Search result for

concern

(99 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concern-, *concern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concern[VT] เกี่ยวข้องกับ, Syn. relate to, involve
concern[N] ความกังวล, Syn. anxiety, worry
concern[N] ความสัมพันธ์
concern[VT] ทำให้กังวล, Syn. trouble, disturb, worry
concern[VT] มีความสัมพันธ์
concern[N] เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง, See also: เรื่องราว, Syn. business, matter
concerned[ADJ] กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
concerned[ADJ] ที่สัมพันธ์กับ
concern in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ
concerning[PREP] เกี่ยวกับ, Syn. about, in regard to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
concerning(คันเซิร์น'นิง) prep. เกี่ยวกับ
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry

English-Thai: Nontri Dictionary
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
concerning(pre) เกี่ยวกับ,ในเรื่อง,เกี่ยวข้อง
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
concerns (n vt) vt.เกี่ยวกับ,เกี่ยวข้องกับ n.ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน
See also: S. affect,involve,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were concerned for your safety so we brought you to the hospital.เรากังวล เรื่องความปลอดภัยของคุณ ดังนั้นเราจึงนำคุณมา ที่โรงพยาบาล The Itch (2008)
This doesn't concern someone who has a sports recommendation.นี่ีมันไม่เกี่ยวกับที่เค้าแนะนำเลยนะ Akai ito (2008)
Jeck, concerned about weapons you are.เจค เจ้าชื่นชอบอาวุธ Ambush (2008)
It counts for very little as fas as the King's concern, that's the way it is.ลุงจะบอกว่าพระราชาจะฟังก็แต่อัศวินน่ะสิ เรื่องของเรื่องน่ะ Valiant (2008)
Where magic is concerned, our king is blind to reason.เวลาที่มีเวทย์มนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย พระราชาของเรามักจะไม่มีเหตุผล Lancelot (2008)
There is concern you have lost your focus.กังวลว่าจะทำให้เจ้า เสียความตั้งใจไปสักหน่อย Lair of Grievous (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
Why must all these be your concerns?ทำไมเรื่องพวกนี้จะต้องมาเป็นภาระคุณทั้งหมดด้วย? Beethoven Virus (2008)
She is concerned that her safe deposit box may have been plundered.เธอกังวลเกี่ยวกับตู้ฝากนิรภัยของเธอ อาจจะถูกขโมยไปด้วย The Bank Job (2008)
Can I ask what it's concerning?บอกผมได้มั้ยว่าเรื่องอะไร The Bank Job (2008)
Why are you so concerned about that family?ทำไมเจ้าถึงอยากรู้เรื่องของตระกูลนั่นนัก ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concernHe is much concerned about the future of the country.
concernProgress has been very slow indeed, so far as social life is concerned.
concernAs far as I'm concerned, I have no complaint.
concernYour composition is correct, as far as grammar is concerned.
concernWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
concernToday's agenda concerns the re-election of the student council. If anybody wishes to stand as a candidate please raise your hand.
concernTropical rainforests are a cause for concern.
concernHe is concerned about his father's illness.
concernThe assembly consisted of people concerned about human rights.
concernPeople are concerned about racial problems.
concernShe is not concerned in the affair.
concernI am not concerned with their trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทร[N] care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โยง[V] embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง
เกี่ยวพัน[V] concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai definition: ติดเนื่องกัน
เกี่ยวกับ[V] concern, See also: involve, relate, connect, Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว, Example: การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น, Thai definition: ข้องอยู่
เกี่ยวข้อง[V] relate, See also: concern, involve, connect, deal, link, Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน, Example: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่
ความอาทร[N] concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
เป็นกังวล[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. กังวล, เป็นทุกข์, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: เกิดความไม่สบายใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์เป็นร้อน[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
ชินชา[v. exp.] (chin chā) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned   
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive   FR: passif ; inactif ; indifférent
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry ; feel anxious about ; concern about   FR: se préoccuper ; se soucier
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERN    K AH0 N S ER1 N
CONCERNS    K AH0 N S ER1 N Z
CONCERN'S    K AH0 N S ER1 N Z
CONCERNED    K AH0 N S ER1 N D
CONCERNS'    K AH0 N S ER1 N Z
CONCERNING    K AH0 N S ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concern    (v) (k @1 n s @@1 n)
concerns    (v) (k @1 n s @@1 n z)
concerned    (v) (k @1 n s @@1 n d)
concerning    (v) (k @1 n s @@1 n i ng)
concernedly    (a) (k @1 n s @@1 n i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern [Add to Longdo]
Besorgnis {f} | Besorgnisse {pl}concern | concerns [Add to Longdo]
Beziehung {f} (zu)concern (with) [Add to Longdo]
Unruhe {f}; Sorge {f} (wegen; um)concern (at; about; for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P) [Add to Longdo]
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
どこ吹く風[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, ] concerning foreigners or foreign affairs [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] concern; wife and children [Add to Longdo]
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, / ] concern; care; to keep an eye on; to look after [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Going \Go"ing\, p. pr. of {Go}. Specif.:
    (a) That goes; in existence; available for present use or
      enjoyment; current; obtainable; also, moving; working;
      in operation; departing; as, he is of the brightest
      men going; going prices or rate.
    (b) Carrying on its ordinary business; conducting
      business, or carried on, with an indefinite prospect
      of continuance; -- chiefly used in the phrases
 
