Search result for

affix

(56 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affix-, *affix*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix    [N] คำเติม
affix    [VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
affix    [VT] เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append
affix    [N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน
affix to    [PHRV] ติด, See also: แปะ, Syn. attach to
affixture    [N] การใส่เพิ่มเข้าไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affixSmith's approach differs greatly from others in that he did not take the affixation into consideration.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Let the lamp affix its beam.ให้โคมไฟปรับลำแสงให้ตรง Pathology (2008)
Well, if we're all in agreement, let the lamp affix its beam.เราตกลังกันแล้วนะ เปิดไฟส่องกันเถอะ Pathology (2008)
- The alidade... eyepiece that affixes to the center... it's missing.เลนส์อลิเดดส่วนสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางมันหายไป A New Hope (2012)
The bear products are affixed with an electronic device in the chest which can be programmed to say any one of five phrases.พวกตุ๊กตาหมีจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ติดที่หน้าอก ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรม ให้พูดได้ 5 ประโยค Ted 2 (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเติม    [N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ปิดอากร    [V] affix a tax stamp, See also: stick on a stamp, Example: ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหากไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากร 10 บาท, Thai definition: ติดอากรแสตมป์เพื่อให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ประจำตรา    [V] seal, See also: affix a seal, Syn. ประจำครั่ง, Example: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา, Thai definition: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ประทับตรา    [V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร
ประทับ    [V] affix, See also: imprint, stamp, press, Syn. ประทับตรา, กด, ตอก, Example: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra Poramāphithai) EN: affix the royal signature   FR: apposer la signature royale
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal   FR: apposer un cachet
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press   FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal   FR: sceller

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIX    AE1 F IH0 K S
AFFIX    AH0 F IH1 K S
AFFIXED    AH0 F IH1 K S T
AFFIXES    AE1 F IH0 K S AH0 Z
AFFIXES    AH0 F IH1 K S AH0 Z
AFFIXING    AH0 F IH1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affix    (n) (a1 f i k s)
affix    (v) (@1 f i1 k s)
affixed    (v) (@1 f i1 k s t)
affixes    (n) (a1 f i k s i z)
affixes    (v) (@1 f i1 k s i z)
affixing    (v) (@1 f i1 k s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.) [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install [Add to Longdo]
印を押す[いんをおす, inwoosu] (exp,v5s) to affix one's seal [Add to Longdo]
引っ付ける[ひっつける, hittsukeru] (v1,vt) to stick; to affix [Add to Longdo]
押印[おういん, ouin] (n,vs) affixing one's seal [Add to Longdo]
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal [Add to Longdo]
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid) [Add to Longdo]
証印[しょういん, shouin] (n,vs) a seal affixed to a document [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, / ] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Affixed}; p. pr. & vb. n.
   {Affixing}.] [LL. affixare, L. affixus, p. p. of affigere to
   fasten to; ad + figere to fasten: cf. OE. affichen, F.
   afficher, ultimately fr. L. affigere. See {Fix}.]
   1. To subjoin, annex, or add at the close or end; to append
    to; to fix to any part of; as, to affix a syllable to a
    word; to affix a seal to an instrument; to affix one's
    name to a writing.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix or fasten in any way; to attach physically.
    [1913 Webster]
 
       Should they [caterpillars] affix them to the leaves
       of a plant improper for their food.  --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach, unite, or connect with; as, names affixed to
    ideas, or ideas affixed to things; to affix a stigma to a
    person; to affix ridicule or blame to any one.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or fasten figuratively; -- with on or upon; as,
    eyes affixed upon the ground. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; subjoin; connect; annex; unite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af"fix\, n.; pl. {Affixes}. [L. affixus, p. p. of
   affigere: cf. F. affixe.]
   That which is affixed; an appendage; esp. one or more letters
   or syllables added at the end of a word; a suffix; a postfix.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affix
   n 1: a linguistic element added to a word to produce an
      inflected or derived form
   v 1: attach to; "affix the seal here" [syn: {affix}, {stick on}]
   2: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
     where he used an invented language" [syn: {append}, {add on},
     {supplement}, {affix}]
   3: attach or become attached to a stem word; "grammatical
     morphemes affix to the stem"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 affix [ɑfiks]
   affix
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top