ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amercement

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amercement-, *amercement*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินไหม[N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amercement \A*merce"ment\, n. [OF. amerciment.]
   The infliction of a penalty at the discretion of the court;
   also, a mulct or penalty thus imposed. It differs from a
   fine, in that the latter is, or was originally, a fixed and
   certain sum prescribed by statute for an offense; but an
   amercement is arbitrary. Hence, the act or practice of
   affeering. [See {Affeer}.] --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word, in old books, is written {amerciament}.
      [1913 Webster]
 
   {Amercement royal}, a penalty imposed on an officer for a
    misdemeanor in his office. --Jacobs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amercement
   n 1: money extracted as a penalty [syn: {fine}, {mulct},
      {amercement}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

amercement

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top