Search result for

affairs

(52 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affairs-, *affairs*, affair
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. I'm not in charge of the Dean's private affairs.ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้จะกล่าวหาเรื่องชู้สาวของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
Ask the General Affairs Office.สอบถามที่กระทรวงสนง. Heartbreak Library (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
I would not presume to interfere in affairs of state.หม่อมฉันไม่ควรจะ เข้าไปก้าวก่ายกิจการของรัฐ เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
I don't like that you got your own special unit and it's full of cops I investigated at Internal Affairs.ผมไม่ชอบให้คุณตั้งหน่วยพิเศษส่วนตัวนะ แถมมีตำรวจที่ผมเคยสอบสวนเต็มไปหมด The Dark Knight (2008)
Remember that name you all had for me when I was at Internal Affairs?จำชื่อนั่นได้มั้ย ที่พวกคุณตั้งให้ผมน่ะ ตอนที่ผมอยู่กองปราบปราม The Dark Knight (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
- Are you interested in current affairs?- เธอสนใจในเหตุการณ์ปัจจุบันมั้ย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Yes, but for personal affairs.ฉันจะคืนให้ใน 3 เดือน Gomorrah (2008)
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ Invictus (2009)
And I don't mean just simply shifting the affairs of the state to his bedroom.แบบไม่ใช่ว่าย้ายไปทำงานบนที่นอนนะ Invictus (2009)
paul has been appointed cultural Affairs Commissioner for the South of France.พอลถูกส่งไปเป็นผู้ดูแลเรื่องวัฒณธรรม ที่ทางไต้ของฝรั่งเศษ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affairsAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
affairsA government suffers from civil affairs.
affairsBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
affairsDon't interfere in my affairs.
affairsDon't interfere in other people's affairs.
affairsDon't interfere in others' affairs.
affairsDon't meddle in his affairs.
affairsDon't meddle in my affairs.
affairsDon't pry into the affairs of others.
affairsDon't stick your nose into my personal affairs.
affairsHe has a good knowledge of the internal affairs of Japan.
affairsHe has no right to interfere in our family affairs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs   FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
กรณีย์[n.] (karanī = køranī ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility   FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียกิจ[n.] (karanīyakit) EN: business ; obligation ; duty ; activities ; affairs   
คดีโลก[n. exp.] (khadī lōk) EN: the affairs of the world ; worldly matters   
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūpnā) EN: progress ; state state of things ; present state of affairs   FR: état d'avancement [m]
กิจ[n.] (kit) EN: business ; affairs ; activity   FR: affaire [f] ; business [m] ; activité [f] ; travail [m]
กิจการแผ่นดิน[n. exp.] (kitjakān phaendin) EN: state business ; state affairs   
กิจธุระ[n.] (kit thura) EN: affairs (in general)   FR: affaires (en général) [fpl]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kān Tāngprathēt) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department   FR: ministère des Affaires étrangères [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFAIRS    AH0 F EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affairs    (n) (@1 f e@1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs

Japanese-English: EDICT Dictionary
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
維那[いな;いの, ina ; ino] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of general affairs) [Add to Longdo]
医務[いむ, imu] (n) medical affairs [Add to Longdo]
一身上[いっしんじょう, isshinjou] (n,adj-no) personal (affairs) [Add to Longdo]
一身上の都合[いっしんじょうのつごう, isshinjounotsugou] (exp) personal reasons; personal matters; personal affairs [Add to Longdo]
雲行き[くもゆき, kumoyuki] (n) weather; look of the sky; situation; turn of affairs; signs; (P) [Add to Longdo]
奥向き[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business [Add to Longdo]
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods) [Add to Longdo]
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world [Add to Longdo]
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] affairs of the heart; mutual relationship [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affairs
   n 1: matters of personal concern; "get his affairs in order"
      [syn: {personal business}, {personal matters}, {affairs}]
   2: transactions of professional or public interest; "news of
     current affairs"; "great affairs of state"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top