ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raiment

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raiment-, *raiment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raiment[N] เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ), See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing

English-Thai: Nontri Dictionary
raiment(n) เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันแท้จริง[adj.] (an thaējing) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[adv.] (jang loēi) EN: really   FR: vraiment
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine   
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[adv.] (jing-jing reū) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[adv.] (jing-jing roē) EN: really ?   FR: vraiment ?

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raiment    (n) rˈɛɪmənt (r ei1 m @ n t)

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライメント[, araimento] (n) alignment [Add to Longdo]
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment [Add to Longdo]
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raiment \Rai"ment\ (r[=a]"ment), n. [Abbrev. fr. arraiment. See
   {Array}.]
   1. Clothing in general; vesture; garments; -- usually
    singular in form, with a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       Living, both food and raiment she supplies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An article of dress. [R. or Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raiment
   n 1: especially fine or decorative clothing [syn: {array},
      {raiment}, {regalia}]
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top