ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungraceful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungraceful-, *ungraceful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungraceful(adj) ประหลาด, See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด, Syn. graceless
ungracefully(adv) อย่างประหลาด, See also: อย่างไม่น่าดู, อย่างน่าเกลียด, Ant. gracefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม, ไม่น่าดู, น่าเกลียด, หยาบ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมพร้อ(adj) shabby, See also: ungraceful, Syn. ซอมซ่อ, Example: หน้าประตูบ้านมีขอทานใส่เสื้อผ้าพร้อมพร้อมาขอทานทุกวัน, Thai Definition: ที่ไม่งดงาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungraceful

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungraceful \Un*grace"ful\, a.
   Not graceful; not marked with ease and dignity; deficient in
   beauty and elegance; inelegant; awkward; as, ungraceful
   manners; ungraceful speech.
   [1913 Webster]
 
      The other oak remaining a blackened and ungraceful
      trunk.                  --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster] -- {Un*grace"ful*ly}, adv. --
   {Un*grace"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungraceful
   adj 1: lacking grace; clumsy; "a graceless production of the
       play"; "his stature low...his bearing ungraceful"- Sir
       Walter Scott [syn: {graceless}, {ungraceful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top