ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affectionate

AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affectionate-, *affectionate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affectionate[ADJ] ซึ่งรักใคร่, See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก, Syn. loving, tender, fond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Affectionately known as the " Purple Julie" it' ll kill you in less than a minute.หรือรู้จักกันในอีกนามว่า "จูลี่สีม่วง" มันฆ่าคุณได้ ภายในหนึ่งนาที Dark Harbor (1998)
Now I affectionately refer to all ladies as Tottie.ข้อมูลแค่นี้พอไหม Rock Star (2001)
- And you have an affectionate mother who would make the most of it.-พ่อคะ... -และลูก ยังมีแม่ที่น่ารัก ผู้ที่จะหาประโยชน์จนถึงที่สุด Pride & Prejudice (2005)
Lily had been, well, extra affectionate.ลิลลี่ก็ดูเหมือนจะมีความอ่อนไหวอยู่เรื่อยๆ Purple Giraffe (2005)
"Yours affectionately, and in haste, Jane. ""จากที่รักของเธอที่กำลังรีบร้อน เจน" Becoming Jane (2007)
Bryce and Sarah will be very affectionate.ไบร์ซกับซาร่าจะแสดงความรักต่อกัน Chuck Versus the Break-Up (2008)
Affectionately known back home as the blade.ชื่อที่รู้จักกันจากที่บ้านคือ มือมีด Do You Take Dexter Morgan? (2008)
"then neutralize this temporary cold front with a simple but affectionate gesture.""ดังนั้นการทำให้เป็นกลางและเรียบง่าย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักเช่นกัน" Cold Comfort (2009)
I'm sure she's just affectionate.ฉันแน่ใจว่าเธอก็แค่เป็นที่รักน่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Whoa, whoa, whoa. What do you mean by affectionate?นี่ นี่ เธอหมายว่าไงเป็นที่รักน่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
They're quite affectionate too.ก็มีผลอย่างเร็วตามไปด้วย Episode #1.7 (2009)
A dog can be dynamic, aggressive, a fighter, coward or affectionate.มันเป็นได้ทั้ง แสนรู้ มีพลัง ก้าวร้าว , นักสู้ . ขี้ขลาด หรือว่า น่ารัก Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectionateHer affectionate letter moved me.
affectionateHe sent me an affectionate letter.
affectionateMy father was no less affectionate and tender to me than my mother was.
affectionateThe girl squeezed her doll affectionately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
จู๋จี๋[V] affectionate chat or whisper, See also: billing and cooing, talk in a low voice, Syn. กระจู๋กระจี๋, Example: กรมราชทัณฑ์กลายเป็นขวัญใจชาวคุกเพราะให้นักโทษได้มีโอกาสจู๋จี๋กับสามีภรรยาได้ใน บางโอกาส, Thai definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ด้วยอาการสนิทสนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
มีความรัก[adj.] (mī khwām rak) EN: affectionate   FR: amoureux ; épris ; affectueux
ที่รักใคร่[X] (thīrak krai) EN: affectionate   FR: affectueux

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECTIONATE    AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T
AFFECTIONATELY    AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affectionate    (j) ˈəfˈɛkʃənət (@1 f e1 k sh @ n @ t)
affectionately    (a) ˈəfˈɛkʃənətliː (@1 f e1 k sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted, #17,237 [Add to Longdo]
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] affectionate; an affectionate person, #67,827 [Add to Longdo]
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, / ] affectionate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P) [Add to Longdo]
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m,vt) to love; to be affectionate to; to pity [Add to Longdo]
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother [Add to Longdo]
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father [Add to Longdo]
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother [Add to Longdo]
親しみ深い[したしみぶかい, shitashimibukai] (adj-i) friendly; affectionate [Add to Longdo]
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate [Add to Longdo]
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affectionate \Af*fec"tion*ate\, a. [Cf. F. affectionn['e].]
   1. Having affection or warm regard; loving; fond; as, an
    affectionate brother.
    [1913 Webster]
 
   2. Kindly inclined; zealous. [Obs.] --Johson.
    [1913 Webster]
 
       Man, in his love God, and desire to please him, can
       never be too affectionate.      --Sprat.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from affection; indicating love; tender; as,
    the affectionate care of a parent; affectionate
    countenance, message, language.
    [1913 Webster]
 
   4. Strongly inclined; -- with to. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tender; attached; loving; devoted; warm; fond; earnest;
     ardent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affectionate
   adj 1: having or displaying warmth or affection; "affectionate
       children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a
       tender glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate},
       {fond}, {lovesome}, {tender}, {warm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top