ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

事件

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -事件-, *事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] event-related potential [Add to Longdo]
亚罗号事件[Yà luó hào shì jiàn, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Arrow incident of 1856 (used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]
六四事件[liù sì shì jiàn, ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] Tian'anmen incident of 4th Jun 1989 [Add to Longdo]
南京大屠杀事件[Nán jīng dà tú shā shì jiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Nanjing massacre of December 1937; the Rape of Nanjing (documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如) [Add to Longdo]
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]
事件[hé shì jiàn, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] nuclear incident [Add to Longdo]
汽车炸弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] car bombing [Add to Longdo]
突发事件[tū fā shì jiàn, ㄊㄨ ㄈㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] sudden occurrence [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事件[じけん, jiken] (n) คดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [Add to Longdo]
事件の綾[じけんのあや, jikennoaya] (n) web of the case [Add to Longdo]
事件解決[じけんかいけつ, jikenkaiketsu] (n) resolution of an incident; solution to a (criminal) case [Add to Longdo]
事件記者[じけんきしゃ, jikenkisha] (n) police reporter [Add to Longdo]
事件[じけんひょう, jikenhyou] (n) docket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you remember the mysterious murder?あなたはその不可解な殺人事件を覚えていますか。
That incident is printed on my mind.あの事件は私の心に刻みつけられている。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大統領の失態であった。
Who will hear the case?あの事件は誰が審理するのですか。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して影響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない。
Cases of this nature are decreasing.こういう種類の事件は減少しつつある。
This is the place where the accident happened.ここがあの事件の起こった場所です。
This is the place where the incident took place.ここがその事件の起こった場所である。
This is how the accident happened.このようにしてその事件は起こったのです。
The police have few clues to go on in this case.この事件では警察はほとんど手がかりがない。
Give me a hand with this case.この事件で手を貸してください。
There must be someone behind this affair.この事件の陰に誰か黒幕がいるに違いない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then perhaps you will convey to Her Highness... that I've been waiting for some time now to congratulate her... on the great historic event of providing our country with a much-needed heir to the throne.[CN] 那么也许你会转告给女殿下... 说我一直等着某个 时候去向你祝贺... 祝贺她为我们国家提供了 一个急需的皇位继承人的 这个伟大的历史事件 The Scarlet Empress (1934)
When the news that Taki no Shiraito had been charged with the murder of Iwabuchi the loan shark got out, the whole town came alive.[CN] 水艺大师白丝被捕 为此事件整个金泽城沸沸扬扬 Taki no shiraito (1933)
-You're welcome.[JA] (慎) けど 父親の事件の数日後 Affection (2017)
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.[JA] 駆けつけた警察官も 刺殺されるという事件が 起きました Reason (2017)
After the murder, it was paid off.[JA] 事件のあと 完済されてたわ Reason (2017)
All I'm sayin' is that there's going to be a fight at the camp Saturday night... and there'll be deputies ready to go in.[CN] 营里周末舞会时会出现打架事件 警长会候在外面 The Grapes of Wrath (1940)
I get a boner just knowing every man in here would crawl naked over broken glass smeared in leopard shit to sniff the sweaty nutsack of the man who takes her to bed every night.[JA] 大事件だろ? サムを抱いた俺のタマを 嗅ぐために The Widow Maker (2017)
That night the first in a series of mysterious crimes took place.[CN] 那一晚起,开始了一系列神秘犯罪事件 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
See that you do justice to it in future emergencies.[CN] 保证你会适当处理 未来的紧急事件 The Scarlet Empress (1934)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.[CN] 我们的心爱的元首 和那位独裁者朋友坐在一起, 亲临这个历史性的事件. The Great Dictator (1940)
What your father did has nothing to do with you.[JA] お父さんの事件とは 関係ありませんよ Appeal (2017)
Look, he... he would kill me if I told you, but, um, when he heard, he kind of broke down.[JA] 話したら殺されそうだけど 事件を知って ボロボロになっちゃたみたい Stalker's Prey (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事件[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top