Search result for

involvement

(41 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involvement-, *involvement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involvement[N] การเกี่ยวข้อง, See also: การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน, Syn. participation, connection
involvement[N] ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว, See also: ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว, Syn. attachment

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Involvement, Diffusedพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเป็นชนิดที่เกิดกับทุกๆส่วน [การแพทย์]
Involvement, Reducedการเกี่ยวข้องที่ลดน้อยลงไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, without The Shop's financial involvement... this project wouldn't exist.ฟังนะ ถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากอจค์กร โครงการนี้คงไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำ The Lawnmower Man (1992)
- You decide your level of involvement!(แตร) เลิกมั่วได้แล้ว! Fight Club (1999)
Your involvement wouldn't have to do with the plane crash...พวกคุณไม่ได้ไปเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของเครื่องบินที่ตก... The Forgotten (2004)
Possible liver involvement, certainly colon.อาจจะเกี่ยวกับตับ หรือสำไส้ใหญ่ The Great Raid (2005)
I had no involvement in this awful affair.ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย Match Point (2005)
The chancellor demanded my immediate involvement.ท่านผู้นำ ต้องการ ให้ผมเข้ามามีส่วนร่วมโดยเร็ว V for Vendetta (2005)
What's your involvement with this?แล้วคุณเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ Rendition (2007)
Employee involvement in the show is a tradition here.แต่เป็นธรรเนียมที่จะต้องมี การแสดงของพนักงานนะครับ High School Musical 2 (2007)
And there is still no word on the involvement of Jerry Damon Shaw.และยังไม่พบข้อมูลเรื่องการพัวพัน ของ เจอร์รี่ เดมอน ชอว์ Eagle Eye (2008)
Glad I'm not the one who has to tell Ratner about his wife's involvement in all this.ผมยินดีที่ไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องบอกแรทเนอร์ ว่าเมียเขามีส่วนในเรื่องนี้ Chuck Versus the Cougars (2008)
Deborah Morgan's continued involvement on the Oscar Prado case.ที่เด็บบร้า มอร์แกน ทำคดีออสการ์ พราโด้ Our Father (2008)
You keep Miguel's involvement secret, he might let you off with a few years.ลูกให้มิเกลล่วงรู้ความลับ เขาอาจปล่อยลูกไปในไม่กี่ปี Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involvementI heard of his involvement in crime.
involvementThe claim of community involvement is just window dressing; City Hall will do what it wants to anyhow.
involvementThe newspaper alleged his involvement in the crime.
involvementThe use of space must be limited to non-military purposes as far as Japan's involvement is concerned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันธาน[N] connection, See also: involvement, Thai definition: ความเกี่ยวข้องพัวพันกัน
ความเกี่ยวข้อง[N] concernment, See also: involvement, association, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLVEMENT    IH2 N V AA1 L V M AH0 N T
INVOLVEMENTS    IH2 N V AA1 L V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involvement    (n) (i1 n v o1 l v m @ n t)
involvements    (n) (i1 n v o1 l v m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschluss {m} | Einschlüsse {pl}involvement | involvements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックインボルブメント[, paburikkuinborubumento] (n) public involvement [Add to Longdo]
掛かり合い[かかりあい, kakariai] (n) involvement [Add to Longdo]
掛け構い;掛構い[かけかまい, kakekamai] (n) (1) (arch) (used in the negative) (See 関係・1) involvement; relation; (2) (arch) anxiety; worries; concerns; troubles [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合い[かかわりあい, kakawariai] (n) involvement; involved [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) [Add to Longdo]
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement [Add to Longdo]
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals [Add to Longdo]
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement) [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involvement \In*volve"ment\, n.
   The act of involving, or the state of being involved. --Lew
   Wallace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involvement
   n 1: the act of sharing in the activities of a group; "the
      teacher tried to increase his students' engagement in class
      activities" [syn: {engagement}, {participation},
      {involvement}, {involution}] [ant: {non-engagement}, {non-
      involvement}, {nonparticipation}]
   2: a connection of inclusion or containment; "he escaped
     involvement in the accident"; "there was additional
     involvement of the liver and spleen"
   3: a sense of concern with and curiosity about someone or
     something; "an interest in music" [syn: {interest},
     {involvement}]
   4: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
     {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
     {amour}]
   5: the condition of sharing in common with others (as fellows or
     partners etc.) [syn: {participation}, {involvement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top