ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประทับ

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประทับ-, *ประทับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทับ[V] affix, See also: imprint, stamp, press, Syn. ประทับตรา, กด, ตอก, Example: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว
ประทับ[V] reside, See also: stay, dwell, abide, live, rest, Syn. พัก, อาศัย, อยู่ที่, อยู่กับที่, Example: พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประทับที่ตำหนักจิตรลดารโหฐาน, Notes: (ราชา)
ประทับ[V] sit, Syn. นั่ง, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่บนพระราชบัลลังก์, Notes: (ราชา)
ประทับใจ[V] impress, See also: be impressive, Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ, Example: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก
ประทับตรา[V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร
ประทับแรม[V] stay overnight, See also: be in residence, Syn. ค้างคืน, พักแรม, ค้างแรม, หยุดพัก, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมอยู่ ณ พระที่นั่งไกลกังวล, Thai definition: พักค้างคืนในที่อื่น, Notes: (ราชา)
ประทับฟ้อง[V] accept the charge, Syn. รับฟ้อง, Example: เจ้าพนักงานประทับฟ้องคดีนี้, Thai definition: รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไป, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทับก. อยู่ที่, อยู่กับที่, เช่น ประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, นั่ง เช่น ประทับบนพระราชอาสน์
ประทับแนบอยู่, แนบชิด, แนบลง, เช่น กอดประทับอก เอาปืนประทับบ่า.
ประทับตราก. กดตราลงบนเอกสาร.
ประทับฟ้องก. รับฟ้องคดีอาญาไว้พิจารณาต่อไป ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนและถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลแล้ว ศาลจึงจะประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป.
ประทับร้อนก. หยุดพักผ่อนในเวลากลางวัน.
ประทับราบก. นั่งกับพื้น.
ประทับแรมก. พักค้างคืนในที่อื่น.
ประทับใจก. ติดอกติดใจ, ฝังอยู่ในใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ประทับก. (ราชา) อยู่ที่, อยู่กับที่, เช่น ประทับที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน, (ราชา) นั่ง เช่น ประทับบนพระราชอาสน์; แนบอยู่, แนบชิด, แนบลง, เช่น กอดประทับอก เอาปืนประทับบ่า [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ? 12 Angry Men (1957)
- I was very impressed.- ผมประทับใจมาก - ผมคิดว่าเขา ... 12 Angry Men (1957)
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด How I Won the War (1967)
And now, for my next impression, Jesse Owens!พบความประทับใจต่อไป เจสซี่ โอเวน Blazing Saddles (1974)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด Oh, God! (1977)
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก First Blood (1982)
I am very much impressed.ข้าประทับใจจริงๆ. Return of the Condor Heroes (1983)
That was a novel experience.น่าประทับใจมากเลย Return to Oz (1985)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press   FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
ประทับฟ้อง[v.] (prathapføng) EN: accept the charge   
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; be in residence   
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive   FR: impressionner ; marquer

English-Thai: Longdo Dictionary
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
be struck with[PHRV] ติดใจ, See also: ประทับใจ
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
charge[VT] ประทับตรา, See also: ติดตรา
engrave on[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave[VT] ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
frank[VT] ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
impress by[PHRV] ประทับมากกับ, Syn. impress with
impress on[PHRV] ทำให้เป็นรอย, See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย, Syn. impress with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
imprint(vt) กด,ตีพิมพ์,ประทับ,ฝัง,พิมพ์
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
indentation(n) การทำให้เป็นจักๆ,รอยแหว่ง,การประทับ,รอยหยัก,การย่อหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
timestamp (n ) ประทับเวลา

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top