ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厩-, *厩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厩, jiù, ㄐㄧㄡˋ] stable; barnyard
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  既 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 4,181

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] stable; barn, #37,804 [Add to Longdo]
[mǎ jiù, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] barn [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うまや, umaya] (n) คอกม้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
;廐;馬屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn [Add to Longdo]
舎;廐舎(oK);廏舎;きゅう舎[きゅうしゃ, kyuusha] (n) barn; stable [Add to Longdo]
務員[きゅうむいん, kyuumuin] (n) (obsc) stable boy; stable hand; groom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe I have made a significant find in the Candarian Ruins...[JA] 赫 奴ヌ夕/レ亥髭 丿 ' 跡纉 彡要渡 葬具彡 レ 瘻 Evil Dead (2013)
At that shindig at Hogan's stable, none of them came around.[CN] 在霍根马那次舞会 他们没一个过来 Calamity Jane (1953)
Put their heads on spikes outside the stables as a warning.[JA] 警告としての外に首を刺しておいて Blackwater (2012)
What if we went down to the stables, took two horses and left?[JA] へ行って二頭の馬で Troy (2004)
Across the green, there was a big, gray, wooden house, with a porch and shutters and a balcony above, a small garden, and next to it a livery stable with old carriages lined up inside.[CN] 树木后面 有个又大又灰的木屋 它有门廊和百叶窗 上面还有阳台跟小花园 旁边是个马谷仓 Vertigo (1958)
Take the trail behind the stab/es. - Why?[JA] 「舎の裏道へ」 The Clearing (2012)
- A caring person. - Yes.[CN] 应该是拿食物给看守马的哨兵 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
He's probably hanging around those stables somewhere.[CN] 他可能在附近游逛 那些马什么的 Saratoga Trunk (1945)
Ladies can't eat in stables.[CN] 女士们哪儿能在马吃饭 Saratoga Trunk (1945)
Dalton was coming to the stables to give the animal his usual medication.[JA] ダルトンは 馬に いつもの治療をするために 舎に行ったの The Marchioness (2013)
No, take him back to the stables.[JA] いや  Episode #1.4 (1995)
He also said you'd be moving Silver Blaze to the NYPD stables?[JA] シルバーブレイズをニューヨーク市警の舎に 移すとも言ってましたが? The Marchioness (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top