ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clothing

K L OW1 DH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothing-, *clothing*, cloth
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothing(n) เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องอาภรณ์, ที่นอนหมอนมุ้ง, เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
underclothingn. =underclothes (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนุ่งห่ม, อาภรณ์, เครื่องนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothing tradeคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า, c [TU Subject Heading]
Clothing workersคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps I should, uh, wear women's clothing more often.บางทีผมน่าจะแต่งหญิงบ่อยๆ นะ Around the World in 80 Days (2004)
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ Raise Your Voice (2004)
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า Go Go G-Boys (2006)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
We ran into those types at our clothing store as well.เราขาดแคลนข้าวของทำกิน แม้เสื้อผ้าที่เราใส่ก็ไม่เว้น Letters from Iwo Jima (2006)
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
The rules for a model the day of a photo shoot are similar to those of a patient presurgery-- ***rior, wear comfortable clothing and make sure your affairs are in order.กฎสำหรับโมเดล วันที่ต้องถ่ายรูป คล้ายกับของ ชุดคนไข้ก่อนผ่าตัด ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆสิ Bad News Blair (2007)
I want an old object from this house... something related to its history, and, if possible... some clothing from the past.ฉันต้องการสิ่งของเก่าๆ ภายในบ้านหลังนี้... . บางสิ่งที่เกี่ยวพันกับบ้าน และถ้าเป็นไปได้... The Orphanage (2007)
Clothing and objects get her into it... and begin the regression.เสื้อผ้ากับของเก่าพวกนั้น จะพาเธอเข้าไปในนั้น และเริ่มกระบวนการถอดจิต The Orphanage (2007)
You'll find an appropriate choice of clothing here.เตรียมชุดที่เหมาะไว้ให้แล้ว High School Musical 2 (2007)
I'm talking about our own fur clothing line, cologne.ฉันกำลังพูดถึง การขายเสื้อผ้า โคโลนญ์ Alvin and the Chipmunks (2007)
He was sitting right here without a stitch of clothing on, and I couldn't have cake.เขานั่งตรงนี้ไม่ใส่อะไรเลย ฉันเลยไปหยิบเค้กไม่ได้ In Buddy's Eyes (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothingA coat is an article of clothing.
clothingAs regards clothing, he is hard to please.
clothingChildren depend on their parents for food and clothing.
clothingChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
clothingCroquet players must wear white clothing during play.
clothingEach person was given enough food and clothing.
clothingFood, clothing and shelter are the basis of life.
clothingFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.
clothingGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
clothingHe is a wolf in sheep's clothing.
clothingHe made out really well in the clothing business.
clothingHe provided the boys with food, clothing and shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count Unit: ชุด
พาสน์(n) clothing, See also: dressing, Thai Definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง(n) clothes, See also: clothing, apparel, vesture, Example: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [ m ] ; ensemble [ m ] ; tenue [ f ] ; uniforme [ f ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]
แก้ผ้า[kaē phā] (n) EN: take off clothing  FR: se déshabiller
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [ m ] ; vêtement [ m ]
งั่ง[ngang] (n) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [ m ] ; étoffe [ f ] ; vêtement [ m ] ; linge [ m ]
พก[phok] (v) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring  FR: porter dans la poche
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (adj) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing  FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า[rān khāi seūaphā] (n, exp) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house  FR: magasin de vêtements [ m ] ; boutique de mode [ f ]
ร่มผ้า[romphā] (n) EN: parts of the body under clothing  FR: parties non exposées du corps [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOTHING K L OW1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothing (v) klˈouðɪŋ (k l ou1 dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie { f }clothing industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) #936 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) clothing; (2) binding (of a book) #2,605 [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠, 束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t, adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) #3,038 [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii #3,315 [Add to Longdo]
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) #3,570 [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (arch) (See 歯に衣着せない) clothing #4,177 [Add to Longdo]
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) #4,178 [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) #4,404 [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf, adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) #4,502 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothe \Clothe\ (kl[=o][th]), v. t. [imp. & p. p. {Clothed}
   (kl[=o][th]d) or {Clad} (kl[a^]d); p. pr. & vb. n.
   {Clothing}.] [OE. clathen, clothen, clethen, AS.
   cl[=a][eth]ian, cl[=ae][eth]an. See {Cloth}.]
   1. To put garments on; to cover with clothing; to dress.
    [1913 Webster]
 
       Go with me, to clothe you as becomes you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with clothes; as, to feed and clothe a family;
    to clothe one's self extravagantly.
    [1913 Webster]
 
       Drowsiness shall clothe a man with rags. --Prov.
                          xxiii. 21.
    [1913 Webster]
 
       The naked every day he clad,
       When he put on his clothes.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cover or invest, as with a garment; as, to clothe
    one with authority or power.
    [1913 Webster]
 
       Language in which they can clothe their thoughts.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
       His sides are clothed with waving wood. --J. Dyer.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with with words clothed in reason's
       garb.                 --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothing \Cloth"ing\, n.
   1. Garments in general; clothes; dress; raiment; covering.
    [1913 Webster]
 
       From others he shall stand in need of nothing,
       Yet on his brothers shall depend for clothing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As for me, . . . my clothing was sackloth. --Ps.
                          xxxv. 13
    [1913 Webster]
 
   2. The art of process of making cloth. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Instructing [refugees] in the art of clothing.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering of non-conducting material on the outside of a
    boiler, or steam chamber, to prevent radiation of heat.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) See {Card clothing}, under 3d {Card}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothing
   n 1: a covering designed to be worn on a person's body [syn:
      {clothing}, {article of clothing}, {vesture}, {wear},
      {wearable}, {habiliment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top