ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affected

AH0 F EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affected-, *affected*, affect, affecte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected(adj) ได้รับผล, Syn. influenced
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ, แท้จริง, ไม่เสแสร้ง, โดยธรรมชาติ, ง่าย ๆ , ไม่มีอิทธิพลต่อ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, เสแสร้ง
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่พอใจ, เหินห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The most important is that Fletcher cannot be affected by this.ที่สำคัญ.. ต้องไม่กระทบกับเฟลทเชอร์ The Bodyguard (1992)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
Have you heard the rumors... that Cane's books have affected certain readers?คุณเคยได้ยินข่าวลือที่ว่า หนังสือของเคนมีอิทธิพลกับผู้อ่านบ้างมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It hasn't affected our relationship in any way. She just came to apologise.มันไม่มีผลอะไรกับความสัมพันธ์ของเราหรอก หล่อนมาเพื่อขอโทษน่ะ Hope Springs (2003)
He was affected by the cloud like us.เขาได้รับผลกระทบเหมือนเรา. Fantastic Four (2005)
It seems this has greatly affected him.ดูเหมือนเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพระองค์มาก Episode #1.42 (2006)
First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.การสืบส่วนอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย. มันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน คดีอาชญากรรม. Deja Vu (2006)
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
You're not the only one affected by this.คุณไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ Good Fences (2007)
I thought that only affected werewolves.ฉันนึกว่าใช้ได้แค่กับมนุษย์หมาป่า Strange Love (2008)
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectedApply a compress to the affected part every two hours.
affectedHe affected by heat.
affectedHe affected not to hear me.
affectedHer nature is neither affected nor pretentious.
affectedHe said that with an affected air.
affectedHe was much affected by the sad news.
affectedHis affected manner of speaking seemed very assured.
affectedHis health was affected by the great heat.
affectedHis speech deeply affected the audience.
affectedHis unhappy childhood affected his outlook on life.
affectedI affected not to understand what he was saying.
affectedI am easily affected by cold weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัดสะบิ้ง(adv) affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
ชดช้อย(adj) gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู
ช้อยชด(adj) affectedly graceful, See also: graceful in manner

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ได้รับผล[dāirap phon] (adj) EN: affected
ดัดจริต[datjarit] (v) EN: be affected  FR: être maniéré ; affecter
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
กระเทือนใจ[kratheūoenjai] (v) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt
กระตุก[kratuk] (v) EN: be affected by spasms
กระตุ้งกระติ้ง[kratungkrating] (adj) EN: coquettish ; girlish ; affected  FR: coquet
กรีด[krīt] (v) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFECTED AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affected (v) ˈəfˈɛktɪd (@1 f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial #17,788 [Add to Longdo]
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, / ] affected; to put on an act; to indulge in histrionics #38,574 [Add to Longdo]
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy #49,773 [Add to Longdo]
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, ] affected by cold; to catch cold #58,772 [Add to Longdo]
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy #64,533 [Add to Longdo]
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] affected (usually adversely); to suffer [Add to Longdo]
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, ] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
affektiert { adj } | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
不自然[ふしぜん, fushizen] (adj-na, n) unnatural; artificial; affected; strained; (P) #9,832 [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na, n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) #10,148 [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) #17,686 [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
すかす[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp, v1) to be positively affected by someone's strength of spirit [Add to Longdo]
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n, adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top