Search result for

graceful

(64 entries)
(0.0464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graceful-, *graceful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graceful    [ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracefully    [ADV] อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness    [N] ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefulThe lady has a graceful manner.
gracefulRarely have I met such a graceful dancer.
gracefulThe delicate, graceful flowers are in bloom.
gracefulThe dancer's graceful action of charmed the audience.
gracefulEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
gracefulThe spectators were moved by her graceful performance.
gracefulAn ugly duckling became a graceful swan.
gracefulShe is a graceful beauty.
gracefulI want to age gracefully.
gracefulAll her motions were graceful.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า    [ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
ตระการ    [ADV] beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
นุ่มนิ่ม    [ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย    [ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
คมขำ    [ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย    [ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
ช้อยชด    [ADJ] affectedly graceful, See also: graceful in manner

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful   
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   FR: gracieux
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACEFUL    G R EY1 S F AH0 L
GRACEFULLY    G R EY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graceful    (j) (g r ei1 s f @ l)
gracefully    (a) (g r ei1 s f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler [Add to Longdo]
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅味[がみ, gami] (n) high class; graceful [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful [Add to Longdo]
[ē, , ] graceful; willowy; unstable [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] graceful; tactful [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful [Add to Longdo]
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, / ] graceful; charming [Add to Longdo]
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, / ] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed [Add to Longdo]
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 姿 / 姿] graceful; charming; feminine [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graceful \Grace"ful\, a.
   Displaying grace or beauty in form or action; elegant; easy;
   agreeable in appearance; as, a graceful walk, deportment,
   speaker, air, act, speech.
   [1913 Webster]
 
      High o'er the rest in arms the graceful Turnus rode.
                          --Dryden.
   -- {Grace"ful*ly}, adv. {Grace"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graceful
   adj 1: characterized by beauty of movement, style, form, or
       execution [ant: {awkward}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top