ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pen-, *pen*
Possible hiragana form: ぺん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ, Syn. fear of responsibility

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PEN(abbr) คำย่อของ International Association of Poets, See also: หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
pen(n) ปากกา
pen(n) นักเขียน
pen(n) ลีลาการเขียน, See also: สำนวนการเขียน
pen(vt) เขียนด้วยปากกา, See also: แต่งหนังสือ, Syn. compose, write, indite
pen(vt) ใส่คอก, See also: ใส่เล้า, Syn. confine, coop up, kennel
pen(n) คอก, See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์, Syn. farmyard, chicken coop
pen(n) สถานดัดสันดาน (คำสแลง), See also: สถานกักกัน, Syn. penitentiary
pen(n) หงส์ตัวเมีย
pend(vi) ยังไม่ตกลงใจ, See also: ยังไม่ตัดสินใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pen(เพน) n. ปากกา, คอก, เล้า, อู่, คอกเลี้ยงเด็ก, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์. vt. ใส่คอก, ใส่เล้า, เขียนด้วยปากกา
pen namen. นามปากกา, Syn. pseudonym
pen paln. เพื่อนทางจดหมาย
penal(เพน'เนิล) adj. เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย, เกี่ยวกับอาญา, เกี่ยวกับการปรับไหม., See also: penality n.
penal coden. ประมวลกฎหมายอาญา
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ, การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา, ค่าสินไหมทดแทน, ค่าปรับ, ข้อเสียเปรียบ, อุปสรรค, ผลร้าย, Syn. forfeit
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป, การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance, remorse
pence(เพนซฺ) n. พหูพจน์ของ penny (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pen(n) ปากกา, อู่, เล้า, คอกสัตว์, ปลายปากกา, ลีลาการประพันธ์
pen(vt) เขียน, กั้นรั้ว, ล้อมคอก
PEN pen pal(n) มิตรสัมพันธ์, เพื่อนทางจดหมาย
penal(adj) เกี่ยวกับอาญา, ซึ่งต้องโทษ
penalize(vt) ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ, การลงทัณฑ์, อาญา, โทษทัณฑ์, ค่าปรับ
penance(n) การสำนึกผิด, การปลงอาบัติ, การบำเพ็ญทุกรกิริยา
pence(n pl ของ) penny
pencil(n) ดินสอ, พู่กัน
pendant(n) จี้, โคมระย้า, โคมกิ่ง, ตุ้มหู, กระเช้า, ธงสามเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal actions๑. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ ดู civil and penal actions ]๒. การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal colonyทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal institutionsทัณฑสถาน, สถานที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal lawกฎหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal law; penal statutesกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกา, Example: <b>นามปากกา (Pen name)</b> หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pen-based computerคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปากกาสั่งงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Penaeus merguiensisกุ้งแชบ๊วย [TU Subject Heading]
Penaeus monodonกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Penaeus monodonกุ้งกุลาดำ [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Pencilsดินสอ [TU Subject Heading]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Peneplainพื้นเกือบราบ, Example: ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Penetrometerเครื่องวัดความลึกเจาะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
penfriend['penfrend] (n) เพื่อนทางจดหมาย แต่ไม่เคยพบหน้ากัน
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
pentacleดาวห้าแฉก
pentagram(n) ดาวห้าแฉก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pen is mightier than the sword.ปากกานั่นมันมีพลังกว่าดาบ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน Wuthering Heights (1992)
Use this pen at all times for any notes.ใช้ปากกานี้ตลอดเวลา สำหรับบันทึกย่อใด ๆ In the Name of the Father (1993)
My cousin Derek is in the pen right now... workin' next to a nigger, driving him nigger crazy.ญาติของฉัน เดเร็ค / กำลังจะถูกเอ่ยถึงในตอนนี้... ทำงานใกล้ๆ กับพวกไอ้มืด /ทำให้พวกมันคลั่ง American History X (1998)
There's nothing in Lincolnville but some payphones and the ferry and Pen Bay hospital is only a few miles from here.ไม่มีอะไรในลินคอล์นวิล นอกจาก ตู้โทรศัพท์ กับท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วก็โรงพยาบาลเพน เบย์ \ ที่อยู่ห่างจากที่นี้ไม่กี่ไมล์ Dark Harbor (1998)
Ricky.... ..couldn't remember whether you ordered pens with blue ink or black.เราจะต่อยกับวิลเลี่ยม แชตเนอร์ (บรรยาย) เราเริ่มมองทุกสิ่งในมุมที่ต่างออกไป Fight Club (1999)
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา Pola X (1999)
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน" Pola X (1999)
Here's the procedure, so it won't happen again. Don't stick a pen in.ขั้นตอนอยู่นี่แล้วต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะ ห้ามใช้ปากกาแหย่เข้าไป Rock Star (2001)
Can you follow the 1-2-3 without sticking a pen in there?คุณทำตามขั้นตอนได้นะ และห้ามปากกาเข้าไป Rock Star (2001)
- Oh, hey, Joe, you got a pen that works?-You got a pen that works? Maid in Manhattan (2002)
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600, 000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pen2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
penA humid climate is characteristic of the peninsula.
penALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
penA nail penetrated the car tyre.
penA pencil is sticking out of your pocket.
penA penny for your thoughts.
penA penny saved is a penny earned. [ Proverb ]
penAre there any pens in the car?
penAre there are a few pens on the desk?
penAs a general rule, the pension amount is based on price changes in the previous year.
penCan I borrow your pen?
penCan I borrow your pen for a few minutes?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวางโทษ(n) punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
หยั่งลึก(v) penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
คัดไทย(n) penmanship in Thai language, Syn. วิชาคัดไทย, Example: ในชั่วโมงคัดไทย ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือ เพราะหากคัดไม่เสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้าน, Thai Definition: วิชาฝึกเขียนลายมือ
ลูกโทษ(n) penalty
การเตะลูกโทษ(n) penalty kick
ไส้ดินสอ(n) pencil lead, See also: refill lead, spare lead
กล่องดินสอ(n) pencil box
จุดโทษ(n) penalty spot, Syn. จุดลูกโทษ
สอดใส่(v) insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai Definition: ใส่เข้าไป
แหลม(n) cape, See also: peninsula, Syn. คาบสมุทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; dépendance [ f ]
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อันตรภาคชั้นเปิด[antaraphāk chan poēt] (n, exp) EN: open-ended class interval
อ้าปาก[ā pāk] (v, exp) EN: open the mouth  FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pen
pena
pena
peng
penh
penn
pens
pent
pen's
penal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pen
Penh
pens
Penki
Penny
penal
pence
penis
penny
Penryn

