ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragile

F R AE1 JH AH0 L   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragile-, *fragile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragile[ADJ] เปราะแตกง่าย, See also: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย, Syn. flimsy, frail, Ant. sturdy
fragile[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable

English-Thai: Nontri Dictionary
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragile X syndromeกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This boy is at a fragile point right now.ปัญหาของเด็กคนนั้นอยู่ที่หัวใจเปราะบาง Good Will Hunting (1997)
I do understand. He is at a fragile point. He's got problems.ชั้นเข้าใจ หัวใจเปราะบางเข้าใจมั้ย เขามีปัญหา Good Will Hunting (1997)
How such a fragile girl can do the work?ผู้หญิงบอบบางแบบเธอทำไม่ไหวหรอก Failan (2001)
Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive.ดูซิว่าเปราะบางอย่างน่าทุเรศเเค่ไหน อ่อนเเอเเบบนี้อยู่ไม่รอดหรอก The Matrix Revolutions (2003)
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น Latter Days (2003)
It is small, and it is fragile and it is the only thing in the world worth having.เศษเสี้ยวน้อยนิด, และเปราะบาง... ...แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเดียว ในโลกที่ฉันอยากจะมีไว้. V for Vendetta (2005)
We send the severed bodies and the fragile hearts back to Xerxes' feet.พระองค์ลงโทษพวกมัน สัตว์ประหลาดที่เซอร์สิสพา มาไกลค่อนโลก 300 (2006)
Edie's too fragile right now.ตอนนี้อีดี้อ่อนไหวเกินไป Now You Know (2007)
What,you think I'm too fragile to handle your sex life?เธอคิดว่าฉันอ่อนไหวเกินไปที่จะรับเรื่อง ชีวิตเซ็กส์ของเธอไม่ได้งั้นเหรอ Let the Truth Sting (2007)
Find out why ruthie's bones are so fragile in the first place?หาว่าทำไมกระดูกของรูธี่เปราะง่าย The Heart of the Matter (2007)
How fragile life really is.ชีวิตของคนเราช่างเปราะบางจริงๆ The Magnificent Seven (2007)
There are many ways to define Our fragile existence.มีหลายวิธีที่จะนิยามความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ของเรา Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragileCould you put these fragile things in a safe place?
fragileMany fragile species are on the verge of extinction.
fragileThe balance of nature is very fragile.
fragileThe model plane they built was fragile.
fragileThese fragile items must be insured against all risks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปราะบาง[V] fragile, See also: be easily broken, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: แก้วเจียระนัยพวกนี้เปราะบางมาก ถือขึ้นเครื่องบินไปด้วยดีกว่า, Thai definition: หักง่าย, แตกง่าย
เปราะ[V] brittle, See also: fragile, breakable, delicate, Syn. บอบบาง, เปราะบาง, บาง, อ่อน, กรอบ, Ant. เหนียว, แข็งแรง, หนา, Example: เชือกกล้วยมักมีปัญหาคือเชือกจะเปราะเมื่อทิ้งไว้นาน ต้องชุบน้ำให้นุ่มก่อนเอาไปมัดสิ่งของ, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
เปราะ[ADJ] brittle, See also: fragile, breakable, delicate, Syn. บอบบาง, เปราะบาง, บาง, อ่อน, กรอบ, Ant. เหนียว, แข็งแรง, หนา, Example: ผลไม้เนื้อเปราะพวกแห้ว มันแกว จะต้องแกะสลักอย่างเบามือที่สุด มิฉะนั้นจะหักหมด, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
เปราะบาง[ADJ] delicate, See also: fragile, breakable, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: เวลาขนต้นไม้ขึ้นรถต้องระวังตรงกิ่งที่เปราะบางมากๆ นะ เดี๋ยวจะหักเสียก่อน, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
เสาะ[ADJ] weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่
บอบบาง[ADJ] fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai definition: ไม่คงทนแข็งแรง
ละเอียดอ่อน[ADJ] delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก
ละเอียดอ่อน[ADJ] delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile   
เกรียบ[adj.] (krīep) EN: brittle ; fragile ; crisp   FR: cassant ; fragile
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary   FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby   FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
แตกง่าย[adj.] (taēk ngāi) EN: fragile ; brittle   FR: fragile ; cassant
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGILE F R AE1 JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragile (j) frˈæʤaɪl (f r a1 jh ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤弱[xiān ruò, ㄒㄧㄢ ㄖㄨㄛˋ, / ] fragile; delicate, #38,960 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; zerbrechlich; schwach; brüchig {adj} | gebrechlicher | am gebrechlichstenfragile | more fragile | most fragile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article [Add to Longdo]
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed) [Add to Longdo]
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable [Add to Longdo]
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article [Add to Longdo]
割れ物注意[われものちゅうい, waremonochuui] (n) Fragile; Handle With Care [Add to Longdo]
蒲柳の質[ほりゅうのしつ, horyuunoshitsu] (n) delicate health; fragile health [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fragile \Frag"ile\, a. [L. fragilis, from frangere to break; cf.
   F. fragile. See {Break}, v. t., and cf. {Frail}, a.]
   Easily broken; brittle; frail; delicate; easily destroyed.
   [1913 Webster]
 
      The state of ivy is tough, and not fragile. --Bacon.
 
   Syn: Brittle; infirm; weak; frail; frangible; slight. --
     {Frag"ile*ly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragile
   adj 1: easily broken or damaged or destroyed; "a kite too
       delicate to fly safely"; "fragile porcelain plates";
       "fragile old bones"; "a frail craft" [syn: {delicate},
       {fragile}, {frail}]
   2: vulnerably delicate; "she has the fragile beauty of youth"
   3: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fragile
  adj.
 
   Syn {brittle}.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fragile /fʀaʒil/ 
  fragile; breakable; brittle; fragile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top