ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compensation

K AA2 M P AH0 N S EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compensation-, *compensation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compensation(n) การชดเชย, Syn. recompense, payment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย, การทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration

English-Thai: Nontri Dictionary
compensation(n) ค่าทดแทน, ค่าชดเชย, ค่าตอบแทน, การตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensationการชดเชย, การทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compensationค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compensation pointจุดชดเชย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compensation waterน้ำทดแทน (ที่บังคับให้ปล่อยลงทางน้ำ) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compensation, justค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensation, unemploymentค่าทดแทนการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensation, workmen'sเงินทดแทนผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compensationค่าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Compensationค่าสินไหมทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Compensationการปรับตัว, การชดเชย, การทดแทน [การแพทย์]
Compensation (Law)ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Compensation Actกฎหมายเงินค่าทดแทน [การแพทย์]
Compensation for judicial errorค่าสินไหมทดแทนสำหรับความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
Compensation managementการบริหารเงินทดแทน [TU Subject Heading]
Compensation Mechanismกลไกชดเชย [การแพทย์]
Compensation tradeการค้าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compensation for my brother-in-law's car.เป็นค่าชดเชย สำหรับรถของน้อยเขยฉัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Under the Businesses Compensation Fund, ฉันมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยด้วย Schindler's List (1993)
It's a compensation thing.ชดเชยกันน่ะ The O.C. (2003)
listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ The Corporation (2003)
Car 'accident' compensation of 1 million won...?เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านวอน สำหรับอุบัติเหตุ ดีไหม? My Girl (2005)
Asking compensation of 1 million, don't you find your body kinda healthy?ค่าเสียหาย 1 ล้านวอน คงพอสำหรับค่ารักษานะ My Girl (2005)
Compensation for guilt.ทดแทนความรู้สึกผิดมากกว่า Loving Annabelle (2006)
I don't think compensation would change his mind... and, to be quite honest, it's not a road I really want to go down.ไม่เชิงฉันคิดว่าค่าชดเชย อาจเปลี่ยนใจเขา แต่บอกตามตรงมันไม่ใช่ทาง.. ทางที่ฉันอยากเดิน Cassandra's Dream (2007)
I'm still clinging to the compensation theory.ผมยังยึดมั่นเรื่องการตอบแทนอยู่นะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
He might even give you a huge amount of compensation because of this.เขาอาจจะให้เงินชดเชยก้อนใหญ่กับคุณ เพราะเรื่องนี้ก็ได้ Episode #1.9 (2008)
Now we haven't talked compensation package yet, but I got a good feeling--เรายังไม่ได้พูดถึงค่าเหนื่อยเลย แต่ฉันกลับรูสึกว่า.. Crime Doesn't Pay (2009)
Now, of course, it would be the same compensation package.แน่นอนว่าตอนนี้ คุณก็น่าจะยังได้เงินตอบแทนต่าง ๆ เท่าเดิม The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compensationI promise you every possible compensation.
compensationThe victims are entitled to compensation for their injuries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งชดเชย(n) compensation, See also: recompose
ค่าสินไหม(n) compensation, Syn. ค่าทดแทน, Example: ถ้าความเสียหายจากอุบัติเหตุภัยสูง บริษัทประกันก็ย่อมต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมสูงตามไปด้วย, Thai Definition: ค่าทดแทนเพื่อความเสียหาย
ค่าป่วยการ(n) compensation, See also: commission, brokerage, service charge, Example: คุณหักค่าป่วยการของคุณแล้วหรือ, Thai Definition: ค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป
ค่าทดแทน(n) compensation, See also: recompense, Syn. ค่าชดเชย, Example: โครงการตัดถนนใหม่จะต้องจ่ายค่าทดแทนทั้งที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งต้องย้ายออกและจัดหาพื้นที่ทำกินใหม่
ค่าชดเชย(v) recompense, See also: compensation, Example: วิธีแก้สภาวะว่างงานให้ลดน้อยลงได้ก็ควรมีกฎหมายให้ค่าชดเชยแก่คนงานให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน
เงินค่าปรับไหม(n) indemnity, See also: compensation, fine, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท, Count Unit: บาท
เงินชดเชย(n) compensation, See also: fine, indemnity, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม, Example: บริษัทประกันจะต้องเสียเงินชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ, Count Unit: บาท
ผลตอบแทน(n) reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai Definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน
สิ่งทดแทน(n) compensation, See also: substitution, Syn. สิ่งชดเชย, Example: เด็กที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก มักแสวงหาสิ่งทดแทนมาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป, Thai Definition: สิ่งที่นำมาชดเชยหรือใช้แทนสิ่งที่เสียไป
เบี้ยทำขวัญ(n) damages, See also: compensation, Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ, Example: ข้าจะต้องจ่ายเบี้ยทำขวัญให้แกไปอีกกี่รายกัน, Thai Definition: เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้บน[kān chaibon] (n) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow
การชดใช้ค่าเสียหาย[kān chotchai] (n) EN: compensation
การชดใช้ค่าเสียหาย[kān chotchai khāsīahāi] (n, exp) EN: compensation ; indemnification  FR: indemnisation [ f ] ; dédommagement [ m ]
การชดเชย[kān chotchoēi] (n, exp) EN: return ; compensation
การจ่ายเงินทดแทน[kān jāi ngoen thotthaēn] (n, exp) EN: compensation  FR: compensation [ f ]
การทำขวัญ[kān thamkhwan] (n) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement  FR: compensation [ f ] ; indemnisation [ f ]
ค่าชดเชย[khāchotchoēi] (v) EN: compensation ; amount of compensation ; indemnification ; amount of indemnification
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; traitement [ m ] ; appointements [ mpl ]
ค่านายหน้า[khā nāinā] (n) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee  FR: prime [ f ] ; commission [ f ] ; courtage [ m ]
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[khanakammakān phitjāranā khā tøpthaēn] (n, exp) EN: renumeration committee ; compensation committee