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朋友[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙,  ] friend #395 [Add to Longdo]
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ,  ] penetrate deeply; thorough #1,472 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, / ] pen; pencil; writing brush; to write or compose; the strokes of Chinese characters; classifier for sums of money, deals #1,555 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] pen (pig); a fold #1,719 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle #3,690 [Add to Longdo]
[pěng, ㄆㄥˇ, ] hold or offer with both hands #3,765 [Add to Longdo]
[pēn, ㄆㄣ, / ] to puff; to spout; to spray; to spurt #3,918 [Add to Longdo]
[pèn, ㄆㄣˋ, / ] fragrant; sneeze #3,918 [Add to Longdo]
碰到[pèng dào, ㄆㄥˋ ㄉㄠˋ,  ] to come across; to run into; to meet #4,020 [Add to Longdo]
[pén, ㄆㄣˊ, ] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters #4,750 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Penis(n) |der, pl. Penes/Penisse| อวัยวะเพศชาย, ลึงค์
pennen(vi, slang) |pennte, hat gepennt| นอน เช่น Das Plakat zeigt ein Mitarbeiter, der am pennen ist und trotzdem freundlich lächelt.
Gruppen(n) |pl.|, See also: die Gruppe
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbzuordnung { f }pen assignment [Add to Longdo]
Pendant { n } (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]
Pendel { n }pendular [Add to Longdo]
Pendel { n } | mathematisches Pendel | physikalisches Pendelpendulum | simple pendulum | compound pendulum [Add to Longdo]
Pendelbewegung { f }pendulousness [Add to Longdo]
Pendelhalter { m } für Reibahlen [ techn. ]floating reamer chuck [Add to Longdo]
Pendellager { n } [ techn. ]self-aligning bearing [Add to Longdo]
Pendelreibahle { f } [ techn. ]floating reamer [Add to Longdo]
Pendelrollenlager { n } [ techn. ]self-aligning roller bearing [Add to Longdo]
Pendelschaftkolben { m } [ techn. ]articulated piston [Add to Longdo]
Pendelschlagwerk { n }; Kerbschlaghammer { m } [ techn. ]impact testing machine [Add to Longdo]
Pendelschlagwerk { n }pendulum machine [Add to Longdo]
Pendelstütze { f }hinged pillar; hinged support [Add to Longdo]
Pendeltür { f }swing door [Add to Longdo]
Pendeluhr { f }pendulum clock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) #191 [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n, vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) #356 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
公開[こうかい, koukai] (n, vs, adj-no) open to the public; exhibit; (P) #487 [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] (n, vs, adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P) #531 [Add to Longdo]
実り(P);稔り[みのり, minori] (n, adj-no) (1) ripening (of a crop); (2) crop; harvest; (P) #581 [Add to Longdo]
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下宿[げしゅく, geshuku] Pension, Logis [Add to Longdo]
寄宿舎[きしゅくしゃ, kishukusha] Pension, Wohnheim [Add to Longdo]
恩給[おんきゅう, onkyuu] Pension [Add to Longdo]
陰茎[いんけい, inkei] Penis, Phallus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\ (p[e^]n), n. [OE. penne, OF. penne, pene, F. penne,
   fr. L. penna.]
   1. A feather. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A wing. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument used for writing with ink, formerly made of
    a reed, or of the quill of a goose or other bird, but now
    also of other materials, as of steel, gold, etc. Also,
    originally, a stylus or other instrument for scratching or
    graving.
    [1913 Webster]
 
