ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aff

   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aff-, *aff*
English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix[N] คำเติม
affix[VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
affix[VT] เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append
affix[N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน
affair[N] การงาน, Syn. business, concern, responsibility
affair[N] ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affaire
affair[N] เรื่องอื้อฉาว
affair[N] เหตุการณ์
affect[VT] กระทบ, See also: ส่งผล, มีผลต่อ, Syn. influence, sway, work on
affect[VT] ทำให้กระทบจิตใจ, See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, blunted; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, flat; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectionวิภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
afferent-นำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Bluntedอารมณ์ทื่อ [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย [การแพทย์]
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
affiant (n ) ผู้ให้การ (ใน affidavit)
affidavit (n) บันทึกคำให้การ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
affAcid rain in drinking water affects human health.
affA damp, cold day affects a person's health.
affAffection sprang up between them.
affAffirmative action and busing are debated topics.
affA government suffers from civil affairs.
affAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affApply a compress to the affected part every two hours.
affAre you able to afford the time for it?
affAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
affAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
affAt last we can afford a house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
มีผลต่อ[V] affect, See also: have an effect on, Example: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก
ส่งผล[V] affect, See also: influence, Syn. มีผล
สัญญาณตอบรับ[N] affirmative sign
ปลูกป่า[V] afforest, Ant. ทำลายป่า, Example: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน, Thai definition: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า
มีผลกระทบ[V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
รถร่วม[N] affiliated bus, Syn. รถร่วมบริการ, Example: ปัจจุบันนี้รถประจำทางที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพฯ มีจำนวนรถร่วมมากกว่ารถของขสมก., Count unit: คัน, Thai definition: รถโดยสารประจำทางของเอกชนที่เข้าร่วมวิ่งกับของทางการ
มีผล[V] affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
เสน่หา[N] love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
สะบัดสะบิ้ง[ADV] affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIX    AE1 F IH0 K S
AFFIX    AH0 F IH1 K S
AFFLIK    AE2 F L IH1 K
AFFINE    AH0 F AY1 N
AFFECT    AH0 F EH1 K T
AFFORD    AH0 F AO1 R D
AFFIRM    AH0 F ER1 M
AFFAIR    AH0 F EH1 R
AFFYMAX    AE1 F IY0 M AE2 K S
AFFINED    AH0 F AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affix    (n) ˈæfɪks (a1 f i k s)
affix    (v) ˈəfˈɪks (@1 f i1 k s)
affair    (n) ˈəfˈɛəʳr (@1 f e@1 r)
affect    (v) ˈəfˈɛkt (@1 f e1 k t)
affirm    (v) ˈəfˈɜːʳm (@1 f @@1 m)
afford    (v) ˈəfˈɔːd (@1 f oo1 d)
affray    (n) ˈəfrˈɛɪ (@1 f r ei1)
affable    (j) ˈæfəbl (a1 f @ b l)
affably    (a) ˈæfəbliː (a1 f @ b l ii)
affairs    (n) ˈəfˈɛəʳz (@1 f e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business, #392 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather, #3,558 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] affair; business; matter, #4,609 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] affair; to reach for (with hand), #7,090 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world, #16,358 [Add to Longdo]
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted, #17,237 [Add to Longdo]
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial, #17,788 [Add to Longdo]
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, / ] affirm; assertion, #19,331 [Add to Longdo]
部属[bù shǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] affiliated to a ministry, #25,955 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Giraffe(n) |die, pl. Giraffen| ยีราฟ
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affäre {f}; Skandal {m}affair [Add to Longdo]
Affäre {f}; Liaison {f}; Verhältnis {n}; Liebschaft {f} | eine Affäre mit jdm. habenaffair | to have an involvement with sb.; to have a fling with sb. [Add to Longdo]
Affe {m} | Affen {pl}monkey | monkeys [Add to Longdo]
Affekthandlung {f}emotional act [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Verstellung {f}affectation [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}artificialness [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Ziererei {f}; Pretiosität {f}; Preziosität {f} [alt]preciosity [Add to Longdo]
Affenbrotbaum {m} [bot.] | Affenbrotbäume {pl}baobab | baobabs [Add to Longdo]
Affenliebe {f}doting love [Add to Longdo]
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Affentheater {n}crazy business [Add to Longdo]
Affigkeit {f}foppishness [Add to Longdo]
Affordanz {f} [psych.]affordance [Add to Longdo]
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]
affektiert {adv}affectedly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飾り気[かざりけ, kazarike] Affektiertheit, Zurschaustellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  AFF
         Antigen File Filtering (Sybari)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top