ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indelicate

IH2 N D EH1 L IH0 K AH0 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indelicate-, *indelicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indelicate[ADJ] หยาบ, See also: ซึ่งไม่อ่อนโยน, ซึ่งแข็งกระด้าง, Syn. coarse, crude, tactless, Ant. delicate

English-Thai: Nontri Dictionary
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rather a delicate question. L—Well, maybe it's indelicate.เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อน เอ่อ บางที อาจจะตรงๆ มากกว่า The Constant Gardener (2005)
A real paleontologist... would never use such an indelicate tool.นักบรรพชีวินวิทยาจริงๆ... จะไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ประณีต ฉันรู้แล้ว 65 Million Years Off (2007)
- to which it may be indelicate to refer.-แม้จะพูดได้ไม่เต็มปากก็เถอะ Becoming Jane (2007)
- Oh, indelicate, yes.-ค่ะ พูดได้ไม่เต็มปาก Becoming Jane (2007)
Hagrid, the last thing I wish to be is indelicate but Acromantular venom is uncommonly rare.แฮกริด อย่าว่าฉันหยาบคายเลยนะ แต่พิษของมันน่ะ หายากมากเลยนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Not to put anything indelicately, but...ไม่ได้จะลงอะไรที่มันหยาบคายในเวบนะ แต่... . The Social Network (2010)
Divya and my brother don't have trouble putting things indelicately.ดิฟย่าากับพี่ชายฉันก็ไม่มีปัญหา ถ้าจะใส่อะไรหยาบๆลงไป The Social Network (2010)
Don't be so indelicate, Tib.อย่าพูดจาหยาบคายอย่างนั้น ทิป The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
He must have approached you out of concern for the company, but the way he broached the subject may have been rather indelicate.เขาอาจจะลองคุยกับคุณ ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท แต่วิธีการพูดของเขา อาจจะหยาบคายไปสักหน่อย Episode #1.9 (2010)
Forgive me for being indelicate, but your husband asked to retain me as his divorce attorney.ขออภัยที่ผมหยาบคาย แต่สามีคุณจ้างให้ผมเป็นทนายฟ้องหย่า Loyalty (2011)
And when I say had, I'm being indelicate.คำว่า "คบ" น่ะ ฉันหมายความตามตัวอักษรนะ A Scandal in Belgravia (2012)
I don't mean to be indelicate, but this is the second time in five years that the CEO of Queen Consolidated has vanished under mysterious circumstances .ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะหยาบคาย แต่ว่านี่ เป็นครั้งที่สองแล้ว ในห้าปีที่ ซีอีโอ Burned (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INDELICATE    IH2 N D EH1 L IH0 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indelicate    (j) ˈɪndˈɛlɪkət (i1 n d e1 l i k @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taktlos; unfein {adj} | taktloser; unfeiner | am taktlosesten; am unfeinstenindelicate | more indelicate | most indelicate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尾籠[びろう;おこ, birou ; oko] (n) indecent; indelicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indelicate \In*del"i*cate\, a. [Pref. in- not + delicate: cf. F.
   ind['e]licat.]
   Not delicate; wanting delicacy; offensive to good manners, or
   to purity of mind; coarse; rude; as, an indelicate word or
   suggestion; indelicate behavior. --Macaulay. --
   {In*del"i*cate*ly}, adv.
 
   Syn: Indecorous; unbecoming; unseemly; rude; coarse; broad;
     impolite; gross; indecent; offensive; improper;
     unchaste; impure; unrefined.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indelicate
   adj 1: in violation of good taste even verging on the indecent;
       "an indelicate remark"; "an off-color joke" [syn:
       {indelicate}, {off-color}, {off-colour}]
   2: lacking propriety and good taste in manners and conduct;
     "indecorous behavior" [syn: {indecorous}, {indelicate}] [ant:
     {decorous}]
   3: verging on the indecent; "an indelicate proposition"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top