ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amiable

EY1 M IY0 AH0 B AH0 L   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiable-, *amiable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ Episode #1.6 (1995)
- Is he amiable? - Who?-เขาน่าเลื่อมใสมั้ยคะ Pride & Prejudice (2005)
- I dare say you will find him amiable.-ฉันกล้าพูดว่าเขาเป็นคนน่ารัก Pride & Prejudice (2005)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
If they are amiable, they have no minds of their own.ถ้าพวกเขาอ่อนโยน พวกเขาคงไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง Pride & Prejudice (2005)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด Red Dawn (2012)
Oh, now, that's not very amiable, is it?โอ้ว นั่นไม่น่ารักเอาซะเลยนะ The Originals (2013)
Men of science are amiable and morally superior.ผู้ชายของวิทยาศาสตร์มีความ น่ารักและดีกว่าทางศีลธรรม The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amiableAn amiable fellow.
amiableShe is amiable to everybody.
amiableShe is not only beautiful but also amiable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ๋มจิ๋ม [adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty   
การหย่าโดยความยินยอม[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm ) FR: divorce à l'amiable [m]
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions   FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIABLE    EY1 M IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiable    (j) ˈɛɪmɪəʴbl (ei1 m i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely, #1,002 [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] amiable (disposition); easy-going, #23,004 [Add to Longdo]
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, ] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in, #56,929 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable [Add to Longdo]
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiable \A"mi*a*ble\, a. [F. amiable, L. amicabilis friendly,
   fr. amicus friend, fr. amare to love. The meaning has been
   influenced by F. aimable, L. amabilis lovable, fr. amare to
   love. Cf. {Amicable}, {Amorous}, {Amability}.]
   1. Lovable; lovely; pleasing. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       So amiable a prospect.        --Sir T.
                          Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Friendly; kindly; sweet; gracious; as, an amiable temper
    or mood; amiable ideas.
    [1913 Webster]
 
   3. Possessing sweetness of disposition; having sweetness of
    temper, kind-heartedness, etc., which causes one to be
    liked; as, an amiable woman.
    [1913 Webster]
 
   4. Done out of love. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lay an amiable siege to the honesty of this Ford's
       wife.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amiable
   adj 1: disposed to please; "an amiable villain with a cocky
       sidelong grin"- Hal Hinson [syn: {amiable}, {good-
       humored}, {good-humoured}]
   2: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile"; "an
     amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
     greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
     {cordial}, {genial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top