ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixed

F IH1 K S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixed-, *fixed*, fix, fixe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixed(adj) ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
fixed(adj) ที่เหนียวแน่น, See also: ที่มั่นคง, ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก, Syn. intent, steady, Ant. flexible
fixed(adj) ที่ตายตัว, See also: ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, Syn. set, permanent, Ant. varying
fixed(sl) ซึ่งได้รับสินบน, See also: ถูกติดสินบน
fixedly(adv) อย่างจดจ่อ (จ้องดู), See also: อย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. intently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น, ซึ่งได้กำหนดไว้, ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร, เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ, แน่นอน, มั่นคง, ถาวร, ไม่ผันแปร, เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O, W, M ILT OWM
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixed-ตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed base notation; fixed radix notationสัญกรณ์ฐานตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed carbonคาร์บอนคงที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fixed chargesค่าภาระติดพันตามที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed grilleช่องลมเกล็ดตรึง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed ideaความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed lengthความยาวตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้, ติดตรึง, ติดตาย, อยู่กับที่, คงที่, เฉพาะที่, ติดแน่น [การแพทย์]
Fixed assetทรัพย์สินถาวร [การบัญชี]
Fixed budgetงบประมาณคงที่ [การบัญชี]
Fixed Contactหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่ [การแพทย์]
Fixed costต้นทุนคงที่ [การบัญชี]
fixed crest weirfixed crest weir, ฝายสันแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fixed diskจานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
Fixed Exchange Rateอัตราแลกเปลี่ยนคงที่, Example: ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยมีการประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล ของตนกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ ณ อัตราหนึ่งอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ได้รับการนำมาใช้ โดยมติที่ประชุมทางการเงินระหว่างประเทศที่เมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bratton Woods Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2487 ซึ่งกำหนดให้ค่าเงินสกุลต่างๆ มีอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริการในอัตราคงที่ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะผูกพันกับค่างของทองคำ ระบบแลกเปลี่ยนคงที่ได้ถูกยกเลิกไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 และใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทน (ดู Floating Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Fixed expenseค่าใช้จ่ายคงที่ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง The Great Dictator (1940)
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
Fixed up, you'd look handsome.ปรับแต่งนิดหน่อย คุณจะดูหล่อมากเลย The Great Dictator (1940)
Don't worry, I've fixed everything. Wait and see.ไม่เป็นไร ฉันรับผิดชอบเอง รอดูล่ะกัน The Great Dictator (1940)
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี The Great Dictator (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
I think you know how England is fixed at the moment.วิธีการที่ประเทศอังกฤษได้รับ การแก้ไขในขณะนี้ How I Won the War (1967)
- He fixed it.เขาได้รับการแก้ไข เขาคงได้ Yellow Submarine (1968)
- He fixed it? Great.ยิ่งใหญ่ ไปกันเถอะ Yellow Submarine (1968)
Stay off there. I haven't fixed them yet.ชิงช้านั่นมันอันตราย อย่าไปเล่น พ่อยังไม่ได้ซ่อมมัน Jaws (1975)
Have it fixed in no time.มีมันคงในเวลาไม่นาน Mad Max (1979)
Fixed like new?- ซ่อมจนใหม่เลยเหรอ *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixedA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
fixedA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
fixedArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
fixedAs soon as you have the car fixed, please send me a letter with the cost. I'll send you the money.
fixedEveryone's eyes were fixed upon her.
fixedFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
fixedHe fixed his eyes on her.
fixedHe fixed his eyes on me.
fixedHe fixed the blame on his friends.
fixedHe fixed the bookshelf to the wall.
fixedHe fixed the broken table.
fixedHe fixed the net.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าคงตัว(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai Definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
พิธีมณฑล(n) location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
เป๋ง(adv) fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป็นมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai Definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai Definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น(adv) surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป้านิ่ง(n) fixed target, Syn. เป้า, Example: เธอใช้ขาลากตัวเองไปๆ มาๆ บ้างดีกว่านั่งเป็นเป้านิ่งให้เสี่ยจ้องเอา ๆ, Thai Definition: เป้าคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่เคลื่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดลิง[bandai ling] (n, exp) EN: fixed ladder  FR: passerelle [ f ]
ดาวฤกษ์[dāo roēk] (n, exp) EN: fixed star
ดอกเบี้ยคงที่[døkbīa khongthī] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [ m ]
ดอกเบี้ยตายตัว[døkbīa tāitūa] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [ m ]
ฝากประจำ[fāk prajam] (v, exp) EN: make a fixed deposit
จำนวนเต็ม[jamnūan tem] (n, exp) EN: integer ; whole number ; fixed point number  FR: entier [ m ] ; nombre entier [ m ]
การฝากประจำ[kān fāk prajam] (n, exp) EN: fixed deposit
ขึ้นใจ[kheunjai] (v) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory  FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
คงที่[khongthī] (adj) EN: fixed ; stable  FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
แน่วแน่[naēonaē] (adj) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering  FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIXED F IH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixed (v) fˈɪkst (f i1 k s t)
fixedly (a) fˈɪksɪdliː (f i1 k s i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular #1,892 [Add to Longdo]
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] fixed number of people; quota #8,166 [Add to Longdo]
定点[dìng diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point or location; point of reference; (math.) fixed point; to determine a location #9,365 [Add to Longdo]
定额[dìng é, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ, / ] fixed amount; quota #10,644 [Add to Longdo]
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive) #12,367 [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] fixed complement (of crew, passengers etc) #42,017 [Add to Longdo]
定编[dìng biān, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄢ, / ] fixed allocation #65,004 [Add to Longdo]
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point (of a map in math.) #96,772 [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, / ] fixed price; constant price [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagevermögen { n }fixed assets; invested capital [Add to Longdo]
Festkopf { m }fixed magnetic head [Add to Longdo]
Festplatte { f }fixed disk [Add to Longdo]
Festpreis { m }; Fixpreis { m }; fester Preisfixed price [Add to Longdo]
Festpropeller { m }fixed pitch propeller [Add to Longdo]
Festpunktaufhängung { f }fixed suspension [Add to Longdo]
Festrohrbündelwärmetauscher { m } [ techn. ]fixed tube exchanger [Add to Longdo]
Fixfocus { m }fixed focus [Add to Longdo]
Fixkosten { pl }; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost [Add to Longdo]
Fixstern { m } | Fixsterne { pl }fixed star | fixed stars [Add to Longdo]
Fixum { n }fixed sum; stationary sum [Add to Longdo]
Leistungsschaufel { f }fixed blade; guide blade [Add to Longdo]
Standquartier { n }fixed quarters [Add to Longdo]
festverzinslichfixed interest bearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) #359 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) #945 [Add to Longdo]
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
付け[づけ, duke] (n-suf, pref, suf) dated; date; fixed; external #1,093 [Add to Longdo]
定期[ていき, teiki] (n, adj-no) (1) fixed term; (2) (abbr) (See 定期乗車券) fixed-term commutation pass; (3) (abbr) (See 定期預金) fixed-term deposit; (P) #2,276 [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
定員[ていいん, teiin] (n) fixed number of regular personnel; capacity (of boat, hall, aeroplane, airplane, etc.); (P) #4,435 [Add to Longdo]
恒星[こうせい, kousei] (n, adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P) #4,746 [Add to Longdo]
山号[さんごう, sangou] (n) honorific mountain name prefixed to a temple's name #9,450 [Add to Longdo]
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P) #10,717 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
固定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top