Search result for

fine arts

(26 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fine arts-, *fine arts*, fine art
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine arts[N] วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine artsวิจิตรศิลป์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Fine Arts Building.นั่นคือตึกพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 500 Days of Summer (2009)
Well, I'm the fine arts administrator or something.ฉันเป็นหัวหน้าวิชาศิลปะ.. Hairography (2009)
27 years old in the masters program for Fine Arts at B.U.อายุ 27 ปี กำลังเรียนปริญญาโท ด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน August (2009)
I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The Boy with the Answer (2010)
To see some fine artsเพื่อดูงานศิลป์ค่ะ Ghost (2010)
Yes, Asian Fine Arts, class of 2010.มหาวิทยาลัยแห่งเกาหลี คณะเอเซียศึกษา ห้อง07 Episode #1.10 (2010)
That's the Fine Arts Museum.นั่นมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะนี่ Concentrate and Ask Again (2011)
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
We are now going through Boston University... which includes a School of Law, a School of Political Science... a School of Philosophy, a School of Accounting... a School of Nursing, a School of Business Administration... a School of Fine Arts, and many others.ตอนนี้เรากำลังจะผ่านมหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนรัฐศาสตร์ โรงเรียนปรัชญาโรงเรียนบัญชี Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine artsIn this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.
fine artsThe fine arts flourished in Italy in the 15th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรศิลป์[N] fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai definition: งานช่างศิลป์
กรมศิลปากร[N] Fine Arts Department, Example: เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นกำแพงเมืองชั้นในของเมืองสุโขทัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมศิลปากร[org.] (Krom Sinlapākøn) EN: Department of Fine Arts ; Fine Arts Department   
ศิลปบัณฑิต[n.] (sinlapabandit) EN: bachelor of Fine arts ; B. F. A.   
วิจิตรศิลป์[n.] (wijitsin) EN: fine arts   FR: beaux-arts [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工芸美術[こうげいびじゅつ, kougeibijutsu] (n) applied fine arts [Add to Longdo]
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P) [Add to Longdo]
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition [Add to Longdo]
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition [Add to Longdo]
美術[びじゅつ, bijutsu] (n,adj-no) art; fine arts; (P) [Add to Longdo]
文系[ぶんけい, bunkei] (n,adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fine \fine\ (f[imac]n), a. [Compar. {finer} (f[imac]n"[~e]r);
   superl. {finest}.] [F. fin, LL. finus fine, pure, fr. L.
   finire to finish; cf. finitus, p. p., finished, completed
   (hence the sense accomplished, perfect.) See {Finish}, and
   cf. {Finite}.]
   1. Finished; brought to perfection; refined; hence, free from
    impurity; excellent; superior; elegant; worthy of
    admiration; accomplished; beautiful.
    [1913 Webster]
 
       The gain thereof [is better] than fine gold. --Prov.
                          iii. 14.
    [1913 Webster]
 
       A cup of wine that's brisk and fine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not only the finest gentleman of his time, but one
       of the finest scholars.        --Felton.
    [1913 Webster]
 
       To soothe the sick bed of so fine a being [Keats].
                          --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]
 
   2. Aiming at show or effect; loaded with ornament;
    overdressed or overdecorated; showy.
    [1913 Webster]
 
       He gratified them with occasional . . . fine
       writing.               --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful;
    dexterous.
    [1913 Webster]
 
       The spider's touch, how exquisitely fine! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The nicest and most delicate touches of satire
       consist in fine raillery.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He has as fine a hand at picking a pocket as a
       woman.                --T. Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Not coarse, gross, or heavy; as:
    (a) Not gross; subtile; thin; tenous.
      [1913 Webster]
 
         The eye standeth in the finer medium and the
         object in the grosser.      --Bacon.
    (b) Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine
      sand or flour.
    (c) Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread.
    (d) Thin; attenuate; keen; as, a fine edge.
    (e) Made of fine materials; light; delicate; as, fine
      linen or silk.
      [1913 Webster]
 
   5. Having (such) a proportion of pure metal in its
    composition; as, coins nine tenths fine.
    [1913 Webster]
 
   6. (Used ironically.)
    [1913 Webster]
 
       Ye have made a fine hand, fellows.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fine is often compounded with participles and
      adjectives, modifying them adverbially; a, fine-drawn,
      fine-featured, fine-grained, fine-spoken, fine-spun,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fine arch} (Glass Making), the smaller fritting furnace of a
    glasshouse. --Knight.
 
   {Fine arts}. See the Note under {Art}.
 
   {Fine cut}, fine cut tobacco; a kind of chewing tobacco cut
    up into shreds.
 
   {Fine goods}, woven fabrics of fine texture and quality.
    --McElrath.
 
   {Fine stuff}, lime, or a mixture of lime, plaster, etc., used
    as material for the finishing coat in plastering.
 
   {To sail fine} (Naut.), to sail as close to the wind as
    possible.
 
   Syn: {Fine}, {Beautiful}.
 
   Usage: When used as a word of praise, fine (being opposed to
      coarse) denotes no "ordinary thing of its kind." It is
      not as strong as beautiful, in reference to the single
      attribute implied in the latter term; but when we
      speak of a fine woman, we include a greater variety of
      particulars, viz., all the qualities which become a
      woman, -- breeding, sentiment, tact, etc. The term is
      equally comprehensive when we speak of a fine garden,
      landscape, horse, poem, etc.; and, though applied to a
      great variety of objects, the word has still a very
      definite sense, denoting a high degree of
      characteristic excellence.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fine arts
   n 1: the study and creation of visual works of art [syn: {fine
      arts}, {beaux arts}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top