ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forfeit

F AO1 R F IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forfeit-, *forfeit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forfeit(n) การถูกปรับ
forfeit(n) ของที่เป็นค่าปรับ, See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ, Syn. amercement, fine, mulct
forfeit(vt) สูญเสียของจากการถูกปรับ, See also: สูญเสียของจากการถูกริบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ, การทำโทษ, ค่าปรับไหม, สิ่งที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ vt., adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) , เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forfeit(adj) ที่ถูกริบ, ที่ถูกปรับ, ที่สูญเสีย
forfeit(n) ค่าปรับ, ค่าสินไหม, การทำโทษ
forfeit(vt) ริบ, ปรับ, ใช้หนี้, เสีย
forfeiture(n) การริบ, การปรับ, ค่าปรับ, การทำโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forfeitureการเสียสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forfeitureการริบทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forfeitureการริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forfeiture of shareการริบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forfeitureการริบทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
forfeiture(vi, vt) ปลอมลายมือชื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you going to pay the forfeit or not?จะจ่ายค่าปรับ หรือไม่จ่าย The Dreamers (2003)
That's it, we'll forfeit the match.พอเถอะ พวกเราไปสละสิทธิ์กัน Spin Kick (2004)
And the winner by forfeit is... { Bagpipes playing }และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ (เสียงปี่สก๊อตต์) American Pie Presents: Band Camp (2005)
Sean, they're makin' us forfeit the playoff game.ฌอน เขาปรับให้เราหมดสิทธิชิงแชมป์ Gridiron Gang (2006)
Theyjust called right now and said that the girl who won had to forfeit her crown.พวกเค้าเพิ่งโทรมาบอกว่าให้ ผู้เข้ารอบเข้าประกวดรอบต่อไป Little Miss Sunshine (2006)
Match forfeit to East Germany.ที่ตรงกับความสูญเสียให้กับเยอรมนีตะวันออก Balls of Fury (2007)
My freedom was forfeit long ago.ฉันให้อิสระแก่แกนานไปแล้ว Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I'd rather forfeit the bailพ่อยอมเสียเงินประกันดีกว่า A Vision's Just a Vision (2008)
They want to forfeit our assets... for restitution.พวกเขาต้องการยึดทรัพย์เรา สำหรับการชดใช้ Never Been Marcused (2008)
We have to forfeit the bail.เราต้องถูกริบเงินประกันนะ Home Is the Place (2009)
After all, he can just forfeit then...แค่ยอมแพ้ไป ฉันจะได้... . Episode #1.7 (2009)
- and forfeit her job, her home?-และเธอจะได้ค่าปรับจากไหน บ้านเธอเหรอ? Dex Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forfeitHe forfeited his health.
forfeitHis health was the forfeit of heavy drinking.
forfeitWhatever the reason, forfeiting the trade that we finally got on track is a fiasco.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน(v) forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai Definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถูกยึด[kān thūk yeut] (n, exp) EN: forfeiture
เงินค่าปรับ[ngoen khāprap] (n, exp) EN: fine ; forfeit ; forfeit money  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
ริบทรัพย์สิน[rip sapsin] (x) EN: forfeiture of property ; confiscation of property
เสียสิทธิ์[sīa sit] (v, exp) EN: forfeit a right

