ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move

M UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move-, *move*
Possible hiragana form: もう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tai chi move(n) รำไทเก็ก เช่น In every Tai Chi move every connection is maintained, but sometimes one connection is emphasized over the others, though they are all still happening simultaneously., , Syn. Tai Chi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move(vt) กระตุ้น, See also: ดลใจ, เร้าใจ, Syn. cause, influence, induce, incite, instigate, lead
move(vi) เคลื่อน, See also: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ, Syn. shift, transfer, propel, Ant. stop
move(vi) ดำเนินการ, See also: ลงมือทำ, Syn. take action
move(vi) ก้าวหน้า
move(vt) ทำให้สะเทือนใจ, See also: เร้าความรู้สึกของ, Syn. affect, touch, influence, induce, incite, instigate, lead
move(n) การดำเนินการ, See also: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า, Syn. action
move(n) การย้ายที่อยู่, See also: การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย
move(n) การเคลื่อนไหว, See also: การขยับ, การเคลื่อนย้าย, Syn. movement, motion
mover(n) บริษัทรับจ้างย้ายของ
mover(n) ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ, จำหน่ายไป, จากไป, ถ่ายท้อง, มีบทบาท, ดำเนินการ, เสนอ. vt. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ, แหย่, ทำให้ถ่ายท้อง, จำหน่ายไป, เสนอ. n. การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่, การสู่จุดหมายปลายทาง, การเดินหมากรุก, แต้ม, การรกระทำ
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้, เคลื่อนที่ได้, ไม่อยู่กับที่, เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ขบวนการ, ความพยายาม, คณะบุคคล, การดำเนินงาน, คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้, หยุดนิ่ง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์, เมินเฉย, ไม่ยอมแพ้, ยืนยัน, เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability, immovableness n. immovably adv. คำที่ม
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า vi. ย้าย, โยกย้าย, จากไป, หายไป n. การเอาออก, (ย้าย, โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน, การคั่นกลาง, การเลื่อนชั้น, ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
unmoved(อันมูฟวดฺ') adj. ไม่สะทกสะท้าน, ไม่มีเคลื่อนไหว, ไม่เกิดอารมณ์, เฉย, ไม่สงสาร,

English-Thai: Nontri Dictionary
move(n) รอบ, คราว, อุบาย, แต้ม, การเดินหมากรุก, การเคลื่อนไหว
move(vi) เคลื่อนไหว, เคลื่อนที่, ก้าวหน้า, ดำเนินการ, จากไป
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว, เสนอ, กระตุ้น, แหย่, เร้าใจ
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้, เคลื่อนย้ายได้, ไม่อยู่กับที่
movement(n) การเคลื่อนไหว, ความพยายาม, ขบวนการ, คณะ, ความประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moveการย้าย, การเคลื่อนย้าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
move๑. ยื่นคำขอ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ย้าย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementการเคลื่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]
Movement Cephalad, Longitudinalการเคลื่อนไถลขึ้น [การแพทย์]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement Disordersความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Movement Disorders, Stereotypedการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ทำซ้ำๆเป็นประจำ [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement of Rangeขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อ [การแพทย์]
Movement Patternsรูปแบบการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement Reactions, Automaticปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move it.ไปกัน Boxed In (2008)
Move itโยกย้าย Merry Madagascar (2009)
Move out.ไปเร็ว Centurion (2010)
MOVE IT.ไปเลย The Expendables 2 (2012)
Move a box!มาย้ายกล่องสิย่ะ! The Mirror Has Three Faces (2013)
I won't move until you sign!ผมจะไม่ถอยทัพจนกว่าคุณจะลงนาม The Great Dictator (1940)
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
- Yes, and I can move too!ใช่และฉันจะย้ายด้วย! Pinocchio (1940)
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา 12 Angry Men (1957)
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
He moves like a male.เขาเดินเหมือนผู้ชาย The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moveAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
moveA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
moveA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
moveAll the people present were moved by his speech.
