Search result for

อาภรณ์

(16 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาภรณ์-, *อาภรณ์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาภรณ์(-พอน) น. เครื่องประดับ, บางทีก็ใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พัสตราภรณ์ = เครื่องประดับคือเสื้อผ้า สิราภรณ์ = เครื่องประดับศีรษะ คชาภรณ์ = เครื่องประดับช้าง พิมพาภรณ์ = เครื่องประดับร่างกาย ในคำว่า ถนิมพิมพาภรณ์ ธรรมาภรณ์ = มีธรรมะเป็นเครื่องประดับ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
costumier(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
couturier(คูเที่ยว'เรีย) n. นักออกแบบทำหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี, Syn. couturier
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
fal-lal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์

Are you satisfied with the result?

Go to Top