ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move

M UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move-, *move*
Possible hiragana form: もう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tai chi move(n) รำไทเก็ก เช่น In every Tai Chi move every connection is maintained, but sometimes one connection is emphasized over the others, though they are all still happening simultaneously., , Syn. Tai Chi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move(vt) กระตุ้น, See also: ดลใจ, เร้าใจ, Syn. cause, influence, induce, incite, instigate, lead
move(vi) เคลื่อน, See also: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ, Syn. shift, transfer, propel, Ant. stop
move(vi) ดำเนินการ, See also: ลงมือทำ, Syn. take action
move(vi) ก้าวหน้า
move(vt) ทำให้สะเทือนใจ, See also: เร้าความรู้สึกของ, Syn. affect, touch, influence, induce, incite, instigate, lead
move(n) การดำเนินการ, See also: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า, Syn. action
move(n) การย้ายที่อยู่, See also: การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย
move(n) การเคลื่อนไหว, See also: การขยับ, การเคลื่อนย้าย, Syn. movement, motion
mover(n) บริษัทรับจ้างย้ายของ
mover(n) ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ, จำหน่ายไป, จากไป, ถ่ายท้อง, มีบทบาท, ดำเนินการ, เสนอ. vt. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ, แหย่, ทำให้ถ่ายท้อง, จำหน่ายไป, เสนอ. n. การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่, การสู่จุดหมายปลายทาง, การเดินหมากรุก, แต้ม, การรกระทำ
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้, เคลื่อนที่ได้, ไม่อยู่กับที่, เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ขบวนการ, ความพยายาม, คณะบุคคล, การดำเนินงาน, คณะบุคคล, Syn. motion, Ant. rest
bowel movement)n. การถ่ายท้อง
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้, หยุดนิ่ง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์, เมินเฉย, ไม่ยอมแพ้, ยืนยัน, เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability, immovableness n. immovably adv. คำที่ม
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า vi. ย้าย, โยกย้าย, จากไป, หายไป n. การเอาออก, (ย้าย, โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน, การคั่นกลาง, การเลื่อนชั้น, ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
unmoved(อันมูฟวดฺ') adj. ไม่สะทกสะท้าน, ไม่มีเคลื่อนไหว, ไม่เกิดอารมณ์, เฉย, ไม่สงสาร,