moveAll the people were moved by his speech.
moveA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
moveAmerica is a country on the move.
moveAnimals seem to move at random.
moveAn old lady moved to place next door.
move Please move to the rear (of the bus).
moveArchie made a move on her.
moveA shadow moved across her face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยห่าง(v) move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai Definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
ขนย้าย(v) move, See also: relocate, transport, Syn. ขน, ย้าย, ยักย้าย, Example: เจ้าของบ้านยื่นคำขาดให้หล่อนขนย้ายของออกภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน, Thai Definition: เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
อพยพ(v) emigrate, See also: move, evacuate, Syn. ย้ายถิ่น, Ant. ตั้งมั่น, ปักหลัก, ตั้งถิ่นฐาน, Example: คนจีนแต่ครั้งรัชกาลที่3 อพยพเข้ามาในไทย โดยรับจ้างเป็นแรงงานและมีอาชีพเป็นพ่อค้า, Thai Definition: ย้ายจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปวดอุจจาระ(v) move one's bowels, See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate, Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้, Example: เด็กปวดอุจจาระมากแต่ไม่กล้าบอกครูเพื่อขอไปห้องน้ำ
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
ผู้เสนอ(n) proposer, See also: mover of a motion, Example: อียิปต์เห็นด้วยกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ร่น(v) move back, See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede, Example: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป, Thai Definition: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
รี่(adv) make straight for, See also: move in a straight line, Syn. ปรี่, Ant. รีรอ, Example: สามีของเธอเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชายฟอดใหญ่, Thai Definition: อย่างไม่รีรอ
ลอยหน้าลอยตา(v) move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้า, Ant. ก้มหน้าก้มตา, Example: นิภายืนเท้าสะเอว ลอยหน้าลอยตาและแลบลิ้นใส่เจ้าหมาตัวเล็ก, Thai Definition: กลอกหน้ากลับไปกลับมา (มักแสดงว่าไม่ยำเกรง)
แล่น(v) run (car), See also: move, glide, Example: ขณะนั้นมีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai Definition: เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเครื่อง[doēn khreūang] (v, exp) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOVE M UW1 V
MOVED M UW1 V D
MOVER M UW1 V ER0
MOVES M UW1 V Z
MOVERS M UW1 V ER0 Z
MOVEMENT M UW1 V M AH0 N T
MOVEMENTS M UW1 V M AH0 N T S
MOVEMENT'S M UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
move (v) mˈuːv (m uu1 v)
moved (v) mˈuːvd (m uu1 v d)
mover (n) mˈuːvər (m uu1 v @ r)
moves (v) mˈuːvz (m uu1 v z)
movers (n) mˈuːvəz (m uu1 v @ z)
movement (n) mˈuːvmənt (m uu1 v m @ n t)
movements (n) mˈuːvmənts (m uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports #832 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action #1,808 [Add to Longdo]
搬迁[bān qiān, ㄅㄢ ㄑㄧㄢ, / ] move; relocate #8,472 [Add to Longdo]
搬家[bān jiā, ㄅㄢ ㄐㄧㄚ, ] move (house) #12,003 [Add to Longdo]
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement #19,266 [Add to Longdo]
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, / ] movement (of a symphony) #22,102 [Add to Longdo]
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, / ] move back and forth; fiddle with #25,267 [Add to Longdo]
移开[yí kāi, ㄧˊ ㄎㄞ, / ] move away #29,208 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] move the mouth as in speaking #39,795 [Add to Longdo]
着法[zhāo fǎ, ㄓㄠ ㄈㄚˇ, / ] move in chess; movement in martial arts #50,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegung { f } | in Bewegungmove | on the move [Add to Longdo]
Platz da!Move along, please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
音楽[おんがく, ongaku] (n) music; musical movement; (P) #233 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n, vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) #641 [Add to Longdo]
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
除く[のぞく, nozoku] (v5k, vt) to remove; to exclude; to except; (P) #2,124 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top