ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amour

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amour-, *amour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amour[N] การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
amour-propre[N] ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. self-esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก,คนรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
paramour(n) ชู้รัก,คนรัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mon amour. L'aventure commence.ความรักของฉัน การผจญภัยเริ่มต้น Pulp Fiction (1994)
President'll be wearing body amour.ปธน.จะใส่เสื้อเกราะ หมายความว่าต้องยิงที่หัวเท่านั้น Shooter (2007)
Bonjour, mon amour.สวัสดีครับ ที่รัก Hammer of the Gods (2010)
"Paul Finch hopes to find le grand amour."พอล ฟินจ์ ปรารถนาจะเจอรักแท้ American Reunion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: copulate   FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amour    (n) ˈəmˈuəʴr (@1 m u@1 r)
amours    (n) ˈəmˈuəʴz (@1 m u@1 z)
amour-propre    (n) ˌæmuəʴ-prˈɒprə (a2 m u@ - p r o1 p r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebschaft {f}; Affäre {f} | Liebschaften {pl}; Affären {pl}amour | amours [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[, gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P) [Add to Longdo]
グラマーガール[, gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl [Add to Longdo]
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock [Add to Longdo]
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amour \A*mour"\, n. [F., fr. L. amor love.]
   1. Love; affection. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Love making; a love affair; usually, an unlawful
    connection in love; a love intrigue; an illicit love
    affair.
    [1913 Webster]
 
   {In amours with}, in love with. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amour
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 amour /amuʀ/ 
  affection; love

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top