ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affectation

AE2 F EH0 K T EY1 SH AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affectation-, *affectation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)

English-Thai: Nontri Dictionary
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectationHis affectations are annoying.
affectationThey laughed at the affectations in his speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECTATION AE2 F EH0 K T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affectation (n) ˌæfɛktˈɛɪʃən (a2 f e k t ei1 sh @ n)
affectations (n) ˌæfɛktˈɛɪʃənz (a2 f e k t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装佯[zhuāng yáng, ㄓㄨㄤ ㄧㄤˊ, / ] affectation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorliebe {f} | Vorlieben {pl}affectation | affectations [Add to Longdo]
Vortäuschung {f} (von)affectation (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
気どり;気取り[きどり, kidori] (n) affectation; pretension [Add to Longdo]
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P) [Add to Longdo]
虚飾[きょしょく, kyoshoku] (n,adj-no) ostentation; show; affectation [Add to Longdo]
矯飾[きょうしょく, kyoushoku] (n,vs) affectation; pretense; pretence [Add to Longdo]
臭み;臭味[くさみ, kusami] (n) (1) bad smell; (2) affectation; fulsomeness [Add to Longdo]
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive [Add to Longdo]
飾り気[かざりけ, kazarike] (n) affectation; showing off; (P) [Add to Longdo]
付け焼き刃;付焼き刃[つけやきば, tsukeyakiba] (n) pretension; affectation [Add to Longdo]
衒い[てらい, terai] (n) affectation; pretension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affectation \Af`fec*ta"tion\, n. [L. affectatio: cf. F.
   affectation.]
   1. An attempt to assume or exhibit what is not natural or
    real; false display; artificial show. "An affectation of
    contempt." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Affectation is an awkward and forced imitation of
       what should be genuine and easy, wanting the beauty
       that accompanies what is natural what is natural.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A striving after. [Obs.] --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   3. Fondness; affection. [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affectation
   n 1: a deliberate pretense or exaggerated display [syn:
      {affectation}, {mannerism}, {pose}, {affectedness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affectation /afɛktasjɔ̃/ 
  affectation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top