English-Thai: Nontri Dictionary
move(n) รอบ, คราว, อุบาย, แต้ม, การเดินหมากรุก, การเคลื่อนไหว
move(vi) เคลื่อนไหว, เคลื่อนที่, ก้าวหน้า, ดำเนินการ, จากไป
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว, เสนอ, กระตุ้น, แหย่, เร้าใจ
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้, เคลื่อนย้ายได้, ไม่อยู่กับที่
movement(n) การเคลื่อนไหว, ความพยายาม, ขบวนการ, คณะ, ความประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moveการย้าย, การเคลื่อนย้าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
move๑. ยื่นคำขอ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ย้าย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementการเคลื่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, labourขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Movement Caudad, Longitudinalการเคลื่อนไถลลง [การแพทย์]
Movement Cephalad, Longitudinalการเคลื่อนไถลขึ้น [การแพทย์]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement Disordersความผิดปกติของการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Movement Disorders, Stereotypedการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ทำซ้ำๆเป็นประจำ [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement of Rangeขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อ [การแพทย์]
Movement Patternsรูปแบบการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement Reactions, Automaticปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move it.ไปกัน Boxed In (2008)
Move itโยกย้าย Merry Madagascar (2009)
Move out.ไปเร็ว Centurion (2010)
MOVE IT.ไปเลย The Expendables 2 (2012)
Move a box!มาย้ายกล่องสิย่ะ! The Mirror Has Three Faces (2013)
I won't move until you sign!ผมจะไม่ถอยทัพจนกว่าคุณจะลงนาม The Great Dictator (1940)
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
- Yes, and I can move too!ใช่และฉันจะย้ายด้วย! Pinocchio (1940)
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา 12 Angry Men (1957)
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
He moves like a male.เขาเดินเหมือนผู้ชาย The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moveAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
moveA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
moveA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
moveAll the people present were moved by his speech.
moveAll the people were moved by his speech.
moveA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
moveAmerica is a country on the move.
moveAnimals seem to move at random.
moveAn old lady moved to place next door.
move Please move to the rear (of the bus).
moveArchie made a move on her.
moveA shadow moved across her face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยห่าง(v) move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai Definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
ขนย้าย(v) move, See also: relocate, transport, Syn. ขน, ย้าย, ยักย้าย, Example: เจ้าของบ้านยื่นคำขาดให้หล่อนขนย้ายของออกภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน, Thai Definition: เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
อพยพ(v) emigrate, See also: move, evacuate, Syn. ย้ายถิ่น, Ant. ตั้งมั่น, ปักหลัก, ตั้งถิ่นฐาน, Example: คนจีนแต่ครั้งรัชกาลที่3 อพยพเข้ามาในไทย โดยรับจ้างเป็นแรงงานและมีอาชีพเป็นพ่อค้า, Thai Definition: ย้ายจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปวดอุจจาระ(v) move one's bowels, See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate, Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้, Example: เด็กปวดอุจจาระมากแต่ไม่กล้าบอกครูเพื่อขอไปห้องน้ำ
การเคลื่อนไหว(n) movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
ผู้เสนอ(n) proposer, See also: mover of a motion, Example: อียิปต์เห็นด้วยกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ร่น(v) move back, See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede, Example: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป, Thai Definition: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
รี่(adv) make straight for, See also: move in a straight line, Syn. ปรี่, Ant. รีรอ, Example: สามีของเธอเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชายฟอดใหญ่, Thai Definition: อย่างไม่รีรอ
ลอยหน้าลอยตา(v) move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้า, Ant. ก้มหน้าก้มตา, Example: นิภายืนเท้าสะเอว ลอยหน้าลอยตาและแลบลิ้นใส่เจ้าหมาตัวเล็ก, Thai Definition: กลอกหน้ากลับไปกลับมา (มักแสดงว่าไม่ยำเกรง)
แล่น(v) run (car), See also: move, glide, Example: ขณะนั้นมีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai Definition: เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเครื่อง[doēn khreūang] (v, exp) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOVE M UW1 V
MOVED M UW1 V D
MOVER M UW1 V ER0
MOVES M UW1 V Z
MOVERS M UW1 V ER0 Z
MOVEMENT M UW1 V M AH0 N T
MOVEMENTS M UW1 V M AH0 N T S
MOVEMENT'S M UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
move (v) mˈuːv (m uu1 v)
moved (v) mˈuːvd (m uu1 v d)
mover (n) mˈuːvər (m uu1 v @ r)
moves (v) mˈuːvz (m uu1 v z)
movers (n) mˈuːvəz (m uu1 v @ z)
movement (n) mˈuːvmənt (m uu1 v m @ n t)
movements (n) mˈuːvmənts (m uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action, #1,808 [Add to Longdo]
搬迁[bān qiān, ㄅㄢ ㄑㄧㄢ, / ] move; relocate, #8,472 [Add to Longdo]
搬家[bān jiā, ㄅㄢ ㄐㄧㄚ, ] move (house), #12,003 [Add to Longdo]
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement, #19,266 [Add to Longdo]
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, / ] movement (of a symphony), #22,102 [Add to Longdo]
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, / ] move back and forth; fiddle with, #25,267 [Add to Longdo]
移开[yí kāi, ㄧˊ ㄎㄞ, / ] move away, #29,208 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] move the mouth as in speaking, #39,795 [Add to Longdo]
着法[zhāo fǎ, ㄓㄠ ㄈㄚˇ, / ] move in chess; movement in martial arts, #50,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegung { f } | in Bewegungmove | on the move [Add to Longdo]
Platz da!Move along, please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
ぐらぐら[guragura] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
こそこそ[kosokoso] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to, n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
ほろり[horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\, n.
   1. The act of moving; a movement.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chess, Checkers, etc.) The act of moving one of the
    pieces, from one position to another, in the progress of
    the game; also, the opportunity or obligation to so move a
    piece; one's turn; as, you can only borrow from the bank
    in Monopoly when it's your move.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. An act for the attainment of an object; a step in the
    execution of a plan or purpose.
    [1913 Webster]
 
   {To make a move}.
    (a) To take some action toward a goal, usually one
      involving interaction with other people.
    (b) To move a piece, as in a game.
 
