ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inferior

IH2 N F IH1 R IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inferior-, *inferior*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inferior(adj) ด้อยกว่า, See also: หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา, Syn. subordinate, insufficient, lower, minor, Ant. superior
inferior(n) ผู้น้อย, See also: ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. assistant, subordinate, subsidiary, junior, Ant. superior
inferiority(n) ความด้อย, See also: ปมด้อย, Syn. minority, unimportance, imperfection
inferiority complex(n) ปมด้อย, Syn. Oedipus complex, jealousy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inferior(อินเฟีย'เรีย) adj. ด้อยกว่า, ต่ำกว่า, ชั้นต่ำ, เลว, ชั้นเลว, แย่, รอง, อยู่ใต้, อยู่ล่าง, อยู่ต่ำ., See also: inferiority n., Syn. poor, low-grade, Ant. superior, better
inferior complexปมด้อย, ความรู้สึกต่ำต้อย, การขาดความมั่นใจในตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
inferior(adj) ต่ำกว่า, อยู่ใต้, ด้อยกว่า, เลว, แย่
inferiority(n) ความต่ำกว่า, ความเลวกว่า, ความด้อยกว่า, ความเป็นรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [ มีความหมายเหมือนกับ caudal ๔ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inferior border; lower borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior courtศาลล่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior dental arch; mandibular archส่วนโค้งแนวฟันล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior free border of alveolar process of maxilla; alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior meatus (of nose)หลืบล่าง(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior meatus (of nose)หลืบล่าง(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior ovaryรังไข่ใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiorส่วนที่อยู่ต่ำกว่า, ด้านล่าง, ขอบล่าง, อยู่ต่ำ [การแพทย์]
inferior vena cavaอินฟีเรียเวนาคาวา, หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนล่างของลำตัวตั้งแต่ส่วนอกลงไปเข้าสู่หัวใจทางห้องเอเตรียมขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ The Great Dictator (1940)
are you suggesting we assign this job to inferior personnel? no, I understand.- งานนี้เราจะมอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในหรือ? Spies Like Us (1985)
There's no reason why anyone will think that I'm inferior to Tsukushi-chan.มาคิโนะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก Pride & Prejudice (2005)
That boy is comparable to many inferior cars that don't often lead.เด็กนั่นเมื่อเทียบกับรถที่ด้อยกว่า ไม่มีทางนำได้เลย Initial D (2005)
An inferior pen isn't suitable for a member of my familyปากกาชั้นเลวนั่น ไม่ควรคู่กับคนตระกูลฉัน Always - Sunset on Third Street (2005)
But these tiger skins are of inferior quality.แต่หนังเสือพวกนี้คุณภาพไม่ดี Episode #1.9 (2006)
On what basis do you say these are of inferior quality?ท่านเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าหนังเสือพวกนี้คุณภาพไม่ดี? Episode #1.9 (2006)
That is the most effective basis by which one determines inferior goods.นี่คือมาตรฐานที่ได้ผลที่สุดในการตัดสินคุณภาพของสินค้า Episode #1.9 (2006)
It's impossible for this batch of inferior goods to fetch a price of 100 rubies...มันเป็นไปไม่ได้ที่ของคุณภาพแบบนี้ จะมีค่าถึงทับทิมหนึ่งร้อยเม็ด Episode #1.9 (2006)
Don't think of her as someone inferior and let's just train her at a slow pace.อย่าคิดว่าเธอด้อยกว่าใครสิ และ ต้องสอนเธออย่างช้า ๆ Episode #1.3 (2006)
The Americans are weak-willed and inferior to Japanese soldiers.พวกอเมริกัน ใจเสาะและ ความสามารถด้อยกว่า ทหารญี่ปุ่น Letters from Iwo Jima (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inferiorFor that reason temporary workers are working under inferior conditions.
inferiorHe has an inferiority complex.
inferiorHe is inferior to his younger brother in English.
inferiorHe is inferior to me in learning.
inferiorHe is inferior to you in all respects.
inferiorHe is little, if at all inferior to you.
inferiorHe is little, if at all, inferior to you.
inferiorHe is much inferior to me in English.
inferiorHe pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.
inferiorI am inferior to him in mathematics.
inferiorInferiority complex-what exactly does that mean?
inferiorI think this one is inferior to that in quality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย(n) subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai Definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ชั้นต่ำ(adj) low (class), See also: inferior, Syn. ชั้นล่าง, Ant. ชั้นสูง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
กระจอก(adj) shoddy, See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap, Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย, Example: เทศบาลวางแผนจะรื้อบ้านกระจอกพวกนี้ให้หมดไป, Notes: (ปาก)
โหล(adj) inferior, See also: poor, shoddy, Example: ชายหนุ่มในชุดนักโทษแบบเสื้อคอกลม กางเกงโหลขาสั้น มือเท้ายังตีตรวน นั่งเหม่อมองอย่างคนไร้สติ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถือกันว่ามีคุณภาพต่ำ
ผู้น้อย(n) inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
สวะ(adj) inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
เฮงซวย(adj) inferior, Thai Definition: คุณภาพไม่ดี, Notes: (ปาก)
ต่ำ(adj) low, See also: inferior, bad, shoddy, poor, inadequate, second-rate, Syn. ด้อย, Ant. สูง, Example: ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ, Thai Definition: มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่
รองลงมาจาก(adj) inferior to, See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary, Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา, Example: ในปี พ.ศ. 2500 อัตราตายจากอุบัติเหตุยังคงเป็นอันดับที่ 4 รองลงมาจากโรคท้องร่วง และโรคปอดอักเสบ
ริน(n) inferior gold, Syn. ทองริน, Thai Definition: ทองคำที่มีเนื้อหย่อนกว่าเนื้อ 4

