ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affairs

AH0 F EH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affairs-, *affairs*, affair
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreign affairsการต่างประเทศ, เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา 12 Angry Men (1957)
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ Blazing Saddles (1974)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
You should put your affairs in order.คุณควรที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ให้ดูเป็นระเบียบสักหน่อย Akira (1988)
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
There were four or five business affairs each week.มันจะมีงานธุรกิจประมาณ 4-5 ครั้ง ในแต่ละสัปดาห์ The Joy Luck Club (1993)
My mother... she'd been having these affairs and my father knew.แม่ของผม เธอมีชู้ และพ่อผมรู้ Don Juan DeMarco (1994)
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501. Ghost in the Shell (1995)
I've been diving around in the Ministry of Foreign Affairs net.ผมเข้าไปในเครือข่ายของกระทรวงต่างประเทศแล้ว Ghost in the Shell (1995)
Just tell him to get his affairs in order.บอกให้เขาเตรียมตัวให้ดี The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affairsAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
affairsA government suffers from civil affairs.
affairsBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
affairsDon't interfere in my affairs.
affairsDon't interfere in other people's affairs.
affairsDon't interfere in others' affairs.
affairsDon't meddle in his affairs.
affairsDon't meddle in my affairs.
affairsDon't pry into the affairs of others.
affairsDon't stick your nose into my personal affairs.
affairsHe has a good knowledge of the internal affairs of Japan.
affairsHe has no right to interfere in our family affairs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [ f ] ; affaires politiques [ fpl ]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [ f ]
กรณีย์[karanī = køranī] (n) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility  FR: devoir [ m ] ; obligation [ m ] ; rôle [ m ]
กรณียกิจ[karanīyakit] (n) EN: business ; obligation ; duty ; activities ; affairs
คดีโลก[khadī lōk] (n, exp) EN: the affairs of the world ; worldly matters
ความคืบหน้า[khwām kheūpnā] (n) EN: progress ; state state of things ; present state of affairs  FR: état d'avancement [ m ]
กิจ[kit] (n) EN: business ; affairs ; activity  FR: affaire [ f ] ; business [ m ] ; activité [ f ] ; travail [ m ]
กิจการแผ่นดิน[kitjakān phaendin] (n, exp) EN: state business ; state affairs
กิจธุระ[kit thura] (n) EN: affairs (in general)  FR: affaires (en général) [ fpl ]
กระทรวงการต่างประเทศ[Krasūang Kān Tāngprathēt] (org) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department  FR: ministère des Affaires étrangères [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFAIRS AH0 F EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affairs (n) ˈəfˈɛəʳz (@1 f e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather #3,558 [Add to Longdo]
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ,  ] affairs of life; things of the world #16,358 [Add to Longdo]
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ,   /  ] affairs of the heart; mutual relationship #37,245 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] TH: เรื่องต่าง ๆ  EN: affairs

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
軍事[ぐんじ, gunji] (n, adj-no) military affairs; (P) #1,659 [Add to Longdo]
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P) #1,712 [Add to Longdo]
様子(P);容子[ようす, yousu] (n) (1) state; state of affairs; situation; circumstances; (2) appearance; look; aspect; (3) sign; indication; (P) #2,390 [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] (n, adj-no) personnel affairs; human affairs; human resources; HR; (P) #2,596 [Add to Longdo]
人事;他人事[ひとごと;たにんごと(他人事), hitogoto ; taningoto ( taningoto )] (n) other people's affairs; somebody else's problem #2,596 [Add to Longdo]
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P) #3,081 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affairs
   n 1: matters of personal concern; "get his affairs in order"
      [syn: {personal business}, {personal matters}, {affairs}]
   2: transactions of professional or public interest; "news of
     current affairs"; "great affairs of state"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top