   {To be on the move}, to bustle or stir about. [Colloq.]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\ (m[=oo]v), v. t. [imp. & p. p. {Moved} (m[=oo]vd);
   p. pr. & vb. n. {Moving}.] [OE. moven, OF. moveir, F.
   mouvoir, L. movere; cf. Gr. 'amei`bein to change, exchange,
   go in or out, quit, Skr. m[imac]v, p. p. m[=u]ta, to move,
   push. Cf. {Emotion}, {Mew} to molt, {Mob}, {Mutable},
   {Mutiny}.]
   1. To cause to change place or posture in any manner; to set
    in motion; to carry, convey, draw, or push from one place
    to another; to impel; to stir; as, the wind moves a
    vessel; the horse moves a carriage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chess, Checkers, etc.) To transfer (a piece or man) from
    one space or position to another on a playing board,
    according to the rules of the game; as, to move a king.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to action by the presentation of motives; to
    rouse by representation, persuasion, or appeal; to
    influence.
    [1913 Webster]
 
       Minds desirous of revenge were not moved with gold.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       No female arts his mind could move.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To arouse the feelings or passions of; especially, to
    excite to tenderness or compassion; to touch pathetically;
    to excite, as an emotion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When he saw the multitudes, he was moved with
       compassion on them.          --Matt. ix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       [The use of images] in orations and poetry is to
       move pity or terror.         --Felton.
    [1913 Webster]
 
   5. To propose; to recommend; specifically, to propose
    formally for consideration and determination, in a
    deliberative assembly; to submit, as a resolution to be
    adopted; as, to move to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Let me but move one question to your daughter.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They are to be blamed alike who move and who decline
       war upon particular respects.     --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply to, as for aid. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To stir; agitate; trouble; affect; persuade; influence;
     actuate; impel; rouse; prompt; instigate; incite;
     induce; incline; propose; offer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\, v. i.
   1. To change place or posture; to stir; to go, in any manner,
    from one place or position to another; as, a ship moves
    rapidly.
    [1913 Webster]
 
       The foundations also of the hills moved and were
       shaken, because he was wroth.     --Ps. xviii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       On the green bank I sat and listened long, . . .
       Nor till her lay was ended could I move. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To act; to take action; to stir; to begin to act; as, to
    move in a matter.
    [1913 Webster]
 
   3. To change residence; to remove, as from one house, town,
    or state, to another.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chess, Checkers, etc.) To change the place of a piece in
    accordance with the rules of the game.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move
   n 1: the act of deciding to do something; "he didn't make a move
      to help"; "his first move was to hire a lawyer"
   2: the act of changing your residence or place of business;
     "they say that three moves equal one fire" [syn: {move},
     {relocation}]
   3: a change of position that does not entail a change of
     location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
     surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
     of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
     {movement}, {move}, {motility}]
   4: the act of changing location from one place to another;
     "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of
     people from the farms to the cities"; "his move put him
     directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}]
   5: (game) a player's turn to take some action permitted by the
     rules of the game
   v 1: change location; move, travel, or proceed, also
      metaphorically; "How fast does your new car go?"; "We
      travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went
      from door to door looking for the suspect"; "The soldiers
      moved towards the city in an attempt to take it before
      night fell"; "news travelled fast" [syn: {travel}, {go},
      {move}, {locomote}] [ant: {stay in place}]
   2: cause to move or shift into a new position or place, both in
     a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into
     the corner, please"; "I'm moving my money to another bank";
     "The director moved more responsibilities onto his new
     assistant" [syn: {move}, {displace}]
   3: move so as to change position, perform a nontranslational
     motion; "He moved his hand slightly to the right" [ant:
     {stand still}]
   4: change residence, affiliation, or place of employment; "We
     moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved
     from one team to another" [ant: {stay}, {stay put}, {stick},
     {stick around}]
   5: follow a procedure or take a course; "We should go farther in
     this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about
     the world in a certain manner"; "Messages must go through
     diplomatic channels" [syn: {go}, {proceed}, {move}]
   6: be in a state of action; "she is always moving" [syn: {be
     active}, {move}] [ant: {rest}]
   7: go or proceed from one point to another; "the debate moved
     from family values to the economy"
   8: perform an action, or work out or perform (an action); "think
     before you act"; "We must move quickly"; "The governor should
     act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by
     grabbing the toddler and covering him with a wet towel" [syn:
     {act}, {move}] [ant: {forbear}, {refrain}]
   9: have an emotional or cognitive impact upon; "This child
     impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me
     as odd" [syn: {affect}, {impress}, {move}, {strike}]
   10: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice my
     career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
     {prompt}, {incite}]
   11: arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all"
   12: dispose of by selling; "The chairman of the company told the
     salesmen to move the computers"
   13: progress by being changed; "The speech has to go through
     several more drafts"; "run through your presentation before
     the meeting" [syn: {move}, {go}, {run}]
   14: live one's life in a specified environment; "she moves in
     certain circles only"
   15: have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?"
     [syn: {move}, {go}]
   16: propose formally; in a debate or parliamentary meeting [syn:
     {move}, {make a motion}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MOVE
     Microsoft Overlay Virtual Environment (MS)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top