ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัดตั้ง

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดตั้ง-, *จัดตั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดตั้ง[V] set up, See also: establish, form, organize, Syn. ตั้งขึ้น, Ant. ล้มเลิก, Example: องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับตามสายงานแต่ละเป้าหมาย
จัดตั้งขึ้น[V] set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง, Example: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดตั้งก. ตั้งขึ้น, แต่งตั้งให้มั่นคง.
แต่งจัดตั้ง เช่น แต่งทนาย แต่งราชทูต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a lot of shit.[ผมสัญญาว่าจะทำอุปกรณ์กีฬาให้ดี จัดตั้งกรุ๊ปมิตติ้งกับหญิงโรงเรียนคังซาน; ] [ลดการบ้านให้น้อยลง... Hero (1992)
That's why Derek started the D.O.C.เพราะอย่างนั้น เดเร็ค ถึงจัดตั้ง ดี.โอ.ซี. American History X (1998)
- Holy shit! - Yeah!และเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงจัดตั้งโครงการ"ความหวัง" Fight Club (1999)
It's very important that I talk to him.จัดตั้งสาขาทั่วประเทศ Fight Club (1999)
Sun Security has been the best since your father started it.หน่วยคุ้มครองของสันดีเยี่ยม ตั้นแต่พ่อของคุณจัดตั้งมา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
My answer to that question is basically that I help corporations have a voice.คำตอบของผมก็คือ (ลูกค้าที่เคยใช้บริการ: ฟิลิปมอร์ริส จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรผู้สูบบุหรี่แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่) ผมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บรรษัท The Corporation (2003)
The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500000 men which would be able to take over the functions of government...บทสรุปของเรื่องทั้งหมดก็คือ ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน ซึ่งสามารถเข้าควบคุมกลไกของรัฐบาลได้... The Corporation (2003)
We need to put together a committee and talk to the government.เราต้องรวบรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการและเจรจากับรัฐบาล X-Men: The Last Stand (2006)
Then you realise, while you're talking about organising and committees, the extermination has already begun.ในขณะที่เราพุดถึงการจัดตั้งกรรมการและการเจรจาอยู่นี้ การทำลายล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว X-Men: The Last Stand (2006)
But the Templars were created to protect the Holy Land.แต่อัศวินเทมพลา จัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Da Vinci Code (2006)
Using the latest in flying war machines, the French have created a new airborne combat unit just for these Yanks.บินขับไล่ด้วย เครื่องจักรสงครามใหม่ล่าสุด ฝรั่งเศสจัดตั้งฝูงบิน เพื่อหนุ่มแยงกี้โดยเฉพาะ Flyboys (2006)
Military posts are established to exterminate the Resistance.กองกำลังหลายหน่วยถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกวาดล้างเหล่ากบฏให้สิ้นซาก Pan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
institute against[PHRV] เริ่ม, See also: จัดตั้ง
organize[VT] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize[VI] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
organize[VT] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize[VI] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
site[VT] จัดตั้งขึ้นในสถานที่, Syn. locate, place, situate, set, Ant. displace
unionise[VT] จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionise[VI] จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize[VT] จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize[VI] จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
institute(อิน'สทิทิวทฺ) n. สถาบัน,องค์การ,วิทยาลัย,สถาบันหนึ่งของมหาวิทยาลัย vt. จัดตั้ง,จัดให้มี,ริเริ่ม,สร้าง,ก่อตั้ง., See also: institutor,instituter n., Syn. establish
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง., Syn. organisation., See also: organizational adj., Syn. arrangement
organize(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)

English-Thai: Nontri Dictionary
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
form(vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก
institute(vt) จัดตั้งขึ้น,ตั้ง,สร้าง,ก่อตั้ง
institution(n) การจัดตั้งขึ้น,หน่วยงาน,สถาบัน
make(vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish

German-Thai: Longdo Dictionary
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top