Search result for

unstable

(47 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstable-, *unstable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unstable[ADJ] ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable[ADJ] เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable[ADJ] ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable[ADJ] ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable

English-Thai: Nontri Dictionary
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unstable compoundสารประกอบไม่เสถียร, สารประกอบที่ไม่อยู่ตัว  อาจจะสลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unstable equilibriumสมดุลไม่เสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้ว ศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในที่ต่ำกว่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุจะลดลง วัตถุจะล้ม และไม่สามารถกลับมาวางตัวในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)
Unstable, perhaps.ไม่แน่นอนอาจจะ The Russia House (1990)
Terrain seems a bit unstable.ภูมิประเทศดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ Toy Story (1995)
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร Dante's Peak (1997)
The results were unstable.ผลที่ได้มันไม่แน่นอน Resident Evil (2002)
When ruptured, the fuel cells become unstable.เซลเชื้อเพลิงไม่สเสถียนเมื่อเกิดรอยแตก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
It's very late, and my friend's unstable.มันสายไปแล้ว และเพื่อนผมมันค่อนข้างไม่อยู่เฉยด้วย 50 First Dates (2004)
If you come snooping around my office, it could make me look unstable and it could hurt me.อาจทำให้ผมดูไม่มั่นคง และอาจส่งผลร้าย พบเพื่อนร่วมงานฉันหน่อยนะ I Heart Huckabees (2004)
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)
"For some reason, Miss Stewardess, this unstable, inebriated girl, whom I've never met before tonight, suddenly went crazy when I took it out of my pocket.""ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน คุณแอร์ฮอสเตรส พอผมหยิบกระเป๋าผมออกมา คุณผู้หญิงคนนี้ แกก็เกิดจิตหลอน ประสาทแตก ทั้งที่ผมเพิ่งรู้จักเธอวันนี้เอง" Red Eye (2005)
got massive bleeding. vitals are unstable.เลือดออกไม่หยุด. ชึพจรไม่คงที่ Hidden (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unstableFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
unstableThe political situation was, to say the least, extremely unstable during the next ten years of his reign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่นคลอน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   
ทะเลบ้า[n. exp.] (thalē bā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea   FR: mer déchaînée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTABLE    AH0 N S T EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unstable    (j) (uh1 n s t ei1 b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haltlos {adj} | haltloser | am haltlosestenunstable | more unstable | most unstable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state [Add to Longdo]
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, / ] unstable; unsteady [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unstable \Un*sta"ble\, a. [Cf. {Instable}.]
   Not stable; not firm, fixed, or constant; subject to change
   or overthrow. -- {Un*sta"ble*ness}, n. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Unstable equilibrium}. See {Stable equilibrium}, under
    {Stable}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unstable
   adj 1: lacking stability or fixity or firmness; "unstable
       political conditions"; "the tower proved to be unstable
       in the high wind"; "an unstable world economy" [ant:
       {stable}]
   2: highly or violently reactive; "sensitive and highly unstable
     compounds"
   3: affording no ease or reassurance; "a precarious truce" [syn:
     {precarious}, {unstable}]
   4: suffering from severe mental illness; "of unsound mind" [syn:
     {mentally ill}, {unsound}, {unstable}]
   5: disposed to psychological variability; "his rather unstable
     religious convictions"
   6: subject to change; variable; "a fluid situation fraught with
     uncertainty"; "everything was unstable following the coup"
     [syn: {fluid}, {unstable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top