Search result for

beautiful

(74 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beautiful-, *beautiful*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beautiful (n) สวย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautiful    [ADJ] สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly
beautiful    [ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
beautifully    [ADV] อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully    [ADV] อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently
beautiful people    [N] คนสังคมชั้นสูง, See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ, Syn. beau monde

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautifulIt was very important to her which was the more beautiful of the two.
beautifulA beautiful object like that never loses its value.
beautifulThere are beautiful lakes here and there.
beautifulYou are beautifully dressed.
beautifulWhat a beautiful garden you have!
beautifulHow beautiful you are!
beautifulYou are very beautiful.
beautifulYou are a beautiful butterfly.
beautifulThose roses are very beautiful.
beautifulIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly

English-Thai: Nontri Dictionary
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นงเยาว์    [N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย
ละออ    [V] beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สาวงาม    [N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
อร่าม    [ADJ] glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
ทรามเชย    [N] beautiful woman, See also: beautiful girl, Syn. ทรามชม, ทรามสงวน, ทรามสวาท, Thai definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
พริ้ง    [ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก
พริ้ม    [ADV] sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai definition: งามแจ่มใส
พิราม    [ADJ] beautiful, Syn. งาม, สวยงาม, งดงาม
เพราพริ้ง [ADJ] beautiful, Syn. สวยงาม, เพราเพริศ, พริ้งเพรา, Ant. น่าเกลียด, ไม่สวย, Example: ข้าพอใจในหน้าตาอันเพราพริ้งและทรวดทรงที่ดูหมดจดของเจ้ายิ่งนัก, Thai definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เอมอร[adj.] (ēm-øn) EN: sweet and beautiful   
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAUTIFUL    B Y UW1 T AH0 F AH0 L
BEAUTIFULLY    B Y UW1 T AH0 F L IY0
BEAUTIFULLEST    B Y UW1 T AH0 F AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautiful    (j) (b y uu1 t i f @ l)
beautifully    (a) (b y uu1 t @ f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckhäher {m} [ornith.]Beautiful Jay [Add to Longdo]
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch [Add to Longdo]
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch [Add to Longdo]
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird [Add to Longdo]
Blaukopftimalie {f} [ornith.]Beautiful Sibia [Add to Longdo]
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird [Add to Longdo]
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch [Add to Longdo]
Schmuckstachelschwanz {m} [ornith.]Beautiful Treerunner [Add to Longdo]
schön {adj} | schöner | am schönstenbeautiful | more beautiful | most beautiful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
シャン(P);シヤン(ik)[, shan (P); shiyan (ik)] (adj-na,n) beautiful (ger [Add to Longdo]
ビューティフル[, byu-teifuru] (adj-na) beautiful; (P) [Add to Longdo]
娃鬟[あいかん, aikan] (n) (arch) beautiful woman [Add to Longdo]
綾を成して[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns [Add to Longdo]
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
雨奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman [Add to Longdo]
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, ] beautiful image of a woman [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] beautiful [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] beautiful; graceful [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] beautiful [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
嫣然[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] beautiful; sweet; engaging [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] beautiful; graceful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beautiful \Beau"ti*ful\ (b[=u]"t[i^]*f[.u]l), a.
   Having the qualities which constitute beauty; pleasing to the
   sight or the mind.
   [1913 Webster]
 
      A circle is more beautiful than a square; a square is
      more beautiful than a parallelogram.   --Lord Kames.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Handsome; elegant; lovely; fair; charming; graceful;
     pretty; delightful. See {Fine}. -- {Beau"ti*ful*ly},
     adv. -- {Beau"ti*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautiful
   adj 1: delighting the senses or exciting intellectual or
       emotional admiration; "a beautiful child"; "beautiful
       country"; "a beautiful painting"; "a beautiful theory";
       "a beautiful party" [ant: {ugly}]
   2: (of weather) highly enjoyable; "what a beautiful day"

Are you satisfied with the result?

Go to Top