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นต่ำ[chan tam] (adj) EN: low-class ; low ; inferior   FR: inférieur
ด้อย[dǿi = døi] (adj) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade  FR: inférieur ; sous-développé
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
ขากรรไกรล่าง[khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior  FR: mandibule [ f ] ; maxillaire inférieur [ m ] ; mâchoire inférieure [ f ]
ขี้เป้[khīpē] (adj) EN: inferior ; indifferent
คุณภาพเลว[khunnaphāp lēo] (n, exp) EN: inferior in quality  FR: mauvaise qualité [ f ] ; piètre qualité [ f ]
ความรู้สึกด้อย[khwām rūseuk dǿi] (n, exp) EN: inferiority feeling  FR: sentiment d'infériorité [ m ]
กิ๊กก๊อก[kikkǿk] (adj) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby
เลว[lēo] (n) EN: poor ; bad ; inferior ; base  FR: mauvais ; médiocre ; piètre ; inférieur
น้อยหน้า[nøinā] (v) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated  FR: avoir honte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFERIOR IH2 N F IH1 R IY0 ER0
INFERIORITY IH2 N F IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inferior (n) ˈɪnfˈɪəʳrɪəʳr (i1 n f i@1 r i@ r)
inferiors (n) ˈɪnfˈɪəʳrɪəʳz (i1 n f i@1 r i@ z)
inferiority (n) ˈɪnfˌɪəʳrɪˈɒrɪtiː (i1 n f i@2 r i o1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] inferior; disadvantaged #11,870 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] inferior #12,798 [Add to Longdo]
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色) #15,466 [Add to Longdo]
低等[dī děng, ㄉㄧ ㄉㄥˇ, ] inferior #26,607 [Add to Longdo]
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] inferior quality; substandard; low-grade #27,942 [Add to Longdo]
伪劣[wěi liè, ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] inferior; false #32,501 [Add to Longdo]
杂牌[zá pái, ㄗㄚˊ ㄆㄞˊ, / ] inferior brand; not the genuine article #43,511 [Add to Longdo]
次货[cì huò, ㄘˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inferior goods; substandard products #63,046 [Add to Longdo]
下鼻甲[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, ] inferior nasal conchae #74,787 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] inferior gem; a kind of jade #371,997 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untergebene { m, f }; Untergebener | Untergebenen { pl }; Untergebeneinferior | inferiors [Add to Longdo]
minderwertig { adj } | minderwertiger | am minderwertigsteninferior | more inferior | most inferior [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo #115 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) #367 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n, n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) #659 [Add to Longdo]
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) #1,862 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
殿[どの, dono] (suf) (pol) form of address used for official letters and business letters, and in letters to inferiors; Mr; (P) #3,684 [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na, adj-no, n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) #4,862 [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn, adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) #7,190 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inferior \In*fe"ri*or\, a. [L., compar. of inferus that is
   below, underneath, the lower; akin to E. under: cf. F.
   inf['e]rieur. See {Under}.]
   [1913 Webster]
   1. Lower in place, rank, value, excellence, etc.; less
    important or valuable; subordinate; underneath; beneath.
    [1913 Webster]
 
       A thousand inferior and particular propositions.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       The body, or, as some love to call it, our inferior
       nature.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Whether they are equal or inferior to my other
       poems, an author is the most improper judge.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Poor or mediocre; as, an inferior quality of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.)
    (a) Nearer the sun than the earth is; as, the inferior or
      interior planets; an inferior conjunction of Mercury
      or Venus.
    (b) Below the horizon; as, the inferior part of a
      meridian.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.)
    (a) Situated below some other organ; -- said of a calyx
      when free from the ovary, and therefore below it, or
      of an ovary with an adherent and therefore inferior
      calyx.
    (b) On the side of a flower which is next the bract;
      anterior.
      [1913 Webster]
 
   5. (Min.) Junior or subordinate in rank; as, an inferior
    officer.
    [1913 Webster]
 
   {Inferior court} (Law), a court subject to the jurisdiction
    of another court known as the {superior court}, or {higher
    court}.
 
   {Inferior letter}, {Inferior figure} (Print.), a small letter
    or figure standing at the bottom of the line (opposed to
    {superior letter} or figure), as in A2, Bn, 2 and n are
    inferior characters.
 
   {Inferior tide}, the tide corresponding to the moon's transit
    of the meridian, when below the horizon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inferior \In*fe"ri*or\, n.
   A person lower in station, rank, intellect, etc., than
   another.
   [1913 Webster]
 
      A great person gets more by obliging his inferior than
      by disdaining him.            --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coarsened \coarsened\ adj.
   made coarse or crude by lack of skill; -- sometimes used to
   mean {inferior}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inferior
   adj 1: of or characteristic of low rank or importance [ant:
       {superior}]
   2: of low or inferior quality [ant: {superior}]
   3: written or printed below and to one side of another character
     [syn: {subscript}, {inferior}] [ant: {adscript}, {superior},
     {superscript}]
   4: having an orbit between the sun and the Earth's orbit;
     "Mercury and Venus are inferior planets" [ant: {superior}]
   5: lower than a given reference point; "inferior alveolar
     artery"
   6: falling short of some prescribed norm; "substandard housing"
     [syn: {deficient}, {inferior}, {substandard}]
   n 1: one of lesser rank or station or quality [ant: {higher-up},
      {superior}, {superordinate}]
   2: a character or symbol set or printed or written beneath or
     slightly below and to the side of another character [syn:
     {subscript}, {inferior}] [ant: {superior}, {superscript}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 inferior
  1. inferior
  2. subordinate

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 inferior
  inferior(malsupera)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top