Search result for

caringly

(47 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caringly-, *caringly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา caringly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *caringly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caring    [ADJ] ที่ห่วงใยผู้อื่น, Syn. affection, kindness, Ant. dislike
be past caring    [IDM] เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be beyond caring, go past
go past caring    [IDM] เลิกสนใจ, See also: หยุดสนใจ, Syn. be past, get beyond
be beyond caring    [IDM] เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be past caring

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint Declaration for a Socially Cohesive and Caring ASEANปฏิญญาร่วมว่าด้วยสังคมที่เป็นปึกแผ่นและเอื้ออาทรในอาเซียน เป็นคำประกาศของอาเซียนซึ่งมีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงข่ายรองรับทาง สังคมในภูมิภาคนี้ร่วมกันอย่างจริงจัง ในอันที่จะเป็นการนำอาเซียนไปสู่การเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่นและเอื้อ อาทรตามวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 [การทูต]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caringYou have many caring friends.
caringAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
caringShe kneed me again, not even caring that she was hurt.
caringShe gives the impression of not caring much about anything.
caringShe assisted her mother in caring for the baby.
caringThe blind nurse devoted herself to caring for the elderly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา    [ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
CARING    K EH1 R IH0 NG
SCARING    S K EH1 R IH0 NG
UNCARING    AH0 N K EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caring    (v) (k e@1 r i ng)
scaring    (v) (s k e@1 r i ng)
uncaring    (n) (uh n k ei1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sorgen für; umsorgen | sorgend; umsorgend | gesorgt; umsorgt | sorgt; umsorgt | sorgte; umsorgteto care for | caring | cared | cares | cared [Add to Longdo]
vernarben | vernarbend | vernarbteto scar over | scaring; scaring over | scared over [Add to Longdo]
verscheuchen; verjagen | verscheuchend | verscheucht | verscheucht | verscheuchteto scare away | scaring away | scared away | scares away | scared away [Add to Longdo]
Rabeneltern {pl}uncaring parents [Add to Longdo]
Rabenmutter {f}uncaring mother [Add to Longdo]
Rabenvater {m}uncaring father [Add to Longdo]
aufschrecken | aufschreckend | aufgeschrecktto scare | scaring | scared [Add to Longdo]
erschrecken; einen Schrecken einjagen | erschreckend; einen Schrecken einjagend; schreckenerregend | erschreckt | er/sie erschreckt | ich/er/sie erschreckte | er/sie hat/hatte erschrecktto frighten; to scare | frightening; scaring | frightened; scared | he/she frightens; he/she scares | I/he/she frightened; I/he/she scared | he/she has/had frightened [Add to Longdo]
gefühlslosuncaring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
加餐[かさん, kasan] (n) caring for one's health [Add to Longdo]
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
介護[かいご, kaigo] (n,vs,adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P) [Add to Longdo]
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn [Add to Longdo]
気にもしない[きにもしない, kinimoshinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not care; not caring [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings [Add to Longdo]
恥も外聞もない[はじもがいぶんもない, hajimogaibunmonai] (exp) not worrying about one's reputation or appearance; not caring what others think [Add to Longdo]
反哺[はんぽ, hanpo] (n) caring for one's parents in return [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任由[rèn yóu, ㄖㄣˋ ㄧㄡˊ, ] uncaring; indifferent; ignoring [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than [Add to Longdo]
深情款款[shēn qíng kuǎn kuǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄨㄢˇ, ] loving; caring; adoring [Add to Longdo]
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, ] caring; intimate [Add to Longdo]
关心[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top