ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durability

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durability-, *durability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durability(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
durabilityBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
durabilityHe checked the durability of the house before buying it.
durabilityThis machine is inferior to that one in durability.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่นคง(n) stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
เพชรดา(n) hardness, See also: durability, Thai Definition: ความแข็ง, ความคงแก่ฟัน, ความอยู่คง
ฐิติ(n) stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ(n) stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ความคงทน(n) durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความทน(n) durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง
ความทนทาน(n) durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคงทน[khwām khongthon] (n) EN: durability  FR: durabilité [ f ]
ความคงทนถาวร[khwām khongthonthāwøn] (n) EN: durability
ความมั่นคง[khwām mankhong] (n) EN: stability ; durability ; endurance ; security  FR: stabilité [ f ] ; sécurité [ f ]
ความทน[khwām thon] (n) EN: resistance ; durability
ความทนทาน[khwām thonthān] (n) EN: durability ; stability  FR: durabilité [ f ] ; résistance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
durability

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durability

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensdaueranalyse { f }durability analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n, vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]
持続性[じぞくせい, jizokusei] (n) durability [Add to Longdo]
持続力[じぞくりょく, jizokuryoku] (n) durability [Add to Longdo]
耐久性[たいきゅうせい, taikyuusei] (n) (See 性・せい・4, 耐久) durability; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Durability \Du`ra*bil"i*ty\, n. [L. durabilitas.]
   The state or quality of being durable; the power of
   uninterrupted or long continuance in any condition; the power
   of resisting agents or influences which tend to cause
   changes, decay, or dissolution; lastingness.
   [1913 Webster]
 
      A Gothic cathedral raises ideas of grandeur in our
      minds by the size, its height, . . . its antiquity, and
      its durability.             --Blair.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 durability
   n 1: permanence by virtue of the power to resist stress or
      force; "they advertised the durability of their products"
      [syn: {lastingness}, {durability}, {enduringness},
      {strength}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top