       Graven with an iron pen and lead in the rock. --Job
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A writer, or his style; as, he has a sharp pen.
    "Those learned pens." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The internal shell of a squid.
    [1913 Webster]
 
   6. [Etymol. uncertain.] (Zool.) A female swan; -- contrasted
    with {cob}, the male swan. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Bow pen}. See {Bow-pen}.
 
   {Dotting pen}, a pen for drawing dotted lines.
 
   {Drawing pen}, or {Ruling pen}, a pen for ruling lines having
    a pair of blades between which the ink is contained.
 
   {Fountain pen}, {Geometric pen}. See under {Fountain}, and
    {Geometric}.
 
   {Music pen}, a pen having five points for drawing the five
    lines of the staff.
 
   {Pen and ink}, or {pen-and-ink}, executed or done with a pen
    and ink; as, a pen and ink sketch.
 
   {Pen feather}. A pin feather. [Obs.]
 
   {Pen name}. See under {Name}.
 
   {Sea pen} (Zool.), a pennatula. [Usually written {sea-pen}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\, n.
   1. [From {Pen} to shut in.] A small inclosure; as, a pen for
    sheep or for pigs.
    [1913 Webster]
 
       My father stole two geese out of a pen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [From penitentiary.] A penitentiary[6]; a prison. [Slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\, v. t. [imp. & p. p. {Penned}; p. pr. & vb. n.
   {Penning}.]
   To write; to compose and commit to paper; to indite; to
   compose; as, to pen a sonnet. "A prayer elaborately penned."
   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pen \Pen\, v. t. [imp. & p. p. {Penned}or {Pent} (?); p. pr. &
   vb. n. {Penning}.] [OE. pennen, AS. pennan in on-pennan to
   unfasten, prob. from the same source as pin, and orig.
   meaning, to fasten with a peg.See {Pin}, n. & v.]
   To shut up, as in a pen or cage; to confine in a small
   inclosure or narrow space; to coop up, or shut in; to
   inclose. "Away with her, and pen her up." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Watching where shepherds pen their flocks at eve.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitentiary \Pen`i*ten"tia*ry\, n.; pl. {Penitentiaries}. [Cf.
   F. p['e]nitencier. See {Penitent}.]
   1. One who prescribes the rules and measures of penance.
    [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does penance. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   3. A small building in a monastery where penitents confessed.
    --Shpiley.
    [1913 Webster]
 
   4. That part of a church to which penitents were admitted.
    --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   5. (R. C. Ch.)
    (a) An office of the papal court which examines cases of
      conscience, confession, absolution from vows, etc.,
      and delivers decisions, dispensations, etc. Its chief
      is a cardinal, called the Grand Penitentiary,
      appointed by the pope.
    (b) An officer in some dioceses since A. D. 1215, vested
      with power from the bishop to absolve in cases
      reserved to him.
      [1913 Webster]
 
   6. A house of correction, in which offenders are confined for
    punishment, discipline, and reformation, and in which they
    are generally compelled to labor; a prison; a jail.
    Colloquially often shortened to {pen}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pen
   n 1: a writing implement with a point from which ink flows
   2: an enclosure for confining livestock
   3: a portable enclosure in which babies may be left to play
     [syn: {playpen}, {pen}]
   4: a correctional institution for those convicted of major
     crimes [syn: {penitentiary}, {pen}]
   5: female swan
   v 1: produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote
      four novels" [syn: {write}, {compose}, {pen}, {indite}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEN
     Public Education Network
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pen /pɛn/
  1. sting
  2. feather
  3. pen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top