขา Grudge Match (2013)
Instead of taking the Endurance into orbit around Miller's planet... which would conserve fuel, but we would lose a lot of time... what if we take a wider orbit around Gargantua, parallel with Miller's planet outside of this time shift, to here?ประหยัดเชื้อเพลงแต่เสียเวลากว่าเยอะ แต่ถ้า เราโคจรให้กว้างขึ้นรอบ การ์แกนทัว โค้งไปตามดาวมิลเลอร์ Interstellar (2014)
TARS kept the Endurance right where we needed her.ทาร์สเก็บยานเอ็นดูแรนซ์ไว้แล้วอย่างดีเลย Interstellar (2014)
He doesn't know the Endurance docking procedure.เขาไม่รู้ขั้นตอนที่ต่อยานเอ็นดูแรนซ์ -แต่ออโต้ไพลอตรู้ Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduranceHis laziness is past the margin of endurance.
enduranceHis tyrannies were beyond endurance.
enduranceNobody is able to succeed without endurance.
enduranceYou need great endurance to run ten thousand meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น(n) tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai Definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความยืนยง(n) endurance, See also: bearableness, steadfastness, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
ความทนทาน(n) durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ความอึด[khwām eut] (n) FR: endurance [ f ] ; ténacité [ f ] ; persévérance [ f ]
ความมั่นคง[khwām mankhong] (n) EN: stability ; durability ; endurance ; security  FR: stabilité [ f ] ; sécurité [ f ]
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [ f ] ; indulgence [ f ]
ความอดทน[khwām otthon] (n) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude  FR: endurance [ f ] ; patience [ f ] ; tolérance [ f ]
เหลืออด[leūa-ǿt] (v) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable  FR: être insupportable
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เหลือทน[leūathon] (v) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance  FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[leūathon] (adv) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
endurance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endurance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ,  ] endurance #19,357 [Add to Longdo]
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ,   /  ] endurance; long term continuous travel or use #19,992 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauertraining { n }endurance training [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeitsprüfung { f }endurance test [Add to Longdo]
Dauerlauf { m } | Dauerläufe { pl }endurance run | endurance runs [Add to Longdo]
Dauertest { m }; Belastungsprobe { f }endurance test [Add to Longdo]
Dauerversuch { m }endurance test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint #3,315 [Add to Longdo]
耐久[たいきゅう, taikyuu] (n) endurance; persistence; (P) #7,068 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n, vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n, vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int, n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endurance \En*dur"ance\, n. [Cf. OF. endurance. See {Endure}.]
   1. A state or quality of lasting or duration; lastingness;
    continuance.
    [1913 Webster]
 
       Slurring with an evasive answer the question
       concerning the endurance of his own possession.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of bearing or suffering; a continuing under pain
    or distress without resistance, or without being overcome;
    sufferance; patience.
    [1913 Webster]
 
       Their fortitude was most admirable in their patience
       and endurance of all evils, of pain and of death.
                          --Sir W.
                          Temple.
 
   Syn: Suffering; patience; fortitude; resignation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endurance
   n 1: the power to withstand hardship or stress; "the marathon
      tests a runner's endurance"
   2: a state of surviving; remaining alive [syn: {survival},
     {endurance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top