ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steadiness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steadiness-, *steadiness*, steadines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
steadiness(n) ความแน่วแน่, ความมั่นคง, ความสม่ำเสมอ, ความคงที่, ความหนักแน่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักแน่น(n) firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
ความเสถียร(n) stability, See also: steadiness, strongness, Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ฐิติ(n) certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ(n) certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ความแน่วแน่(n) steadiness, See also: stability, firmness, Syn. ความแน่แน่ว, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: สิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจมากที่สุดและเพิ่มความแน่วแน่ต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของเขาก็คือการได้ทำงานกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, Thai Definition: ความมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียรภาพ[sathīenraphāp] (n) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness  FR: stabilité [ f ] ; équilibre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
steadiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steadiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
下渋り[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] (n) steadiness; constancy [Add to Longdo]
持ち合い(P);保ち合い;保合い;持合;保合[もちあい(P);たもちあい(保ち合い), mochiai (P); tamochiai ( tamochi ai )] (n) (1) (もちあい only) unity; even matching; interdependence; (2) steadiness (of market price); holding; no change; (P) [Add to Longdo]
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na, n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]
不真面目[ふまじめ, fumajime] (adj-na, n) unsteadiness; lack of sincerity [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steadiness \Stead"i*ness\, n.
   The quality or state of being steady.
   [1913 Webster]
 
      Steadiness is a point of prudence as well as of
      courage.                 --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Constancy; resolution; unchangeableness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steadiness
   n 1: freedom from wavering or indecision; constancy of resolve
      or conduct; "He trusted her clear steadiness that she would
      do what she said"
   2: the quality of being steady or securely and immovably fixed
     in place [syn: {steadiness}, {firmness}] [ant: {ricketiness},
     {unsteadiness}]
   3: the quality of being steady--regular and unvarying [ant:
     {unsteadiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top