ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อณู

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อณู-, *อณู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)
อณู[ADJ] small, See also: little, tiny, minute, Thai definition: เล็ก, น้อย, Notes: (บาลี)
อณู[CLAS] molecule, Thai definition: มาตราวัด 36 ปรมาณู เป็น 1 อณู, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อณูน. ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molecular Associationอณูอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Molecules, Basicอณูแบบพื้นฐาน [การแพทย์]
Molecules, Polypeptideอณูโปลี่เปปไทด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The air is electric here at Super Bowl XXXllI tonight!ตื่นเต้นไปทั่วทุกอณู กับ งานซูเปอร์โบล์ว ครั้งที่ 34 คืนนี้ Death Has a Shadow (1999)
New cells are produced... and the brain itself holds a small electrical charge... that takes months to dissipate.ก่อให้เกิดสมองใหม่ และอณูสมองเดิม มีประจุไฟฟ้า นั้นทำให้สมองกระจายตัว Resident Evil (2002)
Every block of my granite is cemented by the blood of many men.ทุกๆอณูของพิ้นแกรนิต ถูกทับถมโดย เลือดคนหลายคน Walk the Line (2005)
And deep inside the brain lies a molecular clock.และลึกเข้าไปในสมอง ก็มีอณูแห่งกาลเวลาพาดผ่าน My Boyfriend Is Type-B (2005)
Blood circulates through cells, controlling a molecular clock.เมื่อเลือดไหลเวียนไปสู่เซลล์ ก็ควบคุมอณูแห่งกาลเวลานั้น My Boyfriend Is Type-B (2005)
Some very bad people who have done some very bad things want you alive and out of this prison, which is why every bone in my body is telling me to do the opposite.พวกคนสารเลวที่ทำสิ่งสารเลวต้องการให้แกออกไปจากที่นี่ ซึ่งทุกอณูในร่างกายฉันสั่งให้ฉันทำตรงกันข้าม Call Waiting (2007)
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด Home (2009)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
In minute... vivid detail.นาทีต่อนาที.. หมดทุกอณู.. ! Gamer (2009)
TO BE IN LOVE WITH ANOTHER MAN. YOU KNOW, EVERYONE WHO GOES INTO LAW ENFORCEMENT--ตัวคุณเอง ที่ในทุกๆอณูของคุณ Soul Mates (2009)
- Every specter from hell...-ทุกอณูจากห้วงนรก Demonology (2009)
Your enormous grotesque body contains Quantonium The most powerful substance in the universeทุกอณูร่างกายของเธอเต็มไปด้วย ควอนโทเนี่ยม\\ สสารที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpuscle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass
particle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด, Syn. bit, atom, scrap, shred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค,เป็นอณู

English-Thai: Nontri Dictionary
molecule(n) โมเลกุล,อณู
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top