ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

append

AH0 P EH1 N D   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -append-, *append*, appen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
append[VT] ทำให้เชื่อมต่อกัน, Syn. attach, fasten, fix
append[VT] เพิ่มข้อมูลเสริม, Syn. affix, supplement, annex, add
appendix[N] ภาคผนวก, See also: ส่วนเพิ่ม, Syn. addendum, supplement, attachment
appendix[N] ไส้ติ่ง, Syn. vermiform appendix
append to[PHRV] เพิ่ม, See also: เติม
appendage[N] ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage[N] ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory
appendant[N] ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendent
appendant[ADJ] ผนวก, Syn. appendent
appendent[N] ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
vermiform appendixn. ไส้ติ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appendผนวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appendผนวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendectomyการตัดไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendiceal abscessฝีไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicitisโรคไส้ติ่งอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicledมีรยางค์เล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendicularจะงอยเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appendagesระยางค์, ส่วนยื่นต่างๆ, ระยางค์ [การแพทย์]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
Appendectomyไส้ติ่ง, การตัด; ผ่าตัดไส้ติ่ง; การตัดไส้ติ่ง; การผ่าตัดไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendectomy, Retrogradeการเลาะไส้ติ่งเริ่มจากส่วนโคนขึ้นไปหาส่วนปลาย [การแพทย์]
Appendiceal Abscessฝีไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendiceal Neoplasmsไส้ติ่ง, เนื้องอก [การแพทย์]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ, การอักเสบของไส้ติ่ง, ปวดท้องไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendicitis, Acuteไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน, การอักเสบของไส้ติ่ง, ไส้ติ่งอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
append"How did it go?" "They said it was acute appendicitis"
appendI believe you have appendicitis.
appendI would rather not append so much money on clothes.
appendThe surgeon took out his patient's appendix.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
ผนวก[V] append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai definition: รวมเข้าไป
ไส้ติ่ง[N] vermiform-appendix, See also: appendix, Example: ผมฟังหมอพูดไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: ไส้ที่เป็นติ่งย้อยจากลำไส้ใหญ่ของคน
ต่อท้าย[V] attach, See also: append, annex, tack, tag, Syn. พ่วง, ห้อยท้าย, Example: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง, Thai definition: ติดอยู่ข้างหลัง
รยางค์[N] appendage, Example: เนื่องจากรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีกสำหรับบิน ดังนั้นการจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของปาก, Thai definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ขมวด[V] wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear   FR: queue [f] ; appendice [m]
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat saiting) EN: appendectomy   FR: appendicectomie [f]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; rider   
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended   FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach   FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ไส้ติ่ง[n.] (saiting) EN: vermiform-appendix ; appendix   FR: appendice [f]
ไส้ติ่งอักเสบ[n.] (saiting aksēp) EN: appendicitis   FR: appendicite [f]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEND AH0 P EH1 N D
APPENDED AH0 P EH1 N D IH0 D
APPENDIX AH0 P EH1 N D IH0 K S
APPENDAGE AH0 P EH1 N D IH0 JH
APPENDAGES AH0 P EH1 N D IH0 JH IH0 Z
APPENDIXES AH0 P EH1 N D IH0 K S IH0 Z
APPENDECTOMY AE2 P IH0 N D EH1 K T AH0 M IY0
APPENDICITIS AH0 P EH2 N D IH2 S AY1 T IH0 Z
APPENDECTOMIES AE2 P AH0 N D EH1 K T AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
append (v) ˈəpˈɛnd (@1 p e1 n d)
appends (v) ˈəpˈɛndz (@1 p e1 n d z)
appended (v) ˈəpˈɛndɪd (@1 p e1 n d i d)
appendix (n) ˈəpˈɛndɪks (@1 p e1 n d i k s)
appendage (n) ˈəpˈɛndɪʤ (@1 p e1 n d i jh)
appending (v) ˈəpˈɛndɪŋ (@1 p e1 n d i ng)
appendages (n) ˈəpˈɛndɪʤɪz (@1 p e1 n d i jh i z)
appendices (n) ˈəpˈɛndɪsiːz (@1 p e1 n d i s ii z)
appendixes (n) ˈəpˈɛndɪksɪz (@1 p e1 n d i k s i z)
appendectomy (n) ˌæpɛndˈɛktəmiː (a2 p e n d e1 k t @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, / ] appendix (in human body), #30,056 [Add to Longdo]
阑尾炎[lán wěi yán, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄧㄢˊ, / ] appendicitis, #30,387 [Add to Longdo]
附录[fù lù, ㄈㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] appendix, #32,186 [Add to Longdo]
盲肠[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, / ] appendix (anat.); cecum, #43,124 [Add to Longdo]
盲肠炎[máng cháng yán, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] appendicitis, #130,175 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhangbereich {m}append area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッペ[, appe] (n) (abbr) (See アペンディサイティス) appendicitis [Add to Longdo]
アペンディサイティス[, apendeisaiteisu] (n) (See 虫垂炎) appendicitis [Add to Longdo]
アペンディックス;アペンディクス[, apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.) [Add to Longdo]
アペンド[, apendo] (n) {comp} append [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics [Add to Longdo]
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket [Add to Longdo]
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]
アペンド[あぺんど, apendo] append [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
虫垂[ちゅうすい, chuusui] Appendix, Blinddarm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Append \Ap*pend"\ ([a^]p*p[e^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Appended}; p. pr. & vb. n. {Appending}.] [L. appendere or F.
   appendre: cf. OE. appenden, apenden, to belong, OF. apendre,
   F. appendre, fr. L. append[=e]re, v. i., to hang to,
   append[e^]re, v. t., to hang to; ad + pend[=e]re, v. i., to
   hang, pend[e^]re, v. t., to hang. See {Pendant}.]
   1. To hang or attach to, as by a string, so that the thing is
    suspended; as, a seal appended to a record; the
    inscription was appended to the column.
    [1913 Webster]
 
   2. To add, as an accessory to the principal thing; to annex;
    as, notes appended to this chapter.
    [1913 Webster]
 
       A further purpose appended to the primary one. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 append
   v 1: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
      where he used an invented language" [syn: {append}, {add
      on}, {supplement}, {affix}]
   2: fix to; attach; "append a charm to the necklace" [syn:
     {append}, {tag on}, {tack on}, {tack}, {hang on}]
   3: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top