ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affectionate

AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affectionate-, *affectionate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affectionate(adj) ซึ่งรักใคร่, See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก, Syn. loving, tender, fond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted

English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก, ที่ชอบ, ที่เสน่หา, ที่รักใคร่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And you have an affectionate mother who would make the most of it.-พ่อคะ... -และลูก ยังมีแม่ที่น่ารัก ผู้ที่จะหาประโยชน์จนถึงที่สุด Pride & Prejudice (2005)
"then neutralize this temporary cold front with a simple but affectionate gesture.""ดังนั้นการทำให้เป็นกลางและเรียบง่าย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักเช่นกัน" Cold Comfort (2009)
They're quite affectionate too.ก็มีผลอย่างเร็วตามไปด้วย Episode #1.7 (2009)
[ Note: niichan - affectionate term for brother ] ] อีกไม่นานก็จะวันหยุดฤดูร้อนแล้วนะ เมื่อไหร่จะกลับมาล่ะ? Orutorosu no inu (2009)
Because before they break up with you guys usually get really affectionate and sweet.เพราะว่าก่อนที่ถูกบอกเลิก พวกผู้ชายมักจะรักใคร่และหวานแหว๋ว The Bones on the Blue Line (2010)
This drama is supposed to be a beautiful and affectionate drama.หนังเรื่องนี่มันควรจะเป็นความรักอันงดงามนะคะ Episode #1.3 (2010)
Why can affectionate in front of people now ahทำไมท่านยังรักกันมากมายเช่นนี้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I'll approve you and her affectionate one dayหากเจ้าตกลง ข้าจะให้เจ้า 1 วันเต็มๆ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Married for decades, is still very affectionate manner ahเค้าครองคู่กันมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้ว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Look... I'm not really an affectionate person.คือว่านะ ฉันไม่ใช่คนมีเสน่ No Strings Attached (2011)
One isn't affectionate at all.คนหนึ่งไร้ความเมตตา Fermentation Family (2011)
The person that isn't affectionate at all should do it.คนที่ไร้ความเมตตาควรทำ Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectionateHer affectionate letter moved me.
affectionateHe sent me an affectionate letter.
affectionateMy father was no less affectionate and tender to me than my mother was.
affectionateThe girl squeezed her doll affectionately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
จู๋จี๋(v) affectionate chat or whisper, See also: billing and cooing, talk in a low voice, Syn. กระจู๋กระจี๋, Example: กรมราชทัณฑ์กลายเป็นขวัญใจชาวคุกเพราะให้นักโทษได้มีโอกาสจู๋จี๋กับสามีภรรยาได้ใน บางโอกาส, Thai Definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ด้วยอาการสนิทสนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (v) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice  FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
มีความรัก[mī khwām rak] (adj) EN: affectionate  FR: amoureux ; épris ; affectueux
ที่รักใคร่[thīrak krai] (x) EN: affectionate  FR: affectueux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFECTIONATE AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T
AFFECTIONATELY AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affectionate (j) ˈəfˈɛkʃənət (@1 f e1 k sh @ n @ t)
affectionately (a) ˈəfˈɛkʃənətliː (@1 f e1 k sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted, #17,237 [Add to Longdo]
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] affectionate; an affectionate person, #67,827 [Add to Longdo]
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, / ] affectionate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P) [Add to Longdo]
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m, vt) to love; to be affectionate to; to pity [Add to Longdo]
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother [Add to Longdo]
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father [Add to Longdo]
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother [Add to Longdo]
親しみ深い[したしみぶかい, shitashimibukai] (adj-i) friendly; affectionate [Add to Longdo]
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate [Add to Longdo]
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affectionate \Af*fec"tion*ate\, a. [Cf. F. affectionn['e].]
   1. Having affection or warm regard; loving; fond; as, an
    affectionate brother.
    [1913 Webster]
 
   2. Kindly inclined; zealous. [Obs.] --Johson.
    [1913 Webster]
 
       Man, in his love God, and desire to please him, can
       never be too affectionate.      --Sprat.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from affection; indicating love; tender; as,
    the affectionate care of a parent; affectionate
    countenance, message, language.
    [1913 Webster]
 
   4. Strongly inclined; -- with to. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tender; attached; loving; devoted; warm; fond; earnest;
     ardent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affectionate
   adj 1: having or displaying warmth or affection; "affectionate
       children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a
       tender glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate},
       {fond}, {lovesome}, {tender}, {warm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top