Search result for

responsibility

(70 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -responsibility-, *responsibility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
responsibility[N] ความรับผิดชอบ, Syn. accountability
responsibility[N] หน้าที่, See also: ภาระ, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ, Syn. duty, obligation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
responsibility(ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่, Syn. accountability

English-Thai: Nontri Dictionary
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
responsibilityความรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility, legalความรับผิดชอบตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibility, politicalความรับผิดชอบทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibility, socialความรับผิดชอบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Responsibilityความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Responsibility accountingการบัญชีตามความรับผิดชอบ [การบัญชี]
Responsibility in childrenความรับผิดชอบในเด็ก [TU Subject Heading]
Responsibility to protect หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง เป็นหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ(High Level Panel Meeting - HLPM) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ นครนิวยอร์ก ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางมนุษยธรรม ( humanitarian interference/intervention of humanity)เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่าล้างชนชาติ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบและที่จะต้องดำเนินการร่วมกันโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย ของรัฐ ความอ่อนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไม่มีการนิยามแนวความคิด R2P รวมถึงขอบเขตของ R2P ที่ชัดเจน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to accept real responsibilityเธอควรจะรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
I should've known better than to give so much responsibilityฉันควรจะรู้ตัวก่อนที่จะให้เครดิตความรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
I'm already taking responsibility for one doctor with a drug habit.ฉันพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบ เยี่ยงหมอคนหนึ่ง พร้อมกับการติดยา Lucky Thirteen (2008)
That's your responsibility.นั่นคือหน้าที่ของเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
He has accepted it is his responsibility.เขายอมรับแล้วว่าทั้งหมดคือความรับผิดชอบของเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
- I have a responsibility to take care of this kingdom.ข้ามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาอาณาจักรนี้ The Mark of Nimueh (2008)
Your safety is his responsibility.เจ้าอยู่ที่นั่นก็ปลอดภัยดีอยู่แล้ว The Moment of Truth (2008)
It is my responsibility to protect the people of this land from its enemies.ข้ามีหน้าที่ต้องปกป้อง ประชาชนจากศัตรู To Kill the King (2008)
The responsibility would be too great.ความรับผิดชอบมันใหญ่หลวงนัก To Kill the King (2008)
The way I see it, a man should take responsibility.ยังไงก็ตาม ฉันรู้สึกอย่างนี้นะ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชาย ก็คือ ความรับผิดชอบ Scandal Makers (2008)
to take responsibility.ความรับผิดชอบเป็นส่วน... . Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responsibilityA great responsibility lies on his shoulders.
responsibilityA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.
responsibilityAnd how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?
responsibilityAs far as this problem is concerned, you cannot escape your responsibility.
responsibilityBecause and, who does not take responsibility either?
responsibilityCaptains have responsibility for ship and crew.
responsibilityCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
responsibilityClara's lack of responsibility drives me mad.
responsibilityDon't try to duck out early. Where's your sense of responsibility?
responsibilityEvery privilege carries responsibility with it.
responsibilityGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
responsibilityHasn't it been solved yet? Whose responsibility is it, the prefecture's or the country's?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระ[N] burden, See also: responsibility, charge, duty, task, obligation, Syn. ภารกิจ, หน้าที่, ภาระหน้าที่, Example: เขาอยากจะปลดเปลื้องภาระของเขาให้น้องชายทำแทนเสียที, Thai definition: หน้าที่การงานหรือธุระที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ภาระติดพัน[N] obligation, See also: responsibility, Example: กองมรดกมีภาระติดพันที่จะต้องบำรุงมูลนิธิหลายแห่ง, Thai definition: ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
ความรับผิดชอบ[N] responsibility, See also: obligation, answerability, accountability, Example: นักเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi khwām rapphitchøp) EN: delegation of responsibility   
กรณีย์[n.] (karanī = køranī ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility   FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapphitchøp) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability   FR: responsabilité [f]
ความรับผิดชอบร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitchøp ruam kan) EN: collective responsibility   FR: responsabilité collective [f]
ความรับผิดชอบต่อสังคม[n. exp.] (khwām rapphitchøp tø sangkhom) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR)   FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
ความรับผิดทางอาญา[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā) EN: criminal responsibility   
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā thī bao long) EN: diminished criminal responsibility   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapphit tø bukkhon phāinøk) EN: third party responsibility   
ความสำนึกรับผิดชอบ[n. exp.] (khwām samneuk rapphitchøp) EN: sense of responsibility   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPONSIBILITY    R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
responsibility    (n) (r i1 s p o2 n s @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompetenz {f}; Zuständigkeit {f} | fachliche Kompetenz | methodische Kompetenz | in die Kompetenz fallenresponsibility | professional responsibility | methodical responsibility | to be the responsibility of [Add to Longdo]
Mängelhaftung {f}responsibility for defects [Add to Longdo]
Verantwortlichkeit {f}; Verantwortung {f} | Verantwortlichkeiten {pl}responsibility | responsibilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
レスポンシビリティー[, resuponshibiritei-] (n) responsibility [Add to Longdo]
一存[いちぞん, ichizon] (n) one's own discretion (idea, responsibility) [Add to Longdo]
引責[いんせき, inseki] (n,vs) taking responsibility; (P) [Add to Longdo]
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n,vs) taking responsibility upon oneself (and resigning) [Add to Longdo]
押っ被さる[おっかぶさる, okkabusaru] (v5r,vi) (1) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [Add to Longdo]
荷が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp,v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
荷が重い[にがおもい, nigaomoi] (exp) to have a lot on one's shoulders; to bear a lot of responsibility [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of, #8,046 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Responsibility \Re*spon`si*bil"i*ty\ (r?*sp?n`s?*b?l"?*t?), n.;
   pl. {-ties} (-t?z). [Cf. F. responsabilit['e].]
   1. The state of being responsible, accountable, or
    answerable, as for a trust, debt, or obligation.
    [1913 Webster]
 
   2. That for which anyone is responsible or accountable; as,
    the resonsibilities of power.
    [1913 Webster]
 
   3. Ability to answer in payment; means of paying.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 responsibility
   n 1: the social force that binds you to the courses of action
      demanded by that force; "we must instill a sense of duty in
      our children"; "every right implies a responsibility; every
      opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John
      D.Rockefeller Jr [syn: {duty}, {responsibility},
      {obligation}]
   2: the proper sphere or extent of your activities; "it was his
     province to take care of himself" [syn: {province},
     {responsibility}]
   3: a form of trustworthiness; the trait of being answerable to
     someone for something or being responsible for one's conduct;
     "he holds a position of great responsibility" [syn:
     {responsibility}, {responsibleness}] [ant:
     {irresponsibility}, {irresponsibleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top