Search result for

มีผลกระทบ

(36 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีผลกระทบ-, *มีผลกระทบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีผลกระทบ[V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It affected me.มันมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
It still affects me.และมันยังคงมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
Prinzmetal Angina doesn't affect--Prinzmetal Angina ไม่มีผลกระทบ Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
{\I know }You told us it was none of our business, but if{\ House thinks that} your Huntington's is affecting you,คุณบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าโรคฮันติงตันของคุณ มีผลกระทบกับคุณ Dying Changes Everything (2008)
Nothing that threatens our national security.ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 24: Redemption (2008)
Okay, I mean, that affects me.โอเค ผมหมายถึงมันมีผลกระทบต่อผม Pilot (2008)
And did Hanna Schmitz acknowledge the effect she'd had on your life?ฮันนา ชมิดส์ ได้รับรู้รึเปล่าว่า เธอมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตคุณบ้าง The Reader (2008)
In matters affecting government?ที่มีผลกระทบถึงรัฐ Safe and Sound (2008)
There are no consequences for anything we do.มันไม่มีผลกระทบอะไรหรอกกับสิ่งที่เราทำไปหน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
The weekend after fiske committed suicide, his death had a profound effect on me.สุดสัปดาห์หลังที่ฟิกซ์ฆ่าตัวตาย การตายของเค้ามีผลกระทบกับฉัน I Lied, Too. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีผลกระทบ[v. exp.] (mī phonkrathop) EN: affect   FR: affecter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hit[VT] มีผลกระทบ
impact[VT] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact[VI] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
interact[VI] มีปฏิกิริยาต่อกัน, See also: มีผลกระทบต่อกัน, Syn. coact, socialize
pierce[VT] มีผลกระทบอย่างมาก
tell[VI] มีผลกระทบ, See also: กระทบกระเทือน, Syn. be effective
touch[VT] มีอิทธิพล, See also: มีผลกระทบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า,เชื้อหมักให้ฟู,เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก,ทำให้ฟู,ใส่เชื้อ,ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ
remย่อมาจากคำว่า remark เป็นคำสั่งหนึ่งในโปรแกรมที่ทำให้สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในโปรแกรมได้อีกบรรทัดหนึ่ง โดยที่จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโปรแกรมเลย (คอมพิวเตอร์ไม่นำไปประมวลผล) ส่วนมากจะใช้ในการบันทึก หรือทำหมายเหตุ หรือใช้บรรยายความที่ต้องการจะให้มีเก็บไว้ในโปรแกรมด้วย เพื่อกันลืม หรือเพื่อให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจ)
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล,มีผลกระทบ,ประทับใจ,เร้าใจ,ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving,affecting,heartbeaking,mournful
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
upend(อัพ'เอนด) vt.,vi. วางกลับหัวหลับหาง,วางกลับกัน,มีผลกระทบมาก,ทำให้ปราชัย
visit(วิส'ซิท) vt. เยี่ยม,เยียน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกับ,มีผลกระทบ. vi. เยี่ยม,เยียน,ทำโทษ,การเยี่ยม,การเยียน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ., See also: visitable adj., Syn. sojourn,call. see,stop

English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง
interact(vt) มีปฏิกิริยาต่อกัน,มีผลกระทบต่อกัน
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
visit(vt) เยี่ยมเยียน,ไปเยือน,มีผลกระทบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top