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPENSATION K AA2 M P AH0 N S EY1 SH AH0 N
COMPENSATIONS K AA2 M P AH0 N S EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compensation (n) kˌɒmpɛnsˈɛɪʃən (k o2 m p e n s ei1 sh @ n)
compensations (n) kˌɒmpɛnsˈɛɪʃənz (k o2 m p e n s ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, / ] compensation; (be awarded) damages #10,492 [Add to Longdo]
赔偿金[péi cháng jīn, ㄆㄟˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] compensation #19,510 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwandsentschädigung { f }compensation for expenses [Add to Longdo]
Ausgleich { m } | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation [Add to Longdo]
Entschädigung { f }; Abfindung { f } | angemessene Entschädigung { f } | Entschädigung zahlencompensation | adequate compensation | to pay compensation [Add to Longdo]
Ersatzlieferung { f } | Ersatzlieferungen { pl }compensation delivery | compensation deliveries [Add to Longdo]
Kompensationsmaßnahme { f }compensation measure [Add to Longdo]
Reisekostenerstattung { f }compensation for travelling [Add to Longdo]
Schmerzensgeld { n }compensation for personal suffering; smart-money [ Am. ] [Add to Longdo]
Zwangsarbeiterentschädigung { f }compensation for slave labourers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
賠償[ばいしょう, baishou] (n, vs) reparations; indemnity; compensation; (P) #6,331 [Add to Longdo]
補正[ほせい, hosei] (n, vs) correction; revision; compensation (e.g. to a pendulum); (P) #7,694 [Add to Longdo]
補強[ほきょう, hokyou] (n, vs) compensation; reinforcement; (P) #8,936 [Add to Longdo]
補償[ほしょう, hoshou] (n, vs) compensation; reparation; (P) #9,229 [Add to Longdo]
無償[むしょう, mushou] (n, adj-no) no compensation; free of charge; (P) #10,905 [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n, vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) #13,604 [Add to Longdo]
代償[だいしょう, daishou] (n, adj-no) compensation; indemnification; reparation; consideration; (P) #15,169 [Add to Longdo]
有償[ゆうしょう, yuushou] (n, adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P) #17,012 [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre #17,184 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top