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORFEIT F AO1 R F IH0 T
FORFEITS F AO1 R F IH0 T S
FORFEITED F AO1 R F IH0 T IH0 D
FORFEITING F AO1 R F AH0 T IH0 NG
FORFEITURE F AO1 R F AH0 CH ER0
FORFEITABLE F AO1 R F AH0 T AH0 B AH0 L
FORFEITURES F AO1 R F AH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forfeit (v) fˈɔːfɪt (f oo1 f i t)
forfeits (v) fˈɔːfɪts (f oo1 f i t s)
forfeited (v) fˈɔːfɪtɪd (f oo1 f i t i d)
forfeiting (v) fˈɔːfɪtɪŋ (f oo1 f i t i ng)
forfeiture (n) fˈɔːfɪtʃər (f oo1 f i ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被没收[bèi mò shōu, ㄅㄟˋ ㄇㄛˋ ㄕㄡ, / ] forfeit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喪失[そうしつ, soushitsu] (n, vs) loss; forfeit; (P) #7,131 [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n, vs, adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P) #11,984 [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r, vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n, vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
質草を流す[しちぐさをながす, shichigusawonagasu] (exp, v5s) to forfeit a pawned article [Add to Longdo]
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1, vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon [Add to Longdo]
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired) [Add to Longdo]
没収試合[ぼっしゅうじあい, bosshuujiai] (n) forfeited game [Add to Longdo]
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken [Add to Longdo]
流質[りゅうしち, ryuushichi] (n) forfeited pawned article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forfeit \For"feit\, n. [OE. forfet crime, penalty, F. forfait
   crime (LL. forefactum, forifactum), prop. p. p. of forfaire
   to forfeit, transgress, fr. LL. forifacere, prop., to act
   beyond; L. foris out of doors, abroad, beyond + facere to do.
   See {Foreign}, and {Fact}.]
   1. Injury; wrong; mischief. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       To seek arms upon people and country that never did
       us any forfeit.            --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing forfeit or forfeited; what is or may be taken from
    one in requital of a misdeed committed; that which is
    lost, or the right to which is alienated, by a crime,
    offense, neglect of duty, or breach of contract; hence, a
    fine; a mulct; a penalty; as, he who murders pays the
    forfeit of his life.
    [1913 Webster]
 
       Thy slanders I forgive; and therewithal
       Remit thy other forfeits.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Something deposited and redeemable by a sportive fine; --
    whence the game of forfeits.
    [1913 Webster]
 
       Country dances and forfeits shortened the rest of
       the day.               --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forfeit \For"feit\, v. i.
   1. To be guilty of a misdeed; to be criminal; to transgress.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To fail to keep an obligation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I will have the heart of him if he forfeit. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forfeit \For"feit\, p. p. or a.
   In the condition of being forfeited; subject to alienation.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Once more I will renew
      His laps[`e]d powers, though forfeite.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forfeit \For"feit\, a. [F. forfait, p. p. of forfaire. See
   {Forfeit}, n.]
   Lost or alienated for an offense or crime; liable to penal
   seizure.
   [1913 Webster]
 
      Thy wealth being forfeit to the state.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To tread the forfeit paradise.      --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forfeit \For"feit\, v. t. [imp. & p. p. {Forfeited}; p. pr. &
   vb. n. {Forfeiting}.] [OE. forfeten. See {Forfeit}, n.]
   To lose, or lose the right to, by some error, fault, offense,
   or crime; to render one's self by misdeed liable to be
   deprived of; to alienate the right to possess, by some
   neglect or crime; as, to forfeit an estate by treason; to
   forfeit reputation by a breach of promise; -- with to before
   the one acquiring what is forfeited.
   [1913 Webster]
 
      [They] had forfeited their property by their crimes.
                          --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Undone and forfeited to cares forever!  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forfeit
   adj 1: surrendered as a penalty [syn: {confiscate}, {forfeit},
       {forfeited}]
   n 1: something that is lost or surrendered as a penalty; [syn:
      {forfeit}, {forfeiture}]
   2: a penalty for a fault or mistake that involves losing or
     giving up something; "the contract specified forfeits if the
     work was not completed on time" [syn: {forfeit},
     {forfeiture}]
   3: the act of losing or surrendering something as a penalty for
     a mistake or fault or failure to perform etc. [syn:
     {forfeit}, {forfeiture}, {sacrifice}]
   v 1: lose (s.th.) or lose the right to (s.th.) by some error,
      offense, or crime; "you've forfeited your right to name
      your successor"; "forfeited property" [syn: {forfeit},
      {give up}, {throw overboard}, {waive}, {forgo}, {forego}]
      [ant: {arrogate}, {claim}, {lay claim}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top