Search result for

knife

(90 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knife-, *knife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knife[VT] ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หักหลัง
knife[VT] แทงด้วยมีด, See also: เสียบ, Syn. stab
knife[N] ใบมีด
knife[N] มีด, See also: พร้า, มีดพร้า, ดาบ
knife-edge[N] คมมีด, See also: ใบมีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
knife edge() คมมีด,สิ่งที่คม,ลิ่ม
clasp knifen. มีดพับ
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
pallet knifeมีดแบนและเล็กสำหรับตักขนมปัง
pocket knifen. มีดติดตัว
sheath knifen. มีดที่มีปลอก
switchknifen. มีดพับสปริง

English-Thai: Nontri Dictionary
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
jackknife(n) มีดพกใหญ่,มีดพับขนาดใหญ่
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
pocketknife(n) มีดพับ,มีดพก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knife cuts; sipesร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Knifesmithsช่างทำมีด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nice try, kid, but I think you just brought a knife to a gunfight.พยายามได้ดี ไอ้หนู แต่ฉันคิดว่า นาย จะเอามีด ไปสู้กับปืน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You don't have a knife, do you?คุณคงไม่มีมีดติดตัวมาด้วยใช้หรือเปล่า? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Put the knife down, boy ...วางมีดลงซะ เด็กน้อย The Secret of Moonacre (2008)
I need a knife.ผมตองการมีด Rambo (2008)
Stabbed him 40 times with a hunting knife, then burnt the house down.แทงด้วยมีดล่าสัตว์ 40 ครั้ง แล้วก็เผาบ้านหลังนั้น The Lazarus Project (2008)
Mommy gets the kitchen knife to defend herself.แม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัว The Dark Knight (2008)
So, me watching he takes the knife to her, laughing while he does it.เขาทำต่อหน้าฉัน เขาปักมีดใส่ร่างแม่ แล้วก็หัวเราะไปด้วย The Dark Knight (2008)
He comes at me with the knife.เขาเดินเข้ามาพร้อมมีด The Dark Knight (2008)
Do you wanna know why I use a knife?นายอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันใช้มีด The Dark Knight (2008)
Then Basta, his knife-wielding sidekick.แล้วก็บาสต้ากับมีด อาวุธคู่กายของเขา Inkheart (2008)
- He held a knife to my throat.-เ้ขาถือมีดจ่อคอลุงอยู่นะ Inkheart (2008)
What she said really cuts my heart like a knife.สิ่งที่แม่เธอพูด แทงเข้าที่หัวใจของฉันเหมือนมีดเลย Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knifeAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
knifeAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
knifeA strange man menaced her with a knife.
knifeCheese cuts easily with a knife.
knifeChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
knifeCut it with a knife.
knifeCut the cake with a knife.
knifeCut them with a knife.
knifeDoes anyone claim this knife?
knifeDon't cut the cake with a knife.
knifeDon't let your boy play with a knife.
knifeDon't thrust your knife into the cheese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีด[N] knife, See also: cutter, blade, Example: ลุงจะต้องลับมีดให้คมก่อนเข้าป่าเสมอ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา ฯลฯ
ของมีคม[N] sharp weapon, See also: knife, cutter, Example: กรุณาเก็บของมีคมในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife   
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife   FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife   
มีด[n.] (mīt) EN: knife   FR: couteau [m]
มีดพับ[n. exp.] (mīt phap) EN: pocket knife   FR: canif [m] ; couteau de poche [m]
มีดผ่าตัด[n.] (mīt phātat) EN: surgical knife ; scalpel   FR: scalpel [m]
มีดปอกผลไม้[n. exp.] (mīt pøk phonlamāi) EN: paring knife   FR: couteau à fruits [m]
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe   FR: coutelas [m] ; couperet [m]
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: sheath ; ferrule ; knife sheath   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNIFE    N AY1 F
KNIFED    N AY1 F T
KNIFELIKE    N AY1 F L AY2 K
KNIFEPOINT    N AY1 F P OY2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knife    (v) (n ai1 f)
knifed    (v) (n ai1 f t)
knifes    (v) (n ai1 f s)
knife-edge    (n) - (n ai1 f - e jh)
knife-edges    (n) - (n ai1 f - e jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]
Messerklemme {f}knife connector [Add to Longdo]
Messerklinge {f}knife blade [Add to Longdo]
Messerschneide {f}knife edge [Add to Longdo]
Lamellenblech {n}knife blade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
カービングナイフ[, ka-bingunaifu] (n) carving knife [Add to Longdo]
シースナイフ[, shi-sunaifu] (n) sheath knife [Add to Longdo]
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
ジャックナイフ[, jakkunaifu] (n) jack-knife [Add to Longdo]
ダイビングナイフ[, daibingunaifu] (n) diving knife [Add to Longdo]
ナイフ[, naifu] (n) knife; (P) [Add to Longdo]
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge [Add to Longdo]
ナイフフィッシュ[, naifufisshu] (n) knifefish [Add to Longdo]
ナイフリッジ[, naifurijji] (n) knife ridge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāo, ㄉㄠ, ] knife [Add to Longdo]
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point [Add to Longdo]
刀叉[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, ] knife and fork [Add to Longdo]
刀子[dāo zi, ㄉㄠ ㄗ˙, ] knife [Add to Longdo]
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
小刀[xiǎo dāo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ, ] knife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knife \Knife\ (n[imac]f), n.; pl. {Knives} (n[imac]vz). [OE.
   knif, AS. cn[imac]f; akin to D. knijf, Icel. kn[imac]fr, Sw.
   knif, Dan. kniv.]
   1. An instrument consisting of a thin blade, usually of steel
    and having a sharp edge for cutting, fastened to a handle,
    but of many different forms and names for different uses;
    as, table knife, drawing knife, putty knife, pallet knife,
    pocketknife, penknife, chopping knife, etc..
    [1913 Webster]
 
   2. A sword or dagger.
    [1913 Webster]
 
       The coward conquest of a wretch's knife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Knife grass} (Bot.) a tropical American sedge ({Scleria
    latifolia}), having leaves with a very sharp and hard
    edge, like a knife.
 
   {War to the knife}, mortal combat; a conflict carried to the
    last extremity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knife \Knife\, v. t. [imp. & p. p. {Knifed}; p. pr. & vb. n.
   {Knifing}.]
   1. (Hort.) To prune with the knife.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut or stab with a knife. [Low]
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To stab in the back; to try to defeat by underhand
    means, esp. in politics; to vote or work secretly against
    (a candidate of one's own party). [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knife
   n 1: edge tool used as a cutting instrument; has a pointed blade
      with a sharp edge and a handle
   2: a weapon with a handle and blade with a sharp point
   3: any long thin projection that is transient; "tongues of flame
     licked at the walls"; "rifles exploded quick knives of fire
     into the dark" [syn: {tongue}, {knife}]
   v 1: use a knife on; "The victim was knifed to death" [syn:
      {knife}, {stab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top