Search result for

แน่วแน่

(54 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่วแน่-, *แน่วแน่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่วแน่[V] be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
แน่วแน่[ADV] firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่วแน่ว. อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ตั้งใจแน่วแน่, แน่แน่ว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
His heart was in the right place, but he tried to answer Grievous' power with his own.เขามีความตั้งใจแน่วแน่ แต่เขาพยายามที่จะทดสอบ พลังของกรีวัสด้วยตัวของเขาเอง Lair of Grievous (2008)
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้ Portrait of a Beauty (2008)
My desire to see more is so strong I can't sleep at nightความปรารถนาของข้านั้นแน่วแน่ จนข้ามิสามารถข่มตาหลับลง Portrait of a Beauty (2008)
Then I made up my mind.แล้วผมก็ตัดสินใจแน่วแน่ My Sassy Girl (2008)
He was determined to prove himself to you.เขาแน่วแน่แต่จะพิสูจน์ตัวเองให้เจ้าเห็น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Steady, steady!แน่วแน่, แน่วแน่The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Although my life is down and out, but I have made a firm decision to be a father to you.ถึงแม้ว่า ชีวิตของฉันจะไม่มีเงิน, แต่.. ฉันได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ที่จะเป็นพ่อให้แก Episode #1.5 (2008)
I talked to my son this morning, he said: "Mom I'm leaving,แล้วคุณว่าไง ? เขาแน่วแน่ Gomorrah (2008)
Steady! Steady. Courage, woman.แน่วแน่ แน่วแน่ /N หญิงกล้า Confessions of a Shopaholic (2009)
It takes commitment.มันต้องใช้ความแน่วแน่ Omnivore (2009)
You're so stable and reliable, and I just... always thought you'd be around.คุณเป็นคนแน่วแน่และพึ่งพาได้ ฉันเลย... หวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆ เสมอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly   FR: résolument

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
bent[ADJ] แน่วแน่, See also: จริงจัง
firm[ADJ] แน่วแน่, See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, settled, unalterable, Ant. unsettled
resolute[ADJ] แน่วแน่, See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. determinded, unwavering
resolve[N] แน่วแน่, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Syn. firmness, steadfastness
robust[ADJ] มุ่งมั่น, See also: แน่วแน่, เอาจริงเอาจัง, Syn. determined
stable[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
steadfast[ADJ] แน่นอน, See also: แน่วแน่
steady[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน, Syn. cool, poised, steadfast
stedfast[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm

English-Thai: Nontri Dictionary
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm

German-Thai: Longdo Dictionary
tapfer(adj adv) ใจกล้า, กล้าหาญ, แน่วแน่, See also: S. mutig,
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, See also: S. der Mut,
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top