ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all right

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all right-, *all right*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all right[INT] ตกลง, See also: ดีละ, เอาเถอะ, Syn. yes
all right[ADJ] น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
all right[ADV] แน่นอน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. certainly
all right[ADJ] ปลอดภัย, Syn. uninjured, unhurt, safe
all right[ADJ] เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
all right[ADV] อย่างน่าพอใจ, Syn. satisfactorily
all right[IDM] น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
all right[SL] ใช่แล้ว (ถ้านำหน้าคำนามใช้ all-right)
all right[SL] ใช่แน่, See also: แน่นอน
all right with someone[IDM] (บางคน) ยอมรับได้, See also: ไม่ว่าอะไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all right.ไม่เป็นไรนะ Emotions (2017)
It's all right.ไม่เป็นไรนะ Emotions (2017)
Oh, it's all right.ไม่เป็นไรหรอกครับ Emotions (2017)
All right. I will.งั้นจะรอนะ Ready (2017)
Leave this to me, all right?ปล่อยให้ฉันจัดการเองเถอะ Ready (2017)
Are you all right?ไหวหรือเปล่าครับเนี่ย Appeal (2017)
It's all right. I was asked to come.ไม่เป็นไรค่ะ Affection (2017)
I want you to take care of Michi, all right?ดังนั้นฉันอยากฝากคุณ ช่วยดูแลมิตจิด้วยนะคะ Affection (2017)
Michi, are you all right?มิตจิ ไม่เป็นไรใช่ไหม Affection (2017)
All right!สำเร็จ Affection (2017)
Mr. Sakurai, is Michi going to be all right?คุณซากุราอิคะ มิตจิจะไม่เป็นไรใช่ไหม Absolute (2017)
It's all right.ไม่หรอกครับ Choices (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all rightAccording to the X-ray, everything is all right.
all rightAll right.
all rightAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
all rightAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
all rightAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
all rightAll right. I'll accept your offer.
all rightAll right. I'll come as soon as possible.
all rightAll right. I'll take it.
all rightAll right, it's a deal.
all rightAll right, I will do it again.
all rightAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
all rightAll right. Please order it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาละ[INT] ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
เอาเถิด[V] All right, See also: O.K., Syn. เอาเถอะ, Example: ไม่ว่ายังไงหล่อนก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด แต่เอาเถิด ผมก็จะพยายามทำตัวเป็นกลางให้ได้, Thai definition: เป็นคำพูดในเชิงยินยอมหรือเชิงอนุญาต หรือปลอบใจ
ก็ได้[ADV] all right, See also: OK, fine, Syn. ตกลง, Example: ถ้าเธอจะตามฉันไปก็ได้, Thai definition: สามารถเป็นเช่นนั้น
เอาเถอะ[INT] okay, See also: all right, Example: เอาเถอะ รถเที่ยวนี้ผมจะเหมาคนเดียว, Thai definition: คำพูดแสดงความยินยอม
เอาล่ะ[INT] now (we shall begin), See also: all right/okay (we shall begin), Syn. เอาละ, Example: เอาล่ะ เราไปกันเถอะ, Thai definition: คำพูดแสดงการตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
All right    (uh) ˌɔːl-rˈaɪt (oo2 l - r ai1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
オーライ[, o-rai] (n) all right; OK [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj-i) (uk) (hon) good; OK; all right; fine; very well; will do; may; can; (P) [Add to Longdo]
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end [Add to Longdo]
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na,n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P) [Add to Longdo]
占めた[しめた, shimeta] (n) I've got it; all right; fine [Add to Longdo]
全員無事[ぜんいんぶじ, zen'inbuji] (exp) Everyone is safe (all right) [Add to Longdo]
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj-na,adv,n) safe; all right; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
[だく, daku] (int) (arch) yes; all right; OK; okay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all right \all right\ pred. adj.
   1. satisfactory; better than average; as, everything is all
    right.
 
   Syn: all-right(predicate), ok, o.k., okay.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all right
   adv 1: an expression of agreement normally occurring at the
       beginning of a sentence [syn: {very well}, {fine},
       {alright}, {all right}, {OK}]
   2: without doubt (used to reinforce an assertion); "it's
     expensive all right" [syn: {all right}, {alright}]
   3: in a satisfactory or adequate manner; "she'll do okay on her
     own"; "held up all right under pressure"; (`alright' is a
     nonstandard variant of `all right') [syn: {okay}, {O.K.},
     {all right}, {alright}]
   adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-
       right movie"; "the passengers were shaken up but are all
       right"; "is everything all right?"; "everything's fine";
       "things are okay"; "dinner and the movies had been fine";
       "another minute I'd have been fine" [syn: {all right},
       {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top