ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amiable

EY1 M IY0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiable-, *amiable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable, Ant. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ, น่ารัก, มีอัธยาศัยดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด Red Dawn (2012)
Men of science are amiable and morally superior.ผู้ชายของวิทยาศาสตร์มีความ น่ารักและดีกว่าทางศีลธรรม The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amiableAn amiable fellow.
amiableShe is amiable to everybody.
amiableShe is not only beautiful but also amiable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
การหย่าโดยความยินยอม[kān yā dōi khwām yinyøm] (n, exp) FR: divorce à l'amiable [ m ]
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMIABLE EY1 M IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiable (j) ˈɛɪmɪəʳbl (ei1 m i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely, #1,002 [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] amiable (disposition); easy-going, #23,004 [Add to Longdo]
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, ] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in, #56,929 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
温良[おんりょう, onryou] (adj-na, n) gentle; amiable [Add to Longdo]
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiable \A"mi*a*ble\, a. [F. amiable, L. amicabilis friendly,
   fr. amicus friend, fr. amare to love. The meaning has been
   influenced by F. aimable, L. amabilis lovable, fr. amare to
   love. Cf. {Amicable}, {Amorous}, {Amability}.]
   1. Lovable; lovely; pleasing. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       So amiable a prospect.        --Sir T.
                          Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Friendly; kindly; sweet; gracious; as, an amiable temper
    or mood; amiable ideas.
    [1913 Webster]
 
   3. Possessing sweetness of disposition; having sweetness of
    temper, kind-heartedness, etc., which causes one to be
    liked; as, an amiable woman.
    [1913 Webster]
 
   4. Done out of love. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lay an amiable siege to the honesty of this Ford's
       wife.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amiable
   adj 1: disposed to please; "an amiable villain with a cocky
       sidelong grin"- Hal Hinson [syn: {amiable}, {good-
       humored}, {good-humoured}]
   2: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile"; "an
     amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
     greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
     {cordial}, {genial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top