Search result for

impact

(120 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impact-, *impact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impact[N] การอัด, See also: การชน, Syn. collision, crash, smash
impact[N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
impact[VT] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact[VI] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impacted[ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted[ADJ] ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction[N] การชน, See also: การปะทะ, การกระทบ, ผลกระทบ
impaction[N] การอัดแน่น, See also: การอุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted calculusนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted fractureกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted toothฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impact Extrusionวิธีอิมแพกต์เอกซ์ทรูชัน [การแพทย์]
Impact factorค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
Impact factor คือ ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้

วิธีคำนวณหาค่า Impact Factor ในรอบ 2 ปี มีดังนี้

A= จำนวนรายการอ้างอิงในปี 2003 ที่อ้างอิงถึงบทความปี 2001-2002

B= จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี 2001-2002 โดยวารสารนั้น

C= A/B = Impact factor ปี 2003 ของวาสารชื่อนั้น หรือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนั้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2001-2002) และได้รับการอ้างอิงในปี 2003

ตัวอย่างเช่น ค่า Impact factor ปี 2003 ของวารสาร Science หมายความว่า มีการตีพิมพ์บทความในวารสาร Science ในปี 2001-2002 และถูกนำมาอ้างอิงในปี 2003 มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นเท่าไร พบว่าวารสารที่ดีจะมีค่า Impact factor สูง ดังนั้น Impact factor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้ด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของนักวิจัยจากแต่ละสถาบันได้เป็นอย่างดี Impact factor นี้คิดขึ้นโดย ยูจีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ผู้ก่อตั้ง Institute for Scientific Information (ISI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับวารสารของวารสารจากทั่วโลก มีการใช้ค่า Impact Factor รวมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index มาพิจารณาประกอบกัน โดยได้รวบรวมและสรุป ไว้ใน Journal Citation Report (JCR) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดทำโดย Institute Scientific Information (ISI) ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impact Strengthแรงกระทบ [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactedฟันชน [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything you've done has had such tremendous impact.แต่ทุกอย่างที่คุณทำมีประโยชน์มาก Oh, God! (1977)
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก Gandhi (1982)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
How long before it impacts on Io?นานแค่ไหนก่อนที่จะส่งผล กระทบต่อมันใน ไอโอ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
We're too close to the impact point. There's too much electrical interference.เราได้ตำแหน่งใกล้จุดปะทะมาก มีคลื่นไฟฟ้ารบกวนมาก Akira (1988)
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน Toy Story (1995)
Take a chance on something which could end up the most impactful moment for humanity, for the history of history.ใช้โอกาสในสิ่งที่สามารถทำได้ จบลงขณะที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับมนุษย ชาติประวัติศาสตร์ Contact (1997)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป Good Will Hunting (1997)
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98? Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impactForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
impactIt is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology.
impactKano, pretending to cry has impact from being used sparingly!
impact"Take a look at this." "Eh?" "There's an impact mark on the right-hand side of the bumper."
impactThe car bumper absorbed some of the impact.
impactThe computer has made a great impact on modern life.
impactThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
impactThe impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
impactThe impact of science on society is great.
impactThe news had a great impact on us.
impactThe news had an impact on him.
impactThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลกระทบ[V] have an affect on, See also: impact, Syn. มีผลกระทบ
กระทบกระเทือน[V] affect, See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion, Syn. กระเทือน, กระทบ, Example: การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย, Thai definition: มีผลไปถึง
ความกระทบกระเทือน[N] effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meūang Thøng Thānī) EN: Impact Muang Thong Thani   FR: Impact Muang Thong Thani
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle   
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]
แรงปะทะ[n. exp.] (raēng patha) EN: impact [m]   FR: impact [m]
รูกระสุน[n. exp.] (rū krasun) EN: bullet hole   FR: impact de balle [m]
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact   FR: affecter

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPACT    IH2 M P AE1 K T
IMPACT    IH1 M P AE0 K T
IMPACTS    IH2 M P AE1 K T S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K T S
IMPACTS    IH2 M P AE1 K S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K S
IMPACTED    IH1 M P AE2 K T AH0 D
IMPACTED    IH2 M P AE1 K T AH0 D
IMPACTING    IH2 M P AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impact    (n) (i1 m p a k t)
impact    (v) (i1 m p a1 k t)
impacts    (n) (i1 m p a k t s)
impacts    (v) (i1 m p a1 k t s)
impacted    (v) (i1 m p a1 k t i d)
impacting    (v) (i1 m p a1 k t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagdrucker {m}impact printer [Add to Longdo]
Aufprall {m}; Einschlag {m}; Aufschlag {m} | Aufpralle {pl}; Einschläge {pl}; Aufschläge {pl}impact | impacts [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Fließpressverfahren {n}impact extrusion [Add to Longdo]
Pendelschlagwerk {n}; Kerbschlaghammer {m} [techn.]impact testing machine [Add to Longdo]
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test [Add to Longdo]
Schlagkörper {m}impact body [Add to Longdo]
Schlagrichtung {f}impact direction [Add to Longdo]
Schlagschrauber {m} [techn.]impact wrench [Add to Longdo]
Stoß {m} [phys.] | Stöße {pl} | elastischer Stoß | plastischer Stoß | schiefer Stoßimpact | impacts | elastic impact | inelastic impact | oblique impact [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}impact resistance [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}; Schlagfestigkeit {f}impact strength [Add to Longdo]
Stoßlast {f}; Anprall {m}impact load [Add to Longdo]
Aufprallgeschwindigkeit {f}impact speed [Add to Longdo]
Aufprallversuch {m}impact test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact [Add to Longdo]
インパクト[, inpakuto] (n) impact; (P) [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[, inpakutopurinta] (n) {comp} impact printer [Add to Longdo]
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan [Add to Longdo]
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly [Add to Longdo]
ドットインパクトプリンタ[, dottoinpakutopurinta] (n) {comp} dot impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[, non'inpakutopurinta] (n) {comp} nonimpact printer [Add to Longdo]
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei [Add to Longdo]
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撞击式印表机[zhuàng jī shì yìn biǎo jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]
撞击式打印机[zhuàng jī shì dǎ yìn jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ㄉㄚˇ ˋ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impact \Im*pact"\, v. t. [imp. & p. p. {Impacted}; p. pr. & vb.
   n. {Impacting}.] [L. impactus, p. p. of impingere to push,
   strike against. See {Impinge}.]
   1. To drive close; to press firmly together: to wedge into a
    place. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect or influence, especially in a significant or
    undesirable manner; as, budget cuts impacted the entire
    research program; the fish populations were adversely
    impacted by pollution.
    [PJC]
 
   3. To collide forcefully with; to strike.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impact \Im"pact\, n.
   1. Contact or impression by touch; collision; forcible
    contact; force communicated.
    [1913 Webster]
 
       The quarrel, by that impact driven.  --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) The single instantaneous stroke of a body in
    motion against another either in motion or at rest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impact
   n 1: the striking of one body against another
   2: a forceful consequence; a strong effect; "the book had an
     important impact on my thinking"; "the book packs a wallop"
     [syn: {impact}, {wallop}]
   3: influencing strongly; "they resented the impingement of
     American values on European culture" [syn: {impingement},
     {encroachment}, {impact}]
   4: the violent interaction of individuals or groups entering
     into combat; "the armies met in the shock of battle" [syn:
     {shock}, {impact}]
   v 1: press or wedge together; pack together
   2: have an effect upon; "Will the new rules affect me?" [syn:
     {affect}, {impact}, {bear upon}, {bear on}, {touch on},
     {touch}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IMPACT
     Information Market Policy ACTions (ECHO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top