ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affix

AE1 F IH0 K S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affix-, *affix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix[N] คำเติม
affix[VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
affix[VT] เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append
affix[N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน
affix to[PHRV] ติด, See also: แปะ, Syn. attach to
affixture[N] การใส่เพิ่มเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the lamp affix its beam.ให้โคมไฟปรับลำแสงให้ตรง Pathology (2008)
Well, if we're all in agreement, let the lamp affix its beam.เราตกลังกันแล้วนะ เปิดไฟส่องกันเถอะ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affixSmith's approach differs greatly from others in that he did not take the affixation into consideration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเติม[N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ปิดอากร[V] affix a tax stamp, See also: stick on a stamp, Example: ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหากไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากร 10 บาท, Thai definition: ติดอากรแสตมป์เพื่อให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ประจำตรา[V] seal, See also: affix a seal, Syn. ประจำครั่ง, Example: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา, Thai definition: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ประทับตรา[V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร
ประทับ[V] affix, See also: imprint, stamp, press, Syn. ประทับตรา, กด, ตอก, Example: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra Poramāphithai) EN: affix the royal signature   FR: apposer la signature royale
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal   FR: apposer un cachet
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press   FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal   FR: sceller

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIX AE1 F IH0 K S
AFFIX AH0 F IH1 K S
AFFIXED AH0 F IH1 K S T
AFFIXES AE1 F IH0 K S IH0 Z
AFFIXES AH0 F IH1 K S IH0 Z
AFFIXING AH0 F IH1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affix (n) ˈæfɪks (a1 f i k s)
affix (v) ˈəfˈɪks (@1 f i1 k s)
affixed (v) ˈəfˈɪkst (@1 f i1 k s t)
affixes (n) ˈæfɪksɪz (a1 f i k s i z)
affixes (v) ˈəfˈɪksɪz (@1 f i1 k s i z)
affixing (v) ˈəfˈɪksɪŋ (@1 f i1 k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, / ] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.) [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install [Add to Longdo]
印を押す[いんをおす, inwoosu] (exp,v5s) to affix one's seal [Add to Longdo]
引っ付ける[ひっつける, hittsukeru] (v1,vt) to stick; to affix [Add to Longdo]
押印[おういん, ouin] (n,vs) affixing one's seal [Add to Longdo]
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal [Add to Longdo]
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid) [Add to Longdo]
証印[しょういん, shouin] (n,vs) a seal affixed to a document [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Affixed}; p. pr. & vb. n.
   {Affixing}.] [LL. affixare, L. affixus, p. p. of affigere to
   fasten to; ad + figere to fasten: cf. OE. affichen, F.
   afficher, ultimately fr. L. affigere. See {Fix}.]
   1. To subjoin, annex, or add at the close or end; to append
    to; to fix to any part of; as, to affix a syllable to a
    word; to affix a seal to an instrument; to affix one's
    name to a writing.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix or fasten in any way; to attach physically.
    [1913 Webster]
 
       Should they [caterpillars] affix them to the leaves
       of a plant improper for their food.  --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach, unite, or connect with; as, names affixed to
    ideas, or ideas affixed to things; to affix a stigma to a
    person; to affix ridicule or blame to any one.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or fasten figuratively; -- with on or upon; as,
    eyes affixed upon the ground. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; subjoin; connect; annex; unite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af"fix\, n.; pl. {Affixes}. [L. affixus, p. p. of
   affigere: cf. F. affixe.]
   That which is affixed; an appendage; esp. one or more letters
   or syllables added at the end of a word; a suffix; a postfix.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affix
   n 1: a linguistic element added to a word to produce an
      inflected or derived form
   v 1: attach to; "affix the seal here" [syn: {affix}, {stick on}]
   2: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
     where he used an invented language" [syn: {append}, {add on},
     {supplement}, {affix}]
   3: attach or become attached to a stem word; "grammatical
     morphemes affix to the stem"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affix /ɑfiks/
  affix

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top