Search result for

occasion

(94 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occasion-, *occasion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occasion[N] โอกาส, See also: จังหวะ, Syn. opportunity, chance, opening
occasion[N] สาเหตุ, Syn. reason, cause
occasion[VT] เป็นเหตุให้, Syn. motivate, originate
occasional[ADJ] ซึ่งเป็นครั้งคราว, Syn. infrequent, irregular, Ant. regular
occasional[ADJ] ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ, See also: สำหรับโอกาสพิเศษ
occasionally[ADV] บางครั้งบางคราว, See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส, Syn. now and then, at times, Ant. frequently, often
occasional table[N] โต๊ะเล็กเบาที่ยกไปไหนมาไหนง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasionaslismโอกาสนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ [TU Subject Heading]
Occasional verse, Thaiกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆ [TU Subject Heading]
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you gentlemen of the press will give as much space to the good things we do as the mistakes that are made on rare occasions;ผมหวังว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านจะให้ โอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่ดี เพื่อชดเชยความผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก Changeling (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Yeah, I can't sleep on occasion.ใช่ ผมก็นอนไม่หลับในบางโอกาส Doubt (2008)
It was supposed to be a very special, life-advice sort of occasion.มันควรจะเป็นมากเป็นพิเศษการจัดเรียงชีวิตคำแนะนำของโอกาส Revolutionary Road (2008)
Come on, people. Let's rise to the occasion. We're all pros here.ไม่เอาน่า ทุกคน มาพยายามกันเถอะ เราเป็นมืออาชีพ High School Musical 3: Senior Year (2008)
My parents snog occasionally. Even at their age.พ่อแม่ฉันยังจูบกันอยู่เลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Congratulations... on achieving this momentous occasion:ยินดีด้วย กับความสำเร็จในโอกาสที่สำคัญครั้งนี้ City of Ember (2008)
My dad used to give me an occasional beer... but that was just to get me to take a nap.พ่อผมมักจะให้ผมดื่ม เบียร์บางครั้งบางคราวน่ะ... แต่มันก็แค่ตอนที่ เค้าอยากให้ผมงีบสะหน่อย I Love You, Beth Cooper (2009)
And this, my friend, is a rare occasion.is a rare occasionI Love You, Beth Cooper (2009)
The doctor has no sense of occasion.หมอพวกนี้.. ช่างไม่มีต่อมเทศกาลเอาเสียเลย Invictus (2009)
Special occasion, you got the suit broke out.โอกาสพิเศษของนาย ที่จะได้สูทตัวใหม่ Fighting (2009)
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occasionAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
occasionCloudy, occasional rain.
occasionDon't be noisy on such an occasion.
occasionDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?
occasionFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
occasionHe can mask his feeling if the occasion calls for it.
occasionHe doesn't travel much apart from occasional business trips.
occasionHe failed to appear on the occasion.
occasionHe made an excuse just to suit the occasion.
occasionHe made a speech highly appropriate to the occasion.
occasionHe never drinks save on special occasions.
occasionHe never missed any occasion to visit the museum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งวด[N] time, See also: occasion, instance, chance, opportunity, Syn. คราว, ครั้ง, หน, โอกาส, Example: งวดนี้รัฐบาลก็คงจะต้องยุบสภาอีก, Count unit: งวด, Thai definition: คราวที่กำหนด
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
เวลา[N] chance, See also: occasion, Syn. โอกาส, Example: การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย
โอกาส[N] chance, See also: occasion (for), opening, time, Example: ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ, Thai definition: เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
ที[N] occasion, See also: chance, opportunity, Syn. คราว, โอกาส, Example: ครั้งนี้เป็นทีของฝ่ายรัฐบาลบ้าง
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[adv.] (bāngkhrāo) EN: occasionally   FR: de temps en temps ; occasionnellement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCASION    AH0 K EY1 ZH AH0 N
OCCASIONS    AH0 K EY1 ZH AH0 N Z
OCCASIONAL    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L
OCCASIONED    AH0 K EY1 ZH AH0 N D
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occasion    (v) (@1 k ei1 zh n)
occasions    (v) (@1 k ei1 zh n z)
occasional    (j) (@1 k ei1 zh @ n l)
occasioned    (v) (@1 k ei1 zh n d)
occasioning    (v) (@1 k ei1 zh n i ng)
occasionally    (a) (@1 k ei1 zh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheit {f}; Anlass {m} | Gelegenheiten {pl} | bei verschiedenen Gelegenheitenoccasion | occasions | on several occasions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
この際;此の際[このさい, konosai] (n-adv) on this occasion; now [Add to Longdo]
この度;此の度;此度[このたび;こたび(此度), konotabi ; kotabi ( konotabi )] (n-adv,n-t) this occasion; at this time; now [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
时机[shí jī, ㄕˊ ㄐㄧ, / ] occasion; opportunity, #4,352 [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times, #10,063 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occasion \Oc*ca"sion\ ([o^]k*k[=a]"zh[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Occasioned} ([o^]k*k[=a]"zh[u^]nd); p. pr. & vb. n.
   {Occasioning}.] [Cf. F. occasionner.]
   To give occasion to; to cause; to produce; to induce; as, to
   occasion anxiety. --South.
   [1913 Webster]
 
      If we inquire what it is that occasions men to make
      several combinations of simple ideas into distinct
      modes.                  --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occasion \Oc*ca"sion\ ([o^]k*k[=a]"zh[u^]n), n. [F. occasion, L.
   occasio, fr. occidere, occasum, to fall down; ob (see {Ob-})
   + cadere to fall. See {Chance}, and cf. {Occident}.]
   1. A falling out, happening, or coming to pass; hence, that
    which falls out or happens; occurrence; incident; event.
    [1913 Webster]
 
       The unlooked-for incidents of family history, and
       its hidden excitements, and its arduous occasions.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A favorable opportunity; a convenient or timely chance;
    convenience.
    [1913 Webster]
 
       Sin, taking occasion by the commandment, deceived
       me.                  --Rom. vii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       I'll take the occasion which he gives to bring
       Him to his death.           --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. An occurrence or condition of affairs which brings with it
    some unlooked-for event; that which incidentally brings to
    pass an event, without being its efficient cause or
    sufficient reason; accidental or incidental cause.
    [1913 Webster]
 
       Her beauty was the occasion of the war. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Need; exigency; requirement; necessity; as, I have no
    occasion for firearms.
    [1913 Webster]
 
       After we have served ourselves and our own
       occasions.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       When my occasions took me into France. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. A reason or excuse; a motive; a persuasion.
    [1913 Webster]
 
       Whose manner was, all passengers to stay,
       And entertain with her occasions sly. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {On occasion},
    (a) in case of need; in necessity; as convenience
      requires. "That we might have intelligence from him on
      occasion," --De Foe.
    (b) occasionally; from time to time; now and then.
      [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Need; incident; use. See {Opportunity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occasion
   n 1: an event that occurs at a critical time; "at such junctures
      he always had an impulse to leave"; "it was needed only on
      special occasions" [syn: {juncture}, {occasion}]
   2: a vaguely specified social event; "the party was quite an
     affair"; "an occasion arranged to honor the president"; "a
     seemingly endless round of social functions" [syn: {affair},
     {occasion}, {social occasion}, {function}, {social function}]
   3: reason; "there was no occasion for complaint"
   4: the time of a particular event; "on the occasion of his 60th
     birthday"
   5: an opportunity to do something; "there was never an occasion
     for her to demonstrate her skill"
   v 1: give occasion to

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 occasion [okazjõ]
   inducement; motive; occasion
   chance; event; occurence; opportunity
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top