ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flimsy

F L IH1 M Z IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flimsy-, *flimsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flimsy[ADJ] บางและฉีกขาดง่าย, Syn. gossamer, thin, gauzy, Ant. thick, opaque
flimsy[ADJ] ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
flimsy[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's pretty flimsy evidence.นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดี City of Angels (1998)
You've got a flimsy alibi.ข้ออ้างที่อยู่คุณแย่มาก Demons (2011)
Flimsy locks.ตัวล็อคที่เบาะบาง Skin Deep (2012)
Now someone with your influence can make the D.A. suddenly realize what a flimsy case they have.ตอนนี้ ใครบางคนใต้อาณัติของคุณ สามารถทำให้สำนวนอ่อน หลักฐานที่มีอยู่ ขาดความน่าเชื่อถือ The Stable Boy (2012)
You're the glue of my very flimsy lie.คุณคือตัวเชื่อม ของเรื่องราวโกหกของฉัน Married to the Job (2012)
You're a flimsy excuse to be shirtless, wearing silk underwear.แต่ใส่กางเกงในผ้าไหมแทน ผิดแต่ก็ด้วยความยินดี Paranormal Parentage (2013)
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา Rules Don't Apply (2016)
Well, I don't wanna scare any small children who may be listening, but it's a little-known fact that Gotham city is built on a bunch of flimsy plates stuck together."ข่าวด่วน - ด็อกเตอร์ควิเวอร์ส" ผมไม่อยากทำให้เด็กเล็กที่ฟังอยู่ตกใจ The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIMSY F L IH1 M Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flimsy (n) flˈɪmziː (f l i1 m z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwach {adj} | schwächer | am schwächstenflimsy | flimsier | flimsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flimsy \Flim"sy\, a. [Compar. {Flimsier}; superl. {Flimsiest}.]
   [Cf. W. llymsi naked, bare, empty, sluggish, spiritless. Cf.
   {Limsy}.]
   Weak; feeble; limp; slight; vain; without strength or
   solidity; of loose and unsubstantial structure; without
   reason or plausibility; as, a flimsy argument, excuse,
   objection.
   [1913 Webster]
 
      Proud of a vast extent of flimsy lines. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      All the flimsy furniture of a country miss's brain.
                          --Sheridan.
 
   Syn: Weak; feeble; superficial; shallow; vain.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flimsy \Flim"sy\, n.
   1. Thin or transfer paper.
    [1913 Webster]
 
   2. A bank note. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flimsy
   adj 1: lacking solidity or strength; "a flimsy table"; "flimsy
       construction"
   2: not convincing; "unconvincing argument"; "as unconvincing as
     a forced smile" [syn: {unconvincing}, {flimsy}] [ant:
     {convincing}]
   3: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]
   n 1: a thin strong lightweight translucent paper used especially
      for making carbon copies [syn: {onionskin}, {flimsy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top