   {a going business},
 
   {concern}, etc.
    (c) Of or pertaining to a going business or concern; as,
      the going value of a company.
      [Webster 1913 Suppl.] Goiter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. t. [imp. & p. p. {Concerned}; p. pr. &
   vb. n. {Concerning}.] [F. concerner, LL. concernere to
   regard, concern, fr. L. concernere to mix or mingle together,
   as in a sieve for separating; con- + cernere to separate,
   sift, distinguish by the senses, and especially by the eyes,
   to perceive, see. See {Certain}.]
   1. To relate or belong to; to have reference to or connection
    with; to affect the interest of; to be of importance to.
    [1913 Webster]
 
       Preaching the kingdom of God, and teaching those
       things which concern the Lord Jesus Christ. --Acts
                          xxviii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Our wars with France have affected us in our most
       tender interests, and concerned us more than those
       with any other nation.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It much concerns a preacher first to learn
       The genius of his audience and their turn.
                          --Dodsley.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant, so far as the usual instruction is
       concerned.              --J. F.
                          Cooper.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good
    prince concerns himself in the happiness of his subjects.
    [1913 Webster]
 
       They think themselves out the reach of Providence,
       and no longer concerned to solicit his favor.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. i.
   To be of importance. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Which to deny concerns more than avails. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, n.
   1. That which relates or belongs to one; business; affair.
    [1913 Webster]
 
       The private concerns of fanilies.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. That which affects the welfare or happiness; interest;
    moment.
    [1913 Webster]
 
       Mysterious secrets of a high concern. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. Interest in, or care for, any person or thing; regard;
    solicitude; anxiety.
    [1913 Webster]
 
       O Marcia, let me hope thy kind concerns
       And gentle wishes follow me to battle. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) Persons connected in business; a firm and its
    business; as, a banking concern.
    [1913 Webster]
 
   {The whole concern}, all connected with a particular affair
    or business.
 
   Syn: Care; anxiety; solicitude; interest; regard; business;
     affair; matter; moment. See {Care}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concern
   n 1: something that interests you because it is important or
      affects you; "the safety of the ship is the captain's
      concern"
   2: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   3: a feeling of sympathy for someone or something; "She felt
     strong concern for those less fortunate" [ant: {unconcern}]
   4: something or someone that causes anxiety; a source of
     unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's
     a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
     {vexation}]
   5: a commercial or industrial enterprise and the people who
     constitute it; "he bought his brother's business"; "a small
     mom-and-pop business"; "a racially integrated business
     concern" [syn: {business}, {concern}, {business concern},
     {business organization}, {business organisation}]
   v 1: be relevant to; "There were lots of questions referring to
      her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
      [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
      {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   2: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top