ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonhomie

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonhomie-, *bonhomie*
Possible hiragana form: ぼんほみえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonhomie[N] ความมีมิตรไมตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonhomie (n) bˈɒnəmiː (b o1 n @ m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonhomie {f}; Jovialität {f}bonhomie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonhomie \Bon`ho*mie"\, Bonhommie \Bon`hom*mie"\
   (b[o^]n`[o^]*m[=e]"), n. [F.]
   Good nature; pleasant and easy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonhomie
   n 1: a disposition to be friendly and approachable (easy to talk
      to) [syn: {affability}, {affableness}, {amiability},
      {amiableness}, {bonhomie}, {geniality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top